Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Update FAQ voordeel van alle aard bedrijfswagen : wijziging FAQ 9 & 11

Datum:

Regels vanaf 1 januari 2012

Voor de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever kosteloos ter beschikking gesteld voertuig geldt een nieuwe forfaitaire berekening.

Deze nieuwe forfaitaire berekening is ingevoerd door de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 30.12.2011 – Ed. 4).

Dat forfaitair voordeel wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op zes zevenden van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig.

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief de opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5%. voor een referentie-CO2- uitstoot van 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor, en voor een referentie-CO2-uitstoot van 95 g/km voor voertuigen met dieselmotor.

De Koning bepaalt jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011 volgens de modaliteiten die hij vastlegt. De gemiddelde CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van de voertuigen bedoeld in artikel 65, WIB 92 die als nieuw zijn ingeschreven.

Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1%. per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18%.

Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig lager ligt dan de voormelde referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1%. per CO2-gram verminderd, tot minimum 4%.

De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen, worden, indien ze worden aangedreven door een benzine-, lpg- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO2-uitstootgehalte van 205 g/km, en, indien ze worden aangedreven door een dieselmotor, met de voertuigen met een CO2- uitstootgehalte van 195 g/km.

Het voordeel mag voor het inkomstenjaar 2012, aanslagjaar 2013 nooit minder bedragen dan 1.200 euro (basisbedrag 820 euro) per jaar.

Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, is het in aanmerking te nemen voordeel datgene wat overeenkomstig de vorige leden is vastgesteld, verminderd met de bijdrage van de verkrijger van dat voordeel.

Tweedehandsauto’s en ouderdom van het voertuig
Voorstellen tot wetswijziging

Na de inwerkingtreding van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is vastgesteld dat er zich belastingontwijkingen aan het ontwikkelen zijn door nieuwe wagens als tweedehandsauto’s voor te stellen. Op die manier wordt de basis van de berekening van het voordeel kunstmatig naar beneden gehaald en worden belastingen ontweken. De strikte toepassing van de wet zou ook een verschil kunnen opleveren voor een zelfde wagen die even oud is, wanneer de ene nieuw is aangekocht en de andere tweedehands. Om beide problemen op te lossen, heeft de regering voorgesteld om de basis van de berekening voor tweedehandsauto’s duidelijk te bepalen. Daarom zal worden uitgegaan van de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

Bovendien zal zowel voor nieuwe als tweedehandsauto’s rekening worden gehouden met de ouderdom van het voertuig. Daarom wordt voorgesteld om op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van de ouderdom van het voertuig. Die correctiecoëfficiënt zou als volgt worden bepaald:

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (*)Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde
Van 0 tot 12 maanden100%
Van 13 tot 24 maanden94%
Van 25 tot 36 maanden88%
Van 37 tot 48 maanden82%
Van 49 tot 60 maanden76%
Vanaf 61 maanden70%

(*) een begonnen maand wordt voor een volle geteld.

Volgens het voorstel tot wetswijziging mogen deze ouderdomspercentages voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing pas worden toegepast op de voordelen die vanaf 1 mei 2012 worden toegekend.

De aandacht wordt erop gevestigd dat deze voorstellen tot wetswijziging nog niet definitief zijn en pas van toepassing zijn zodra de wetswijziging van kracht is.

Hierna vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen m.b.t. de nieuwe forfaitaire berekeningswijze van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig. Deze antwoorden houden geen rekening met de hiervoor vermelde voorstellen tot wetswijziging.

FAQ

1 Hoe moet het voordeel van alle aard worden berekend wanneer een werkgever een firmawagen met een benzinemotor ter beschikking stelt aan zijn werknemer met een cataloguswaarde van 30.000 euro en een CO2-uitstoot van 120 g/km?

Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik moet in voorkomend geval als volgt worden berekend:

30.000 € (cataloguswaarde) x 6/7 x 6%. (CO2-percentage) = 1.542,86 €

Gelet op het feit dat de CO2-uitstoot in dit geval 5 gram meer bedraagt dan de referentie- CO2-uitstoot van 115 g/km, moet het basispercentage van 5,5%. met 0,5%. worden vermeerderd tot 6%.

2. Hoe moet het belastbare voordeel van alle aard worden berekend wanneer er tezelfdertijd meerdere wagens ter beschikking zijn gesteld aan een werknemer of een bedrijfsleider?

Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider tezelfdertijd over meerdere wagens kan beschikken, zal voor elk van die wagens afzonderlijk een belastbaar voordeel van alle aard moeten worden berekend.

3. Hoe moet het belastbare voordeel van alle aard worden berekend wanneer de werknemer of de bedrijfsleider slechts gedurende een gedeelte van het jaar de beschikking heeft over een firmawagen?

Het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard heeft betrekking op een volledig jaar zodat in geval van een beperkte terbeschikkingstelling gedurende een gedeelte van het belastbare tijdperk het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard pro rata temporis moet worden verminderd (en dit op basis van het aantal kalenderdagen).

In dat verband wordt de aandacht gevestigd op het feit dat voor de berekening van het aantal kalenderdagen rekening moet worden gehouden met de eerste dag van de terbeschikkingstelling van de firmawagen, maar niet met de laatste dag waarop de firmawagen wordt ingeleverd.

Hierna wordt de beperkte terbeschikkingstelling toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden:

 • Een werknemer wordt vanaf 15 september tewerkgesteld bij zijn nieuwe werkgever en krijgt vanaf diezelfde dag de beschikking over een firmawagen. In dat geval mag het bedrag van het belastbaar voordeel van alle aard voor het betrokken belastbaar tijdperk worden vermenigvuldigd met 108/365 (vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen – terbeschikkingstelling vanaf 15 september tot en met 31 december);
 • Een werknemer wordt op 15 augustus ontslagen en moet op diezelfde dag zijn firmawagen inleveren. In dat geval mag het bedrag van het belastbaar voordeel van alle aard voor het betrokken belastbaar tijdperk worden vermenigvuldigd met 226/365 (vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen – terbeschikkingstelling vanaf 1 januari tot en met 14 augustus);
 • Een werknemer krijgt omwille van een uitzonderlijke gebeurtenis tijdelijk en dit voor de periode van 1 maart tot en met 31 maart de beschikking over een firmawagen. In dat geval mag het bedrag van het belastbaar voordeel van alle aard voor het betrokken belastbaar tijdperk worden vermenigvuldigd met 30/365 (vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen – terbeschikkingstelling vanaf 1 maart tot en met 30 maart, op 31 maart wordt de wagen ingeleverd zodat hiermee geen rekening moet worden gehouden).

4. Hoe moet het belastbare voordeel van alle aard worden berekend wanneer de werknemer of de bedrijfsleider in de loop van het jaar (vb. 10 juli) een andere firmawagen ter beschikking krijgt? De oude firmawagen wordt op diezelfde dag (10 juli) ingeleverd.

Het belastbaar voordeel van alle aard is in voorkomend geval gelijk aan de som van:

 • het bedrag van het belastbaar voordeel van alle aard van de firmawagen die gedurende de eerste periode van het belastbaar tijdperk ter beschikking werd gesteld, vermenigvuldigd met 190/365 (vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen – terbeschikkingstelling vanaf 1 januari tot en met 9 juli);
 • het bedrag van het belastbaar voordeel van alle aard van de firmawagen die gedurende de tweede periode van het belastbare tijdperk ter beschikking werd gesteld, vermenigvuldigd met 175/365 (vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen – terbeschikkingstelling vanaf 10 juli tot en met 31 december).

5. Hoe moet het belastbare voordeel van alle aard worden berekend wanneer de werknemer of de bedrijfsleider tijdelijk zijn firmawagen niet heeft kunnen gebruiken door een onderhoud of herstelling in de garage?

