Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Update COVID 19: Uitvoermaatregel voor medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning

Datum:

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning). Dit verbod is reeds van kracht. 

Let wel, het gaat om de goederencodes vermeld in de bijlage waarbij de goederen beantwoorden aan de beschrijving in diezelfde bijlage. Enkel in scope is dus het persoonlijk beschermingsmateriaal ter bescherming tegen mogelijk besmettelijk materiaal en ter bescherming van de omgeving tegen door de gebruiker verspreid, mogelijk besmettelijk materiaal.

De uitvoer van die goederen is dus wel nog toegelaten met een uitvoervergunning, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is. In België is de FOD Economie de bevoegde autoriteit. Meer info is te vinden op haar website.

Gezien de crisistoestand die het coronavirus veroorzaakt, zal de Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AAD&A) zeer strikt toezien op dit verbod. Elke uitvoer van goederen tegen de voorschriften van de genoemde uitvoeringsverordening beschouwt de AAD&A als een ernstige overtreding.

De vergunningsplicht is in België geregeld via de wet van 11 september 1962, betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie. Dit houdt onder andere in dat de AAD&A elke schending van de voorschriften van de uitvoeringsverordening 2020/402 kan bestraffen op basis van artikel 231 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen. Op basis van dit artikel kan er bij de vaststelling van een overtreding overgaan worden tot een inbeslagname.

Voor het aanvragen van vergunningen alsook voor bijkomende informatie kan je terecht bij de FOD Economie via pbm-epi-export402@economie.fgov.be