Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De belastingheffing van een aanvullend pensioen (2de pijler) afkomstig uit Nederland – vermijding dubbele belasting

Datum:

Voor wie is dit bericht belangrijk?

Voor inwoners van België die een aanvullend pensioen (2de pijler) ontvangen uit Nederland ter zake van een vroegere dienstbetrekking

Belgische belastingheffing?

In het verleden is naar aanleiding van een aantal uitspraken van Belgische rechters onduidelijkheid ontstaan over de vraag of uit Nederland afkomstige collectieve aanvullende pensioenen (periodieke uitkeringen), met name het deel opgebouwd vóór 2004, in België als een pensioen wordt aangemerkt en belastbaar is in de personenbelasting tegen het progressief tarief .

Om elke twijfel hierover uit te sluiten is de Belgische wetgeving op dit punt verduidelijkt (zie artikel 28 van de Wet van 21 januari 2022 die is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022). Hiermee wordt ook aangesloten bij de positie die de Belgische belastingadministratie op dit vlak steeds heeft ingenomen.

Concreet heeft dit tot gevolg dat periodieke uitkeringen van collectieve aanvullende pensioentoezeggingen (2de pijler) afkomstig uit Nederland, waarvan de opbouw aanleiding heeft gegeven tot fiscale faciliëring, éénduidig als aanvullend pensioen in de zin van artikel 34 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) worden aangemerkt. Dergelijke pensioenuitkeringen zijn dus onderworpen aan het progressief tarief van de personenbelasting.  

Tot slot wordt hiermee ook elke onduidelijkheid weggenomen over welke staat, België of Nederland, deze uitkeringen mag belasten. België is volgens het bilateraal belastingverdrag bevoegd om deze uitkeringen te belasten. Aangezien deze pensioenen in België tegen het progressief tarief worden belast, dient Nederland zich te onthouden van belastingheffing.

Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met dubbele belasting?

Voor pensioenuitkeringen ontvangen gedurende het kalenderjaar 2021 (aanslagjaar 2022):

Het kan zijn dat u voor het kalenderjaar 2021 op uw Nederlands pensioen belasting betaald hebt in Nederland. Om te voorkomen dat u in twee landen belasting betaalt, kunt u de eventueel  ingehouden Nederlandse loonbelasting voor het jaar 2021 via een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting terugvragen. Dat kan vanaf 1 maart 2022. De Nederlandse aangifte als buitenlands belastingplichtige (zoals een inwoner van België) kunt u doen met behulp van de  website van de Nederlandse Belastingdienst.

(Belastingdienst Nederland – wonen en werken buiten Nederland)

Voor pensioenuitkeringen ontvangen gedurende het kalenderjaar 2022 (aanslagjaar 2023):

Het kan zijn dat tijdens de eerste maanden van 2022 op uw Nederlands pensioen Nederlandse loonheffing werd ingehouden. Om te voorkomen dat u in twee landen belasting betaalt, kunt u de eventueel ingehouden Nederlandse loonbelasting over het jaar 2022 via een Nederlandse aangifte inkomstenbelasting terugvragen. Dat kan vanaf 1 maart 2023. De Nederlandse aangifte als buitenlands belastingplichtige (zoals een inwoner van België) kunt u doen met behulp van de website van de Nederlandse Belastingdienst.

(Belastingdienst Nederland – wonen en werken buiten Nederland)

Hier kunt u ook voor het belastingjaar 2022 al een voorlopige aanslag 2022 aanvragen. U kunt dan de ingehouden loonbelasting al eerder terugvragen. Houdt u er rekening mee dat u dan in 2023 nog aangifte moet doen over 2022.

Voor toekomstige pensioenuitkeringen uit Nederland:

Om de inhouding van loonbelasting op uw toekomstige pensioenuitkeringen uit Nederland stop te zetten, moet u een aanvraag Vrijstelling van loonbelasting/premie volksverzekeringen doen. De Nederlandse Belastingdienst beoordeelt dan uw recht op vrijstelling van de verder in te houden loonbelasting. Hoe u dit kunt doen vindt u op de  website van de Nederlandse Belastingdienst.

(Belastingdienst Nederland – vrijstelling inhouding loonheffing)

Hebt u nog vragen over deze mededeling ? Gelieve dan contact op te nemen met belintax@minfin.fed.be