Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Invoer van wijnbouwproducten in de Europese Unie: VI-1 documenten

Datum:

Invoer van wijnbouwproducten in de Europese Unie

Het VI-1 document

Voor de invoer van wijnbouwproducten komende uit derde landen in de Europese Unie, moet er gebruik gemaakt worden van een begeleidend document. Het gebruikte document hiervoor, is het VI-1 document.

Het VI-1 document certificeert dat het ingevoerde product de kenmerken heeft van een wijnbouwproduct overeenkomstig het recht van de Unie of een bilaterale overeenkomst; het bereid is uit druiven van een bepaald oogstjaar of van het aangegeven wijndruivenras(sen); voldoet aan de specificaties van de geografische aanduiding op grond van de TRIPS overeenkomst, de wetgeving van de Unie betreffende geografische aanduidingen of een overeenkomst ter erkenning en bescherming van geografische aanduiding tussen de Unie en het derde land waaruit de wijn van oorsprong is.

Afgifte van VI-1 documenten

De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met instanties die bevoegd zijn voor de afgifte van het VI-1 document, u kan deze terug vinden via de link (onder “list 6 – Third countries competent bodies”).

Europees wetgevend kader

De procedure die de Europese wetgeving voorziet voor de invoer van wijnbouwproducten in de Unie, kan men terug vinden in Verordening 2018/273  van 17 december 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in- en uitslagregister, de verplichte opgaven, meldingen en de bekendmaking van meegedeelde informatie, tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepasselijke controles en sancties, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 555/2008, (EG) nr. 606/2009 en (EG) nr. 607/2009 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/560 van de Commissie van toepassing, meer bepaald in art. 20 van deze Verordening.

Voorbeeld van een VI-1 document

Een model van het VI-1 document kan u terug vinden via de link.

Rol van de douane bij de invoer van wijnbouwproducten

De rol van de douane bestaat erin zich het vereiste document inzake wijnbouwproducten te laten voorleggen, met name een docu­ment VI-1 document of VI-2 uittreksel bij invoer. Vervolgens verifieert zij de overeenstemming tussen voornoemd document, de aangeboden goederen en de douaneaangifte.

De douaneaangifte kan slechts worden aanvaard, indien het vereiste document VI samen met de aangifte wordt inge­diend

Gebruik van elektronische VI-1 documenten met QR code

In de praktijk is gebleken dat bepaalde lidstaten het gebruik van elektronische documenten met QR code aanvaarden bij de invoer van wijn komende uit derde landen.

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat er geen afwijkingen mogelijk zijn op deze VI-1 documenten en dat een met de hand geschreven handtekening steeds vereist is. Bijgevolg wordt het gebruikt van elektronische documenten met QR code niet aanvaard voor de invoer van wijnbouwproducten.

De wetgevende bepalingen in bovengenoemde Verordening blijven van toepassing.