Pensioensparen

Belastingvermindering voor pensioensparen

 1. Waarom zou ik aan pensioensparen doen?

  Als u in het kader van het pensioensparen elk jaar een bedrag opzij legt, dan kunt u zo op lange termijn een aanvulling op uw wettelijk pensioen bijeensparen.
  Bovendien krijgt u jaarlijks, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvermindering van 30 % op het gestorte bedrag.

  Terug
 2. Waar kan ik aan pensioensparen doen?

  U kunt aan pensioensparen doen bij het merendeel van de banken en verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt actief zijn.

  Terug
 3. Tussen welke pensioenspaarformules kan ik kiezen?

  Er zijn twee verschillende manieren om aan pensioensparen te doen:

  • Kiest u voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, dan kent u op voorhand het jaarlijks minimumrendement. Daarnaast maakt u kans op een winstbonus maar die hangt af van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.
  • Kiest u voor een pensioenspaarrekening (bv. een pensioenspaarfonds bij een bank), dan krijgt u geen gegarandeerd minimumrendement. Zo'n fonds belegt immers in aandelen en obligaties en zijn winst hangt af van de beursevolutie. Op het einde van elk jaar wordt de balans opgemaakt.

  De keuze voor het ene of het andere product hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd en uw risicoprofiel. Uw bank of verzekeringsmaatschappij geeft u zeker meer informatie.

  Terug
 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op de belastingvermindering voor pensioensparen?

  Uw betalingen voor het pensioensparen komen voor belastingvermindering in aanmerking als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • u bent een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit
  • u bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit
  • de spaarrekening of de spaarverzekering heeft een looptijd van ten minste 10 jaar
  • in het contract is vermeld dat:
   • u bij leven de begunstigde bent
   • bij uw overlijden:
    • uw erfgenamen (= uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn
    • als het contract dient als schuld-saldo voor een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:
     • voor het deel van het kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening de erfgenamen die de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed krijgen na uw overlijden de begunstigden zijn
     • voor de rest van het kapitaal uw erfgenamen (=uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn
   Elk jaar bezorgt de bank of de verzekeringmaatschappij u een attest (nr. 281.60) met daarop de stortingen die u gedaan heeft. U legt dit attest voor aan uw belastingkantoor wanneer het daarom vraagt.
  Terug
 5. In welke gevallen heb ik geen of geen volledig recht op de belastingvermindering voor pensioensparen?

  • U heeft geen recht meer op de belastingvermindering voor pensioensparen:
   • Vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt.
    Voorbeeld: Mijnheer Janssens is 65 jaar geworden in september 2015. Hij heeft dus geen recht meer op de belastingvermindering voor het aanslagjaar 2016.
   • Als u uw kapitaal of afkoopwaarde opneemt vóór uw 65 jaar, in omstandigheden die in principe aanleiding geven tot afzonderlijke belasting tegen de aanslagvoet van 10% (de uitkering gebeurde naar aanleiding vanuw brugpensioen, uw pensioen of binnen de 5 jaar voor uw pensioen). U zult vanaf dat belastbaar tijdperk voor geen enkel pensioenspaarcontract meer recht hebben op de belastingvermindering.
    Zie  Schema Pensioensparen (PDF, 80.98 KB)
  • Als u voor twee of meer spaarrekeningen of –verzekeringen betalingen heeft verricht tijdens hetzelfde jaar, heeft u maar recht op een belastingvermindering voor de betaling voor één enkele rekening of verzekering. U kiest zelf welke betaling u in uw belastingaangifte vermeldt.
  • U kunt de belastingvermindering voor pensioensparen en de belastingvermindering voor verwerving van werkgeversaandelen niet allebei voor hetzelfde jaar krijgen.
  • Als u geen belasting moet betalen, heeft u geen recht op een belastingvermindering. Als u maar weinig belasting moet betalen (bv. omdat uw inkomen te laag is) zullen uw stortingen in het kader van het pensioensparen geen of geen maximaal fiscaal voordeel opleveren.
   Ter herinnering: de meeste mensen betalen hun belastingen via de bedrijfsvoorheffing die maandelijks van hun loon wordt afgehouden. Die afhouding is soms te hoog. In dat geval krijgt u een terugbetaling. Soms is de afhouding niet voldoende. Dan moet u bijbetalen. Als u elk jaar een terugbetaling krijgt wil dat dus niet zeggen dat u geen belasting betaalt.
  Terug
 6. Mag ik in eenzelfde jaar verschillende pensioenspaarrekeningen of pensioenspaarverzekeringen openen/aangaan?

  Neen, u mag in een belastbaar tijdperk slechts één spaarrekening openen of één spaarverzekering aangaan.

  U mag wel meerdere contracten tegelijkertijd hebben. Als u in een voorgaand jaar al een contract afsloot mag u nu een nieuw contract afsluiten. U zult wel maar voor één van de twee contracten recht hebben op de belastingvermindering.

  Terug
 7. Wat is het maximaal bedrag van de jaarlijkse stortingen voor pensioensparen?

