Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Datum:
Net als de voorbije jaren willen we op een transparante manier over verschillende controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. We willen u er inderdaad toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen.
 
Zo heeft u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen van ons zult ontvangen.
 
U bent een particulier
 
U loopt ondermeer een hoger risico op een controle of we zullen u vragen om ons bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:
  • u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld met name als u dat overschrijft naar het buitenland,
  • u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken,
  • u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct heeft aangegeven,
  • u uw belastingaangifte niet heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. We zullen bijzondere aandacht besteden aan uw situatie als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.
 
U vertegenwoordigt een onderneming
 
Uw onderneming loopt ondermeer een hoger risico op een controle als:
  • zij de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet heeft ingehouden op de bezoldigingen die zij heeft betaald aan haar buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar,
  • haar omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse door de administratie gekende parameters,
  • zij de grens van 80 % voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet heeft gerespecteerd,
  • zij een vrijgestelde reserve heeft gevormd voor risico’s en kosten,
  • er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen,
  • zij geen belastingaangifte heeft ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Uw onderneming zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. We zullen bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als zij regelmatig nalaat de aangifte in te dienen.
We willen een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteren we de particulieren en de ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico. Voor de particulieren kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor het nazicht van eventuele onregelmatigheden. Naast deze specifieke aandachtspunten voeren wij uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de particulieren en de ondernemingen.