Een werknemer of bedrijfsleider wordt belast op het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door zijn werkgever, respectievelijk onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. Het feit dat een werknemer of een bedrijfsleider tijdelijk zijn firmawagen niet heeft kunnen gebruiken ingevolge een onderhoud of een herstelling doet geen afbreuk aan de terbeschikkingstelling van die firmawagen door zijn werkgever, respectievelijk onderneming zodat deze situatie geen enkele invloed heeft op de berekening van het voordeel van alle aard. Het belastbaar voordeel van alle aard van de firmawagen mag in voorkomend geval bijgevolg niet pro rata temporis worden verminderd in functie van de tijdsduur van het onderhoud of de herstelling.

Wanneer de werknemer of een bedrijfsleider ingevolge een onderhoud of een herstelling aan zijn firmawagen een vervangwagen mag gebruiken, mag er bij de berekening van het voordeel van alle aard evenmin rekening worden gehouden met deze vervangwagen.

6. Hoe moet het voordeel van alle aard worden berekenend wanneer de werknemer of de bedrijfsleider voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van zijn definitieve firmawagen de beschikking krijgt over een aanloopwagen? Stel: in afwachting van zijn definitieve firmawagen die hij krijgt vanaf 1 juni krijgt hij vanaf 1 maart een aanloopwagen ter beschikking. De aanloopwagen wordt op 1 juni ingeleverd.

In voorkomend geval mag er rekening worden gehouden met de aanloopwagen en zal het belastbaar voordeel van alle aard gelijk zijn aan de som van:

 • het bedrag van het belastbaar voordeel van alle aard van de aanloopwagen vermenigvuldigd met 92/365 (vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen – terbeschikkingstelling vanaf 1 maart tot en met 31 mei);
 • het bedrag van het belastbaar voordeel van alle aard van de definitieve firmawagen vermenigvuldigd met 214/365 (vermindering pro rata temporis op basis van het aantal kalenderdagen – terbeschikkingstelling vanaf 1 juni tot en met 31 december).

7. Hoe moet het voordeel van alle aard worden berekend wanneer een werknemer of een bedrijfsleider zelf een optie (vb. lederen interieur, trekhaak, …) ten laste neemt?

Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider zelf een optie (vb. lederen interieur, trekhaak, …) ten laste neemt, moet hiermee geen rekening worden gehouden voor de bepaling van de berekeningsgrondslag van het voordeel van alle aard.

Stel: de cataloguswaarde van een firmawagen bedraagt 30.000 euro. De werknemer wenst evenwel een lederen interieur, maar moet deze bijkomende optie ter waarde van 2.000 euro van zijn werkgever zelf ten laste nemen. In voorkomend geval is de berekeningsgrondslag van het voordeel van alle aard gelijk aan 30.000 euro. Er dient dus geen rekening te worden gehouden met de opties die de werknemer zelf ten laste neemt.

Die ten laste neming kan ondermeer als volgt gebeuren:

 • De werknemer of de bedrijfsleider betaalt de optie rechtstreeks aan de leasingmaatschappij of garage;
 • De werknemer of de bedrijfsleider betaalt de optie rechtstreeks aan zijn werkgever, respectievelijk onderneming;
 • De werknemer of de bedrijfsleider betaalt de optie via een eenmalige of periodieke inhouding door de werkgever, respectievelijk onderneming op zijn netto loon;

8. Kan het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig worden verminderd met de eigen bijdrage van de verkrijger van het voordeel die door de werkgever wordt ingehouden op zijn nettoloon?

Ja.

Stel dat het in aanmerking te nemen voordeel voor een werknemer 2.500 euro bedraagt en de eigen bijdrage die door de werkgever werd ingehouden op het nettoloon bedraagt 1.500 euro, dan is het uiteindelijk belastbaar voordeel van alle aard voor deze werknemer gelijk aan 1.000 euro.

