Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De nieuwe tarieven roerende voorheffing

Datum:

Roerende voorheffing, bijkomende heffing en dematerialisatietaks

De FOD Financiën verduidelijkt een aantal fiscale begrotingsmaatregelen waarover momenteel veel ongerustheid heerst. 

1. Verhoging van de roerende voorheffing

De roerende voorheffing op de intresten en dividenden wordt gelijkgeschakeld en op een uniek percentage van 21% gebracht.

Uitzonderingen:

  • de roerende voorheffing op spaarrekeningen blijft 15% (voor het deel boven het vrijgestelde bedrag, waarvan de hoogte en vrijstellingsregels niet veranderen
  • de roerende voorheffing op liquidatieboni blijft 10%
  • het tarief van de roerende voorheffing op dividenden en intresten die nu aan de roerende voorheffing van 25% zijn onderworpen, blijft ongewijzigd
  • de roerende voorheffing op de intresten van de staatsbons waarvan de intekenperiode van 24 november 2011 tot 2 december 2011 liep, blijft 15%.

2. Bijkomende heffing op roerende inkomsten boven de 20.020 euro

Voor de belastingplichtigen met roerende inkomsten (intresten en dividenden) van meer dan 20.020 euro komt er op het deel boven de 20.020 euro een bijkomende heffing op die roerende inkomsten van 4%. De bijdrage zal niet gelden voor de intresten en dividenden die de voorheffing van 25%. hebben ondergaan. Ze geldt ook niet voor de liquidatieboni en de inkomsten uit gereglementeerde spaarrekeningen. Voor de berekening van de grens van 20.020 euro zullen de inkomsten waarop de bijdrage niet van toepassing is eerst worden verrekend.

Voor de bijkomende heffing op roerende inkomsten wordt een optioneel systeem ingevoerd

  • ofwel vraagt de belastingplichtige aan zijn financiële tussenpersoon dat de bijdrage niet aan de bron wordt geheven maar op het ogenblik van de inkohiering van de personenbelasting; in dat geval geeft de belastingplichtige de toestemming aan de financiële tussenpersoon om het bedrag van de geïnde inkomsten mee te delen aan het centrale aanspreekpunt; 
  • ofwel maakt de belastingplichtige die keuze niet en dan staat de belastingplichtige toe dat zijn financiële tussenpersoon de bijdrage aan de bron inhoudt, samen met de roerende voorheffing. De belastingplichtige heeft evenwel nog altijd de mogelijkheid om het bedrag van zijn roerende inkomsten in zijn aangifte te vermelden teneinde het surplus van zijn aan de bron geheven bijdrage terug te krijgen.

Het bedrag van de inkomsten uit de intresten en de dividenden wordt automatisch aan het centraal aanspreekpunt meegedeeld. De gegevens over de inkomsten waarvoor de belastingplichtige de keuze heeft gemaakt om de bijkomende heffing aan de bron te heffen, worden niet meegedeeld aan het aanspreekpunt.

Het centraal aanspreekpunt waar de tussenpersonen jaarlijks de gegevens meedelen, zal bij de FOD Financiën in een van de fiscale besturen gescheiden dienst worden ondergebracht.

De informatie waarover het centraal aanspreekpunt beschikt, wordt automatisch aan de operationele diensten van de FOD Financiën meegedeeld indien de roerende inkomsten van de belastingplichtige meer dan 20.020 euro per jaar bedragen. 

3. Taks op omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten

Bij de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde effecten en in effecten op naam, wordt een taks van 1% geheven op de omzettingen in de loop van 2012 en van 2% op de omzettingen in de loop van 2013.