Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

VAT Refund 2010

Datum:

VAT Refund 2010

Wijziging, met ingang van 1 januari 2010, van de regels waaronder belastingplichtigen teruggaaf kunnen vragen van buitenlandse btw.

De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de door de Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 bepaalde regels met betrekking tot de teruggaaf van btw aan belastingplichtigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf, op 1 januari 2010 van kracht worden in de Europese Unie.

Overeenkomstig voormelde Richtlijn gelden de nieuwe regels voor de teruggaafverzoeken die vanaf 1 januari 2010 worden ingediend. Op de tot en met 31 december 2009 ingediende verzoeken blijven de bestaande voorschriften en procedures inzake teruggaaf van btw zoals die zijn vervat in de Richtlijn 79/1072/EEG van de Raad van 6 december 1979 (8ste btw-richtlijn) van toepassing (in België omgezet via de administratieve aanschrijving nr 6 van 10 maart 1981).

De nieuwe regels kenmerken zich vooral door het feit dat de teruggaafverzoeken van de buitenlandse btw vanaf 1 januari 2010 door de aanvrager of zijn gevolmachtigde zonder enige mogelijke afwijking zullen moeten worden ingediend :

bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van vestiging van de aanvrager
langs elektronische weg – en dus niet meer op papier- via het elektronisch portaal dat daartoe door de lidstaat van vestiging van de aanvrager ter beschikking wordt gesteld.
Indien nodig zullen alle aanvullende gegevens binnen bepaalde termijnen door de lidstaat van teruggaaf eveneens elektronisch worden opgevraagd. Overigens dient de lidstaat van teruggaaf bepaalde termijnen te respecteren voor het nemen van zijn beslissing omtrent het teruggaafverzoek en voor de uitbetaling van het goedgekeurde teruggaafbedrag, dit laatste op straffe van betaling van interesten aan de aanvrager.

Enerzijds zal vanaf 1 januari 2010 de in België gevestigde aanvrager zijn teruggaafverzoek van de in andere lidstaten voldane btw verplicht langs elektronische weg moeten indienen via de INTERVAT-site, toepassing VatRefund (www.minfin.fgov.be » E-services). Dit verzoek moet beantwoorden aan de basis- en vormvoorwaarden zoals die door genoemde Richtlijn en de betrokken lidstaten van teruggaaf worden bepaald, en zal na een beknopte controle door de Belgische administratie ter behandeling worden toegezonden aan de bevoegde dienst van elke lidstaat van teruggaaf.

Anderzijds moet de in een andere lidstaat van de EU gevestigde belastingplichtige zijn verzoek tot teruggaaf van Belgische btw indienen via de elektronische portaalsite die hem daartoe door zijn lidstaat van vestiging ter beschikking wordt gesteld. Dit verzoek moet beantwoorden aan de basis- en vormvoorwaarden zoals die door genoemde Richtlijn en door België, als lidstaat van teruggaaf, worden bepaald. De lidstaat van vestiging van de aanvrager zendt het verzoek, na een eerste controle, op elektronische wijze toe aan België waar het zal worden behandeld door het Centraal btw-Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen, Cel teruggaaf.

Op het stuk van de regelgeving in België wordt verwezen naar de wijziging van artikel 76, § 2, van het Btw-Wetboek (zie artikel 27 van de Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 26 november 2009, Belgisch Staatsblad van 4 december 2009, blz. 75123) en naar het nieuw Koninklijk Besluit nr 56 waarvan de publicatie in het Staatsblad eerstdaags wordt verwacht.

Mijn administratie zal via de website van het departement (www.minfin.fgov.be » E-services » INTERVAT) alsmede via de website www.fisconetplus.be (Fiscaliteit/Belasting over de toegevoegde waarde/Administratieve richtlijnen en commentaren/VAT REFUND 2010) zo spoedig een ruime commentaar en praktische toelichtingen verspreiden.