9. Onder welke rubriek van de fiche 281.10 of 281.20 moet het bedrag van het voordeel van alle aard worden vermeld?

Fiche 281.10 – werknemers

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang het voertuig ofwel:

 • uitsluitend voor eigenlijke privéverplaatsingen (in de vrije tijd) wordt gebruikt;
 • uitsluitend voor individuele woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt;
 • gemengd wordt gebruikt (voor eigenlijke privéverplaatsingen en voor individuele woon-werkverplaatsingen).

Onder individuele woon-werkverplaatsingen worden de woon-werkverplaatsingen verstaan die niet kaderen in het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer.

a. Voertuig uitsluitend gebruikt voor eigenlijke privéverplaatsingen

Het voordeel van alle aard moet voor het volledig bedrag worden vermeld in het vak 9, rubriek c) “Voordelen van alle aard”.

b. Voertuig uitsluitend gebruikt voor individuele woon-werkverplaatsingen

Het voordeel van alle aard moet voor het volledig bedrag worden vermeld in het vak 17 “Bijdragen in de reiskosten”, rubriek c) “Ander vervoermiddel”.

Concreet betekent dit dat de vrijstelling ten belope van maximum 370,00 EUR voor aanslagjaar 2013 kan worden toegepast op het voordeel van alle aard, voor zover de werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst.

Om het volledig bedrag van het voordeel in vak 17 “Bijdragen in de reiskosten”, rubriek c) “Ander vervoermiddel” te mogen vermelden moet:

 • vaststaan dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief en uitsluitend voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt;
 • de werknemer aan zijn werkgever bevestigen dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst.
c. Voertuig gemengd gebruikt (voor eigenlijke privéverplaatsingen en voor individuele woon-werkverplaatsingen)

Het voordeel van alle aard wordt niet langer berekend in functie van de afstand in kilometer (25 of meer dan 25 kilometer enkel) tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling ( 5.000 km of 7.500 km), maar op basis van de cataloguswaarde van het ter beschikking gestelde voertuig. Aangezien de nieuwe forfaitaire berekeningswijze van het voordeel geen enkel verband meer houdt met de kilometers voor woon-werkverplaatsingen en volledig los staat van de intensiteit of de frequentie en de wijze van het daadwerkelijk gebruik van het voertuig (eigenlijke privéverplaatsingen of woon-werkverplaatsingen), is er in de nieuwe berekeningswijze geen criterium meer terug te vinden om het voordeel om te delen over de eigenlijke privéverplaatsingen en woon-werkverplaatsingen. Bij de invoering van de nieuwe berekeningswijze was het echter niet de bedoeling om de vrijstelling ten belope van maximum 370,00 EUR voor aanslagjaar 2013 te ontzeggen aan werknemers die het voertuig voor woon-werkverplaatsingen gebruiken.

Om die reden zal voor voertuigen die gemengd worden gebruikt (voor eigenlijke privéverplaatsingen en voor individuele woon-werkverplaatsingen) het voordeel als volgt op de fiche 281.10 worden omgedeeld:

 • ten belope van maximum 370,00 EUR voor aanslagjaar 2013 in het vak 17 “Bijdragen in de reiskosten”, rubriek c) “Ander vervoermiddel”.
  Concreet betekent dit dat de vrijstelling ten belope van maximum 370,00 EUR voor aanslagjaar 2013 kan worden toegepast op het voordeel van alle aard, voor zover de werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst.
 • het verschil (de waarde van het volgens de nieuwe berekeningswijze forfaitair vastgestelde voordeel verminderd met het maximum van 370,00 EUR) in het vak 9, rubriek c) “Voordelen van alle aard”.

Om die omdeling te kunnen maken moet:

 • vaststaan dat de werknemer het ter beschikking gesteld voertuig effectief voor zijn woon-werkverplaatsingen gebruikt;
 • de werknemer aan zijn werkgever bevestigen dat hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst.

