Indexering retributies vanaf 1 januari 2021

Datum:

1. Indexering hypothecaire retributies

De retributies worden vanaf 1 januari 2021 aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen1.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 20142 bedroeg 100,09, terwijl dat voor de maand november 2020 109,46 bedraagt.

Hieronder vindt u de vanaf 1 januari 2021 toepasselijke forfaitaire retributies weergegeven naast de basisretributies.

Basisretributie Retributie vanaf 1 januari 2021 Indexering hypothecaire retributies 2021 Artikel(en) KB
20,00 20,00 1,1°
210,00 230,00 1,2°
900,00 985,00 1,2°
40,00 45,00 1,3°; 1,4°; 1,6°; 1,7°; 1,9°; 1,10°
220,00 240,00 1,5°
270,00 295,00 1,8°
50,00 55,00 1,11°
85,00 95,00 1,12° a); 1,12° c)
45,00 50,00 1,12° b)
140,00 155,00 1,12° c)
25,00 25,00 1,13°
10,00 10,00 1,14°

De nieuwe forfaitaire retributies zijn toepasselijk op de titels aangetekend in het register van neerlegging en de hypothecaire inlichtingen (getuigschriften, afschriften of uittreksels) aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

2. Geen indexering retributies afleveren inlichtingen in uitvoering W.Reg. en W.Succ.

Dergelijke retributies kunnen vanaf 1 januari 2021 aangepast worden aan het indexcijfer der consumptieprijzen3.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 20174 bedroeg 105,55 terwijl dat voor de maand november 2020 109,46 bedraagt.

Het resultaat ingevolge de indexering van deze retributies leidt na afronding niet tot enige verhoging: de basisretributies5 blijven bijgevolg ongewijzigd.

3. Indexering retributies pandregister

De retributies worden vanaf 1 januari 2021 aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen6 7. Elke (betalende) handeling gedaan in het pandregister vanaf 1 januari 2021 zal bijgevolg onderworpen zijn aan het tarief van de geïndexeerde retributie.

Hieronder vindt u de vanaf 1 januari 2021 toepasselijke forfaitaire retributies weergegeven naast de basisretributies.

Basisretributie Retributie vanaf 1 januari 2021 Indexering retributies pandregister 2021 Artikel(en) KB
20 21 14, §1
50 52 14, §1
100 104 14, §1
200 208 14, §1
500 518 14, §1
12 13 14, §2
30 32 14, §2
60 63 14, §2
120 125 14, §2
300 311 14, §2
8 9 14, §3
20 21 14, §3
40 42 14, §3
80 83 14, §3
200 208 14, §3
5 6 14, §7
10 11 14, §8

1 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en de getuigschriften, laatst gewijzigd bij artikel 11 van het KB van 13 februari 2017
2 Het aanvangsindexcijfer bedoeld in voormeld artikel
3 Artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en van het Wetboek der Successierechten gewijzigd bij artikel 3 van het ministerieel besluit van 2 juni 2020
4 Het aanvangsindexcijfer bedoeld in voormeld artikel
5 De basisretributies bepaald bij artikel 1 van het besluit
6 Artikel 16 van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen
7 Retributies vastgesteld in artikel 14