Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden : uitbreiding van de regels voor de sector van de bewakings- en/of de toezichtdiensten

Datum:

Om een betere fraudebestrijding mogelijk te maken, zijn de regels die sinds 2008 gelden voor de bouwsector, sinds  1 september 2013 ook van toepassing voor de sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten. Hierdoor wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid en de inhoudingsplicht van toepassing op facturen betaalbaar vanaf 1 september 2013.

 

Dit mechanisme zou in de komende maanden ook van toepassing moeten worden voor de vlees- en de transportsector.

 

Inhoudingsplicht : verificatie via My Minfin

De website My Minfin laat al sinds 01/01/2009 toe om na te gaan of er al dan niet een inhoudingsplicht is voor een bepaalde ondernemer uit de bouwsector.


Deze verificatie is sinds 1 september uitgebreid naar de sector van de bewakings- en/of toezichtdiensten.  Als een opdrachtgever via de website My Minfin vaststelt dat hij de inhouding moet doen en als de factuur méér bedraagt of gelijk is aan 7.143,00 €, moet hij aan zijn medecontractant een attest vragen dat het bedrag van diens schuld vermeldt. Het attest houdt rekening met de schuld op de datum van de dag dat het werd opgemaakt.


Het principe is bepaald in artikel 403 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen: “De opdrachtgever die voor de werken, een deel of het geheel van de prijs betaalt aan een aannemer die op het ogenblik van de betaling fiscale schulden heeft, is verplicht bij die betaling 15 pct van het door hem verschuldigde bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, in te houden en te storten bij de fiscale administratie”.


Hoe moet de verificatie worden uitgevoerd ?

De verificatie moet worden uitgevoerd via de website www.myminfin.be door in het menu “e-services” te klikken op “attesten”. Daarna is het mogelijk om via de knop “Consulteren” (en nadat het ondernemingsnummer van de vennootschap voor bewakings- en/of toezichtsdiensten werd ingegeven) na te gaan of de inhoudingsplicht al dan niet geldt.