Wanneer de werknemer zijn beroepskosten bewijst (en dus geen aanspraak kan maken op de vrijstelling van 370,00 EUR), heeft het voorgaande geen implicaties op het bedrag van zijn aftrekbare beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen. De bepalingen van artikel 66, §5, 3 de lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (zoals ingevoegd bij artikel 40 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen - Belgisch Staatsblad van 30.12.2011 – Ed. 4) blijven dus onverminderd van toepassing. Concreet betekent dit dat de beroepskosten voor woon-werkverplaatsingen (die forfaitair op 0,15 EUR per afgelegde kilometer worden bepaald), in geval van een kosteloze terbeschikkingstelling door de werkgever van een voertuig voor persoonlijk gebruik, nooit meer mogen bedragen dan de volledige waarde van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard. Die volledige waarde omvat dus zowel het bedrag dat ten belope van maximum 370,00 EUR voor aanslagjaar 2013 wordt vermeld in het vak 17 “Bijdragen in de reiskosten”, rubriek c) “Ander vervoermiddel”, als het overblijvend bedrag dat wordt vermeld in het vak 9, rubriek c) “Voordelen van alle aard”. Dat bedrag wordt voor de toepassing van voormeld artikel 66, §5, 3 de lid, eventueel verhoogd met de eigen bijdrage van de verkrijger.

Fiche 281.20 - bedrijfsleiders

Het voordeel van alle aard moet worden vermeld in het vak 9, rubriek c) “Voordelen van alle aard.

10. Welke gegevens moeten met betrekking tot de berekening van het belastbare voordeel van alle aard worden vermeld op de inkomstenfiches 281.10 of 281.20?

Op de inkomstenfiches moet enkel het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard worden vermeld dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. Het kilometeraantal moet niet meer worden vermeld op de inkomstenfiches die moeten worden opgesteld voor de vanaf 1.1.2012 betaalde of toegekende inkomsten.

11. Moet het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig in het vak 17 van de inkomstenfiche 281.10 bij voortduur worden verdeeld over rubriek b) Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer en rubriek c) Ander vervoermiddel, wanneer dat voertuig gemengd wordt gebruikt (namelijk zowel persoonlijk gebruik (woon-werkverplaatsingen en eigenlijke privé-verplaatsingen) als gebruik in het kader van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer)?

Ingevolge de nieuwe forfaitaire waarderingsregels ingevoerd door de wet van 28 december 2011, worden de voordelen voor een voertuig dat de werkgever kosteloos ter beschikking stelt vanaf 1 januari 2012 berekend aan de hand van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot. De regels voor de omdeling van het voordeel over de verschillende gebruikswijzen van het voertuig (individueel en georganiseerd gemeenschappelijk woon-werkvervoer) zoals die bestonden vóór de invoering van de nieuwe waarderingsregels kunnen dan ook niet langer worden toegepast en worden momenteel herbekeken.

 

12. Moet er bij de bepaling van de cataloguswaarde van de firmawagen rekening worden gehouden met de belasting over de toegevoegde waarde (btw) die betrekking heeft op de korting?

Wanneer de cataloguswaarde van een firmawagen 28.000 euro exclusief btw bedraagt en er wordt 3.000 euro korting gegeven, wordt de cataloguswaarde bepaald op 33.880 euro (nl. 28.000 euro te verhogen met 21% btw) en niet op 30.250 euro (nl. 25.000 euro te verhogen met 21% btw en 3.000 euro korting).

Immers voor de bepaling van de cataloguswaarde mag geen rekening worden gehouden met enige korting, vermindering of rabat zodat de btw (die wel deel uitmaakt van de cataloguswaarde) moet worden berekend op de cataloguswaarde van de firmawagen zonder de daarop de verkregen korting toe te passen.

13. Wat is de invloed van fleetkortingen of kortingen n.a.v. speciale acties op de cataloguswaarde van de firmawagen?

Onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief opties en belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

Gelet op het voorgaande mag er voor de bepaling van de cataloguswaarde evenmin rekening worden gehouden met fleetkortingen of kortingen gegeven in het kader van een speciale actie.

