Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Publieke consultatie over de nieuwe btw-regeling Enig loket

Datum:

Van 29 juli tot 31 augustus 2013 organiseert de FOD Financiën een publieke consultatie voor de telecomsector, de sector van de elektronische diensten en van de omroepdiensten over de nieuwe btw-regeling Enig loket die van toepassing is vanaf 2015.

Vanaf 1 januari 2015 zal namelijk de plaats van bovenstaande categorieën van diensten voor de toepassing van de btw worden gewijzigd. Deze wijzigingen werden reeds goedgekeurd op Europees vlak door een wijziging van de btw-richtlijn, waarvan de omzetting in Belgisch recht momenteel in voorbereiding is.

Bedrijven die gevestigd zijn binnen de Europese Gemeenschap en die dergelijke diensten verrichten voor particulieren of niet-geïdentificeerde rechtspersonen in andere lidstaten dan waar deze bedrijven gevestigd zijn, zullen hierdoor in de toekomst btw moeten afdragen in de lidstaat waar die klanten gevestigd zijn.

Om de administratieve lasten die daaruit voortvloeien enigszins in te perken zullen dergelijke bedrijven vanaf 1 januari 2015  gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om de btw die verschuldigd is in andere lidstaten aan te geven en te betalen in hun lidstaat van vestiging via een elektronisch portaal. Het gaat hier met name om de uitbreiding van het toepassingsgebied van het zogenaamde ‘enig loket’ inzake btw dat momenteel enkel kan worden gebruikt door verrichters van elektronische diensten die buiten de Europese Gemeenschap gevestigd zijn. De aanpassingen van de elektronische toepassingen die hiertoe noodzakelijk zijn, zijn momenteel in volle voorbereiding.

Op Europees niveau werden ondertussen al uitvoeringsmaatregelen goedgekeurd om de toepassing van deze nieuwe regeling, zowel voor de plaats van de dienst als voor de toepassing van het ‘enig loket’ voor de bedrijven te verduidelijken.

De Europese Commissie heeft de intentie om ter aanvulling en verduidelijking van een aantal van deze uitvoeringsbepalingen begin 2014 zogenaamde explanatory notes te publiceren. Voorafgaandelijk zal de Europese commissie hierover nog overleggen met de lidstaten.

Om een duidelijk zicht te krijgen op de bezorgdheden en vragen die de voormelde uitvoeringsbepalingen opleveren voor de Belgische bedrijven, organiseert de FOD Financiën over deze bepalingen een publieke consultatie.

Alle interpretatie- en toepassingsproblemen met betrekking tot de voorliggende tekst van de uitvoeringsbepalingen en, eventueel, de manier waarop wordt voorgesteld om daar mee om te gaan, kunnen worden voorgelegd via: publiekeconsultatie@minfin.fed.be

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:
Hanne Weckhuysen
tel. 02/ 578 48 12
e-mail: publiekeconsultatie@minfin.fed.be

Publieke consultatie:

Meer informatie vindt u  hier (PDF, 12.81 KB).

Uitvoeringsbepalingen: