Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Recht op btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik - Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2023

Datum:

Vanaf 1 januari 2023 moet u als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als u kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Daarnaast moet u bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek meedelen.

Hoe dient u de voorafgaande kennisgeving in?

U past het beginsel van de aftrek volgens het werkelijk gebruik nog niet toe

Als u voor de eerste keer een beroep wilt doen op de aftrek volgens het werkelijk gebruik, moet u ofwel de aangifte e604A (aanvang btw-activiteit) ofwel de aangifte e604B (wijziging btw-activiteit) indienen. U zult dit in de loop van januari 2023 kunnen doen via de toepassing e604. We informeren u van zodra de toepassing hiervoor aangepast is.

U dient de aangifte in:

 • vóór het einde van het eerste aangiftetijdvak van het lopende kalenderjaar als u al een gemengde belastingplichtige bent..
 • vóór het einde van het eerste aangiftetijdvak dat volgt op de aanvang of de wijziging, als u door de start of wijziging van uw activiteit een gemengde belastingplichtige wordt.

De kennisgeving geldt voor een onbepaalde termijn. U moet ze dus maar één keer doen.

De toepassing van de regeling begint:

 • op 1 januari van het betrokken kalenderjaar als u al een gemengde belastingplichtige bent.
 • vanaf de eerste dag van de aangifteperiode volgend op de aanvang of wijziging als u door de start of wijziging van uw activiteit een gemengde belastingplichtige wordt. In dat geval aanvaarden we evenwel dat u de regeling al meteen toepast vanaf de aanvang of wijziging van de activiteit.

De regeling is ten minste tot 31 december van het derde jaar na de datum van uitwerking van de kennisgeving van toepassing.

Als u na afloop van deze 3-jarige termijn de regeling van de aftrek volgens het werkelijk gebruik wilt stopzetten, doet u een voorafgaande kennisgeving via een aangifte e604B (wijziging btw-activiteit). Deze heeft uitwerking vanaf 1 januari van het jaar volgend op de kennisgeving.

U past het beginsel van de aftrek volgens het werkelijk gebruik al toe

Als u op 31 december 2022 het beginsel van de aftrek volgens het werkelijk gebruik al toepast, moet u ten laatste op 30 juni 2023 aan de FOD Financiën bevestigen dat u die regeling zult blijven toepassen.

U zult dit in de loop van januari 2023 kunnen doen door het indienen van de aangifte e604B (wijziging btw-activiteit) via de toepassing e604. We informeren u van zodra de toepassing hiervoor aangepast is.

Kan uw kennisgeving geweigerd worden?

We geven geen expliciete toestemming meer voor de toepassing van de aftrek volgens het werkelijk gebruik. We kunnen echter wel de toepassing ervan weigeren als we van mening zijn dat de aftrek volgens het werkelijk gebruik niet of niet meer met de werkelijkheid overeenstemt.

In dat geval zullen we ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin zijn kennisgeving uitwerking heeft gehad de gemotiveerde weigeringsbeslissing meedelen aan de belastingplichtige. De beslissing geldt voor een onbepaalde termijn, vanaf de eerste dag van het aangiftetijdvak waarin hij de kennisgeving heeft gedaan.

Welke gegevens moet u meedelen?

U moet bepaalde gegevens over de uitoefening van het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik meedelen. U doet dit via Intervat, bij de indiening van de periodieke btw-aangifte over het eerste kwartaal (uiterlijk 20 april) of één van de eerste drie maanden van het lopende kalenderjaar (uiterlijk 20 februari, 20 maart of 20 april).

U geeft hierbij informatie over:

 • het definitieve algemene verhoudingsgetal over het voorgaande kalenderjaar
 • de opdeling, in procenten, van de aangerekende belasting op de handelingen:
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen volledig recht op aftrek verlenen
  • die uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsafdeling(en) waarvan de handelingen geen recht op aftrek verlenen
  • of tegelijkertijd worden gebruikt voor beide types bedrijfsafdelingen
 • het/de bijzondere verhoudingsgetal(len)

Als u het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik reeds toepast op 31 december 2022, moet u deze gegevens opnemen in de periodieke btw-aangifte over het eerst kwartaal van 2023 (ten laatste op 20 april 2023) of ten laatste in de periodieke btw-aangifte over mei 2023 (ten laatste op 20 juni 2023).

Wat bij laattijdige kennisgeving of mededeling?

Als u de voorafgaande kennisgeving en/of mededeling niet doet binnen de voorziene termijn, zult u het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik pas kunnen uitoefenen vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar, op voorwaarde dat u tijdig een nieuwe kennisgeving doet.

Meer informatie over de gedeeltelijke btw-aftrek voor gemengde belastingplichtigen.