14 Hoe moet het voordeel van alle aard worden berekend wanneer er bijvoorbeeld n.a.v. een speciale actie gratis of tegen verminderde prijs optiepakketten worden toegekend?

Wanneer er bijvoorbeeld n.a.v. een speciale actie een gratis optiepakket ter waarde van 3.000 euro wordt toegekend op een wagen met een cataloguswaarde van 30.000 euro, is in voorkomend geval de berekeningsgrondslag van het voordeel van alle aard gelijk aan 33.000 euro (30.000 euro cataloguswaarde + 3.000 euro korting/opties).

Wanneer er bijvoorbeeld n.a.v. een speciale actie een optiepakket ter waarde van 4.000 euro tegen een verminderde prijs van 2.000 euro wordt toegekend op een wagen met een cataloguswaarde van 30.000 euro, is in voorkomend geval de berekeningsgrondslag van het voordeel van alle aard gelijk aan 34.000 euro (30.000 euro cataloguswaarde + 4.000 euro korting/opties)

Immers voor de bepaling van de cataloguswaarde moet er rekening worden gehouden met de opties, maar mag er geen rekening worden gehouden met enige korting, vermindering of rabat.

15. Mogen de bijdragen die een werknemer of een bedrijfsleider moeten betalen naar aanleiding van schade of ongeval in mindering worden gebracht van het belastbaar voordeel van alle aard?

Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider een bijdrage aan zijn werkgever, respectievelijk onderneming moet betalen voor het herstel van schade naar aanleiding van een ongeval (vb. het bedrag van de franchise tot dekking van de schade van het voertuig) , kan deze bijdrage niet in mindering worden gebracht van het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

Wanneer een leasingmaatschappij op het einde van het leasingcontract een bedrag factureert ter vergoeding van de schade aan het voertuig, kan dit bedrag evenmin door de werknemer of de bedrijfsleider in mindering worden gebracht van het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

16. Hoe moet het belastbaar voordeel van alle aard worden berekend voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde lichte vrachtwagen (vb. bestelwagen)?

De voertuigen die door de forfaitaire raming van het betreffende voordeel van alle aard worden gevat, zijn:

 • personenauto's
 • auto's voor dubbel gebruik
 • minibussen
 • de bij DIV tot de categorie "lichte vrachtauto's" gehomologeerde voertuigen, maar die op fiscaal vlak en in het bijzonder voor de verkeersbelasting worden aangemerkt als personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus (dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op sommige monovolumes en luxueuze terreinvoertuigen).

Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een voertuig dat voldoet aan de fiscale definitie van een lichte vrachtwagen (zoals bijvoorbeeld een bestelwagen) valt niet onder het stelsel van de in deze FAQ bedoelde forfaitaire raming. Dat voordeel moet dus voor de werkelijke waarde worden aangerekend bij de verkrijger.

Het voordeel moet dus in principe zoals voorheen worden vastgesteld in verhouding tot de waarde die het heeft bij de verkrijger. In de regel is de oplossing derhalve te vinden in het antwoord op de vraag: “Welk is het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen?”.

17. Hoe moet het belastbaar voordeel van alle aard worden berekend in geval van een “6 wielen” leasingcontract? Dergelijke contracten voorzien naast de terbeschikkingstelling van een firmawagen in de terbeschikkingstelling van een scooter of een fiets.

In voorkomend geval worden tezelfdertijd 2 voertuigen ter beschikking gesteld van de verkrijger zodat er voor beide voertuigen een belastbaar voordeel van alle aard moet worden berekend.

Voor de terbeschikkingstelling van de firmawagen zal het voordeel van alle aard forfaitair worden geraamd terwijl het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van de scooter of de fiets geldt voor de werkelijke waarde bij de verkrijger ervan. Het voordeel moet dus in principe worden vastgesteld in verhouding tot de waarde die het heeft bij de verkrijger. In de regel is de oplossing derhalve te vinden in het antwoord op de vraag: “Welk is het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen?”.

