Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bericht aan de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing

Datum:

Op 19 maart 2024 zal in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing worden gepubliceerd. Dit besluit bevat onder meer enkele belangrijke wijzigingen aan de toepassingsregels van bijlage III. 

Vanaf 1 januari 2024 zijn de uitkeringen ingevolge een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar of van het werk of een beroepsziekte die door een werkgever die onderworpen is aan de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector of door zijn tussenkomst worden betaald of toegekend aan een verkrijger waarop de voormelde wet van toepassing is, aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen volgens de regels vastgelegd in de nummers 35 tot 50, met uitzondering van nr. 47, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met het totale bedrag van de gewone bezoldigingen en de beoogde uitkeringen (nieuwe 5° in nr. 78.3.4.). 

Vanaf 1 april 2024 bedraagt de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus : 

- 33,14 pct. van het bedrag van het luik A van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/1, van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid; 

- 52,54 pct. van het bedrag van het luik B van de werkbonus dat daadwerkelijk is verleend met toepassing van artikel 2, § 1/2, van de voormelde wet van 20 december 1999 (wijziging van nr. 46.2.). 

Ten slotte is de situatie van 24-jarige sporters, die over het hoofd gezien werd, opnieuw opgenomen in bijlage III (wijziging van nrs. 140 en 144.2.).