  Het bedrag van de stortingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt per jaar. Het is niet mogelijk om een groter bedrag te storten. Voor de stortingen gedaan in het jaar 2015 is het maximale bedrag 940 euro. Er is echter geen minimumbedrag.

  Als u en uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner samen belast worden, heeft u toch elk afzonderlijk recht op dat maximumbedrag, op voorwaarde dat u elk houder bent van een (collectieve of individuele) spaarrekening of van een spaarverzekering.

  Terug
 8. Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

  De belastingvermindering bedraagt 30% van het bedrag dat u in 2015 gestort heeft.

  Terug
 9. Wanneer kan ik stortingen doen?

  Voor de belastingvermindering wordt rekening gehouden met alle sommen die u tussen 1 januari en 31 december 2015 daadwerkelijk heeft gestort voor het pensioensparen. U kunt het bedrag in één keer storten, maar u kunt bijvoorbeeld ook elke maand een deel betalen.

  Terug
 10. Hoe wordt mijn pensioenkapitaal belast (taks op het langetermijnsparen)?

  OPGELET!: Deze informatie is maar geldig tot aanslagjaar 2015. Een bijwerking volgt begin 2016.


  De belasting wordt geheven via een “taks op het lange termijnsparen” of, wanneer deze taks niet werd geheven, via uw belastingaangifte.

  Voor pensioenspaarrekeningen en pensioenspaarverzekeringen die niet dienen tot waarborg of wedersamenstelling van een hypothecaire lening is de taks op het lange termijnsparen in principe op de volgende momenten verschuldigd:

  Zie  Schema Pensioensparen  (PDF, 80.98 KB) 

  • U heeft een pensioenspaarcontract afgesloten voor de leeftijd van 55 jaar

  Als u de leeftijd van 60 jaar bereikt, wordt uw kapitaal onderworpen aan een taks van 10%, de “taks op het lange termijnsparen” genoemd, zelfs als u op dat moment geen stortingen meer doet. De taks zal ingehouden worden door uw bank of verzekeringsmaatschappij.

  Als u nadien nog stortingen doet, zult u op dat kapitaal geen belasting meer betalen.

  • U heeft een pensioenspaarcontract afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar

  Tijdens het 10de jaar van uw contract wordt uw kapitaal onderworpen aan een taks van 10%, de “taks op het lange termijnsparen” genoemd, zelfs als u op dat moment geen stortingen meer doet. De taks zal ingehouden worden door uw bank of verzekeringsmaatschappij.

  Als u nadien nog stortingen doet, zult u op dat kapitaal geen belasting meer betalen.

  • Als  uw kapitaal of afkoopwaarde niet onderworpen werd aan de taks op het lange termijnsparen(omdat u bv. op een vroeger moment uw kapitaal of afkoopwaarde heeft opgenomen)is het kapitaal of de afkoopwaarde belastbaar in de personenbelasting. Het belastingtarief verschilt naar gelang het product, uw leeftijd en uw situatie. Zie  Schema Pensioensparen  (PDF, 80.98 KB) 

  In de meeste gevallen is het niet interessant om uw kapitaal op te nemen voor uw 60ste verjaardag en dat door de hoge belastingvoet.

  • U heeft nooit de belastingvermindering voor pensioensparen genoten

  In dat geval zal uw kapitaal niet belast worden.

  Opgelet: stel dat u slechts één enkele keer de belastingvermindering gekregen heeft, dan nog zult u op het einde van de rit belast worden op het volledige kapitaal!

  Terug
 11. Wat is de vervroegde afname van 6,5%?

  In de loop van 2012 hebben de banken en verzekeringsmaatschappijen op alle pensioenspaarcontracten een heffing van 6,5% moeten inhouden voor alle stortingen die voor 01/01/1993 gedaan zijn. Dat is een vervroegde belasting.

  Als het kapitaal later aan de taks op het lange termijnsparen onderworpen wordt, zal dat voor alle kapitalen 10% zijn. Het tarief van 16,5% voor stortingen van voor 01/01/1993 wordt teruggebracht tot 10% omdat de 6,5% al eerder betaald is.

  In de personenbelasting zijn de tarieven niet aangepast. Als het kapitaal later in de personenbelasting belast wordt zal daarom het bedrag van de heffing van 6,5% beschouwd worden als een voorheffing. Dat bedrag wordt bij het inkomen gevoegd en nadien van de te betalen belasting afgetrokken.

  Terug
 12. Kan ik de belastingvermindering voor pensioensparen nog krijgen op stortingen die ik heb verricht nadat de taks op het lange termijnsparen is toegepast?

  Ja. Als uw pensioenspaarverzekering of pensioenspaarrekening aanleiding heeft gegeven tot de vestiging van een taks op het lange termijnsparen op de leeftijd van 60 jaar, komen de premies of betalingen die u stort na de heffing van de taks (dus de premies gestort vanaf de leeftijd van 60 jaar tot en met 64 jaar) verder in aanmerking voor de belastingvermindering.

  Terug