In het geval dat een firmawagen wordt gecombineerd met een bedrijfsfiets en die fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, moet er voor de terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets geen voordeel van alle aard worden berekend.

18. Welke invloed hebben de normale afwezigheden zoals vakantiedagen, compensatiedagen, recuperatiedagen, omstandigheidsverlof, ziekteverlof,… op de berekening van het voordeel van alle aard?

De normale afwezigheden zoals vakantiedagen, compensatiedagen, recuperatiedagen, omstandigheidsverlof, ziekteverlof, vormingsdagen, dienstverplaatsingen naar het buitenland, enz… hebben geen enkele invloed op de berekening van het voordeel van alle aard. Het forfaitair geraamde voordeel mag in voorkomend geval bijgevolg niet pro rata temporis worden verminderd.

Er wordt immers een voordeel van alle aard belast van zodra er een firmawagen ter beschikking wordt gesteld. De forfaitaire berekening van dit voordeel staat volledig los van de intensiteit of de frequentie van het daadwerkelijk gebruik van de firmawagen.

Het feit dat een werknemer omwille van bijvoorbeeld een vakantie in het buitenland, of ziekte tijdelijk geen gebruik kan maken van zijn firmawagen doet geen afbreuk aan de terbeschikkingstelling van zijn firmawagen door zijn werkgever zodat het forfaitair geraamde voordeel bijgevolg niet pro rata temporis mag worden verminderd.

19. Hoe moet het voordeel van alle aard worden berekend in geval van langdurige afwezigheid van de werknemer ingevolge ernstige ziekte?

Indien in de overeenkomst m.b.t. het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig een clausule is opgenomen die voorziet in een verplichte inlevering van het voertuig bij langdurige afwezigheid ingevolge ernstige ziekte, moet er bij effectieve inlevering van het voertuig voor die periode geen voordeel van alle aard worden belast. In voorkomend geval is de terbeschikkingstelling geschorst zodat het belastbaar voordeel van alle aard voor het betrokken belastbaar tijdperk pro rata temporis mag worden verminderd en dit op basis van het aantal kalenderdagen dat de terbeschikkingstelling werd geschorst.

Wanneer de werknemer daarentegen het voertuig niet hoeft in te leveren (of het voertuig vrijwillig inlevert), zal er voor de periode van langdurige afwezigheid ingevolge ernstige ziekte toch een voordeel van alle aard worden belast. De terbeschikkingstelling van het voertuig werd immers gedurende de betreffende periode niet geschorst.

20. Hoe moet het voordeel van alle aard worden berekend voor een werknemer die de beschikking heeft over een firmawagen van zijn werkgever die hij uitsluitend mag gebruiken voor dienstverplaatsingen en woon-werkverplaatsingen, maar niet voor de eigenlijke privé-verplaatsingen tijdens de weekends, vakanties of vrije tijd, e.d.m.?

In het hier beoogde geval heeft de werknemer de beschikking over een firmawagen die hij mag gebruiken voor zijn woon-werkverplaatsingen. Bijgevolg is hier wel degelijk sprake van een persoonlijk gebruik van de firmawagen en moet het voordeel dat daaruit voortvloeit op forfaitaire basis worden geraamd.

Het feit de werknemer de firmawagen van zijn werkgever niet mag gebruiken voor de eigenlijke privéverplaatsingen tijdens de weekends, vakanties of vrije tijd, om privé-aankopen te doen, e.d.m., betekent geenszins dat het forfaitair geraamde voordeel van alle aard ook moet worden verminderd. Dit principe is immers eigen aan de hier van toepassing zijnde forfaitaire waardering van het voordeel: de vaststelling van het forfaitair geraamde voordeel staat los van de intensiteit of de frequentie van het daadwerkelijke gebruik van het voertuig.

21. Hoe moet het voordeel van alle aard worden berekend wanneer een werkgever poolwagens ter beschikking stelt van zijn werknemers?

