Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uitstel voor btw-belastingplichtigen: faciliteiten zomervakantie 2013

Datum:

De FOD Financiën verleent tijdens de zomervakantie 2013 aan de btw-plichtigen een versoepeling van de termijnen voor het indienen van de aangiften en voor de verschuldigde betalingen evenals voor het indienen van de intracommunautaire opgaven. 
 
Aangiften 
 
De uiterste datum voor indiening is 9 augustus 2013 in plaats van 22 juli 2013 voor:
• de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juni 2013
• de kwartaalaangiften met betrekking tot de verrichtingen van het  2de kwartaal  2013
 
De uiterste datum voor indiening van de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juli 2013 is 10 september 2013 in plaats van 20 augustus 2013. 
 
Opgaven 
 
Bovendien hebben de btw-belastingplichtigen de mogelijkheid hun kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2013 evenals de maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juni 2013, in te dienen uiterlijk op 9 augustus 2013 in plaats van 22 juli 2013.
 
De maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juli 2013 kan ingediend worden uiterlijk op 10 september 2013 in plaats van 20 augustus 2013. 
 
Betalingen 
 
De FOD Financiën herinnert eraan dat inzake de betalingen, alle belastingplichtigen ertoe gehouden blijven de verschuldigde btw of het voorschot te betalen op de normale vervaldata, te weten uiterlijk 22 juli 2013 en 20 augustus 2013.
 
Indien het bedrag dat betaald wordt op één van de voormelde vervaldagen kleiner is dan hetgeen werkelijk zou verschuldigd zijn, zal de rekening-courant gedebiteerd worden met de interesten, berekend overeenkomstig de bepalingen van het btw-Wetboek.
 
De interesten kunnen evenwel opgeheven worden indien op de hierboven bedoelde vervaldagen aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en voor zover de aan de Staat verschuldigde belasting, voortspruitende uit de ingediende btw-aangifte (vak 71), 125.000 € niet overschrijdt.  De belastingplichtigen kunnen verdere inlichtingen bekomen bij hun btw-controlekantoor.
 
In beginsel zal de opheffing van de interesten ambtshalve gebeuren zonder de tussenkomst van de belastingplichtige.

Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën
gsm: 0470 762 244
tel: 0257 622 44
francis.adyns@minfin.fed.be