Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw - verhuur van onroerende goederen voor professioneel gebruik

Datum:

De ministerraad heeft op 30 maart de aangekondigde btw-hervorming inzake onroerende verhuur goedgekeurd.

Conform de Europese btw-richtlijn blijft de verhuur van een onroerend goed in principe vrijgesteld van btw. In de toekomst zal een optionele btw-heffing op de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen mogelijk zijn. Deze optie zal slechts mogelijk zijn mits voldaan is aan bepaalde criteria.

Beide partijen (verhuurder en huurder) zullen dus binnenkort kunnen overeenkomen of ze al dan niet opteren voor de toepassing van het btw-stelsel in geval van professionele onroerende verhuur. Indien ze opteren voor het btw-stelsel, zal de verhuurder btw moeten aanrekenen op de huurprijs en zal hij de btw geheven van de oprichtingswerken en grondige renovatiewerken in aftrek kunnen brengen.

Dit optionele btw-stelsel zal enkel van toepassing zijn op nieuwe gebouwen of op grondige renovaties van bestaande gebouwen (vernieuwbouw).

Daarnaast wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur van onroerende goederen met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard.

De regering heeft ook beslist om geen gevolg te geven aan het voorstel tot vereenvoudiging van de regels die van toepassing zijn op de terbeschikkingstelling van opslagruimte van goederen, zoals aangekondigd in de actualiteit van 25.10.2017.

De ministerraad keurde op 30.03.2018 het voorontwerp van wet goed. Het wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

De persmededeling van 30 maart van de minister van Financiën kunt u raadplegen op hun website.

De datum van inwerkingtreding van deze maatregel, evenals de modaliteiten ervan, zullen later worden meegedeeld.

We zullen meer informatie over deze wetswijziging publiceren in een circulaire.