Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

KB tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche zonnepanelen, de thermische zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, ...

Datum:

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de fotovoltaïsche zonnepanelen, de thermische zonnepanelen en de zonneboilers, de warmtepompen, en de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied, betreft

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 37, § 1, vervangen bij de wet van 28 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 maart 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 22 maart 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende:

- dat net als de volledige Europese Unie, België sinds een aantal maanden wordt geconfronteerd met een aanhoudende substantiële stijging van de energieprijzen, in het bijzonder van de elektriciteits- en aardgasprijzen; 

- dat aanvankelijk de prijsstijgingen terug te voeren waren tot de krachtige herneming van de economische activiteit op het moment dat de COVID-19-pandemie wereldwijd aan kracht verloor;

- dat er zich sinds een aantal weken bijkomende bijzonder scherpe prijsstijgingen hebben voorgedaan van energieproducten en in het bijzonder van aardgas en van warmte via warmtenetten, ingevolge de onzekerheid van de aanvoer van Russisch gas door de oorlog in Oekraïne en de impact van de sancties van de Europese Unie tegen Rusland;

- dat de Regering op 14 maart 2022 een derde energiepakket heeft goedgekeurd met tal van maatregelen om de betaalbaarheid van de energiefactuur voor de gezinnen te verzekeren in het bijzonder ten aanzien van fossiele energiebronnen, door onder meer de invoering van een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor de levering van aardgas, een energiecheque van 200 euro voor mensen die zich verwarmen met stookolie, propaan of butaan, alsook een accijnsverlaging op diesel en benzine;

dat deze tijdelijke verlaging van de fiscale lasten op de aanschaf van fossiele energiebronnen, die een dringende maatregel uitmaakt om de gevolgen van de prijsstijging van energie voor de gezinnen op korte termijn te verzachten, op zich evenwel niet als een definitieve oplossing kan worden beschouwd voor het energievraagstuk;

- dat het energievraagstuk ten gronde moet worden opgelost door een omwenteling te realiseren in de manier waarop onze burgers met energie omgaan om op die manier niet langer afhankelijk te zijn van de schaarste aan fossiele energiebronnen;

- dat daarvoor enerzijds het energieverbruik zo veel mogelijk moet worden gerationaliseerd en anderzijds er ten volle moet worden ingezet op de transitie van fossiele naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen;

- dat uit de verklaring van Versailles op 10 en 11 maart 2022 door de EU-leiders onmiskenbaar is gebleken dat de Europese Unie de weg inslaat naar een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat zowel belangrijk is om onze burgers te beschermen tegen de bevoorradingsonzekerheid en de sterk stijgende prijzen als om ons milieu substantieel minder te belasten met vervuilende uitstoot van fossiele energiebronnen;

- dat het absoluut essentieel is om zo snel mogelijk werk te maken van een grotere onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen door het gebruik ervan af te bouwen ten voordele van hernieuwbare energiebronnen om zo op termijn te komen tot een samenleving die volledig afgekoppeld is van fossiele energiebronnen;

- dat de tarifaire gunstmaatregelen inzake btw die werden beslist door de Regering op 18 maart 2022 en die ertoe strekken om een verlaagd btw-tarief van 6 pct. in te voeren voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen om aldus zo snel mogelijk een substantiële fiscale stimulus te geven of te handhaven voor handelingen die de energietransitie ondersteunen, aldus zo snel mogelijk in werking moeten treden; 

- dat hetzelfde geldt voor de verlenging met een periode van één jaar van het bestaande verlaagd tarief van 6 pct. voor de afbraak en heropbouw van gebouwen over het gehele grondgebied van België aangezien de verlenging van die maatregel, die een aanzienlijke bijdrage levert tot het moderniseren van het Belgische woningpark dat niet meer voor renovatie in aanmerking komt, geruime tijd op voorhand moet worden geformaliseerd om rechtszekerheid te verschaffen aan de bouwheren met betrekking tot projecten die door de aard ervan meerdere maanden tot meerdere jaren omspannen;

Gelet op de uitzondering voor het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse op basis van artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben wij besloten en besluiten wij:

Artikel 1. In artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wordt het woord "2022" telkens vervangen door het woord "2023".

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 1quater/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 1quater/1. § 1. In afwijking van artikel 1 worden vanaf 1 april 2022 tot 31 december 2023 onderworpen aan het verlaagd tarief van zes pct., het werk in onroerende staat dat tot voorwerp heeft de levering met plaatsing van:

1° fotovoltaïsche zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;

2° thermische zonnepanelen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;

3° warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

§ 2. De toepassing van het verlaagd tarief is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1° de handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker in de zin van de rubrieken XXXI, §§ 1 en 2 en XXXVIII, §§ 1 en 2, van tabel A van de bijlage van dit besluit;

2° de handelingen hebben betrekking op een woning die, na de uitvoering ervan, daadwerkelijk hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt;

3° de handelingen moeten worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming in de loop van een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen;

4° de technische installaties die het voorwerp uitmaken van de in paragraaf 1, 2° en 3°, bedoelde handelingen voldoen aan de benchmarks voor emissies als respectievelijk vastgesteld in bijlage V bij Verordening (EU) 2015/1189 van de Commissie van 28 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de eisen inzake ecologisch ontwerp voor verwarmingsketels voor vaste brandstoffen betreft en in bijlage V bij Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie van 24 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken, en waaraan een EU-energielabel is toegekend waaruit blijkt dat is voldaan aan het criterium van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU;

5° de door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, maken melding van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen en bevatten de volgende vermelding:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.".

Het verlaagd tarief is in geen geval van toepassing op de in paragraaf 1 bedoelde handelingen met betrekking tot de technische installaties die uitsluitend instaan voor de energie- of warmtevoorziening van elementen van de woning die niet voor bewoning in de strikte zin worden gebruikt zoals zwembaden, sauna's en dergelijke installaties.".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2022.

Art. 4. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te

FILIP

Van Koningswege:

De minister van Financiën,

V. VAN PETEGHEM

-----

 Verslag aan de Koning (DOCX, 87.15 KB)