Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Richtlijnen voor de aangifte en betaling van de extra heffing op roerende inkomsten

Datum:

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, voerde een nieuwe bijkomende heffing van 4% in op bepaalde inkomsten van roerende goederen en kapitalen die vanaf 1 januari 2012 zijn toegekend of betaalbaar gesteld aan belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn onderworpen.

De praktische modaliteiten van de inning aan de bron van deze nieuwe heffing worden momenteel uitgewerkt en zullen zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Het gaat in het bijzonder over de keuze die de verkrijger van de inkomsten moet maken over de inhouding en de betaling van de heffing.

Toch kunnen we volgende informatie reeds meegeven:

De bijkomende heffing is geen roerende voorheffing, vandaar dat de belastingadministratie momenteel voor deze heffing een specifiek aangifteformulier opstelt. In afwachting van dat nieuwe aangifteformulier mag de bijkomende heffing niet worden vermeld op een aangifte in de roerende voorheffing (formulier 273 of 273A).

Bedragen die reeds als bijkomende heffing aan de bron zijn ingehouden bij de verkrijgers die hiervoor uitdrukkelijk kozen, mogen voorlopig niet aan de FOD Financiën worden gestort.

De aangifte en betaling worden voorlopig opgeschort tot alle modaliteiten gekend zijn.

Het spreekt echter vanzelf dat geen enkele sanctie zal worden opgelegd ingeval van laattijdige aangifte en betaling zolang de uitvoeringsmodaliteiten niet gekend zijn.