Wanneer een werknemer de beschikking heeft over een poolwagen die hij mag gebruiken voor zijn woon-werkverplaatsingen en/of eigenlijke privéverplaatsingen tijdens de weekends, vakanties of vrije tijd, om privé-aankopen te doen, e.d.m., moet er gelet op het persoonlijk gebruik een forfaitair geraamd voordeel van alle aard worden belast.

Wanneer de werknemer verschillende poolwagens gebruikt die een verschillende cataloguswaarde en/of CO2-uitstootgehalte hebben, moet er voor de vaststelling van het belastbare voordeel van die maand rekening worden gehouden met de poolwagen die het meest door de betrokken werknemer in de loop van die maand werd gebruikt.

22. Een werknemer heeft niet de gewoonlijke beschikking over een poolwagen. Omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden moet de werknemer dringend naar huis en mag hiervoor ten uitzonderlijke titel een poolwagen van zijn werkgever gebruiken. Moet er in voorkomend geval een voordeel van alle aard worden belast?

De hierboven omschreven omstandigheden zijn zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin het gebruik van een poolwagen door de werkgever exceptioneel wordt toegestaan. In dat geval moet het louter toevallig gebruik door een werknemer van een voertuig van de werkgever voor een korte verplaatsing, als een niet belastbaar sociaal voordeel worden aangemerkt.

Dit standpunt geldt, zoals nu reeds het geval is, eveneens indien de werknemer uitzonderlijk en louter toevallig een korte verplaatsing verricht met een poolwagen, en dit ongeacht de omstandigheid.

23. Met welk CO2-uitstootgehalte moet rekening worden gehouden bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard: het CO2-uitstootgehalte vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig of datgene vermeld op het gelijkvormigheidsattest?

Om het CO2-uitstootgehalte van de betreffende voertuigen te kennen, moet men zich beroepen op de informatie waarover de dienst voor inschrijving van de voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer beschikt. Als de DIV over deze informatie beschikt, is deze informatie in principe vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Alhoewel deze informatie eveneens wordt vermeld op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig, dat werd overhandigd bij de ontvangst van het voertuig, is het CO2-uitstootgehalte dat is vermeld op het inschrijvingsbewijs bepalend voor de berekening van het voordeel van alle aard. Daaruit volgt dat wanneer het inschrijvingsbewijs het CO2-uitstootgehalte niet vermeldt en de DIV over geen informatie beschikt, steeds de hieronder vermelde regel moet worden toegepast en dat zelfs wanneer het CO2-uitstootgehalte is aangeduid op het gelijkvormigheidsattest.

De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen, worden, indien ze worden aangedreven door een benzine-, lpg- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO2-uitstootgehalte van 205 g/km, en, indien ze worden aangedreven door een dieselmotor, met de voertuigen met een CO2- uitstootgehalte van 195 g/km.

24. Wat is de weerslag van de nieuwe maatregel op de bedrijfsvoorheffing?

Ook op het vlak van de bedrijfsvoorheffing moeten voor de voordelen die vanaf 1 januari 2012 worden toegekend de nieuwe waarderingsregels worden toegepast.

Wanneer een werkgever de bedrijfsvoorheffing op het voordeel van alle aard niet correct heeft berekend en te weinig bedrijfsvoorheffing heeft aangegeven en betaald, dan moet hij een rechtzetting doorvoeren. In de praktijk kunnen er zich evenwel moeilijkheden voordoen wanneer die rechtzetting betrekking zou hebben op de bedrijfsvoorheffing van een werknemer die ondertussen de onderneming definitief heeft verlaten. In dat specifieke geval zal de administratie bij wijze van tolerantie uitzonderlijk toestaan dat die rechtzetting niet moet worden doorgevoerd. De aandacht wordt erop gevestigd dat de werkgever in dat geval het correcte voordeel van alle aard moet vermelden op de inkomstenfiche 281.10 of 20. Op die manier wordt alsnog het correcte voordeel van alle aard bij die werknemer belast.