Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bericht aan de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing

Datum:

Op 30 juni 2023 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 23 juni 2023 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing worden gepubliceerd. Deze bevat onder meer enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III.

Vanaf 1 januari 2023, zijn de bezoldigingen voor prestaties als gelegenheidswerker in de land- of tuinbouw zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders die door de werkgever worden betaald of toegekend, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 11,11 pct. (zonder vermindering) (nieuwe afdeling 8/1 en nieuw nr. 75/1 in de toepassingsregels).

Vanaf 1 juli 2023, zijn de eindejaars- en getrouwheidspremies die door Fondsen voor Bestaanszekerheid worden betaald of toegekend, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 23,22 pct. (zonder vermindering) (nieuw nr. 82.5 in de toepassingsregels).

De inhouding van een bedrijfsvoorheffing van 11,11 pct. op de invaliditeitsuitkeringen die aanvankelijk voorzien was vanaf 1 juli 2023 (zie nr. 84.3.2. van de toepassingsregels) wordt uitgesteld tot 1 januari 2024.

Ten slotte zullen vorm- en verwijzingsfouten na de herziening van bijlage III worden rechtgezet.