Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de structuur en de accijnstarieven voor aardgas en elektriciteit en is een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit van het type eindgebruiker’ vereist voor het bekomen van een accijnsvrijstelling

Datum:

Op 1 januari 2022 treedt de herziening van de programmawet van 27 december 2004 in werking waardoor de structuur en de tarieven van de accijnzen op aardgas en elektriciteit wijzigen. Door deze wijziging zal elektriciteit onderworpen worden aan een bijzonder accijns.

Er bestaan vandaag reeds mogelijkheden tot vrijstellingen van accijnzen in bepaalde gevallen. Maar bedrijven die vrijgestelde activiteiten uitoefenen die zijn aangesloten op het transport- of distributienet van elektriciteit en waarvan de nominale spanning groter is dan 1 kV, genieten tot nu toe zonder formaliteiten of aanvraag van een nultarief.

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe accijnstarieven, en zal om te kunnen genieten van een vrijstelling voor de bijzondere accijns een vergunning "energieproducten en elektriciteit" van het type ‘eindgebruiker’ vereist zijn.  

Wanneer vraagt u deze vergunning aan?  

U dient het volledige dossier van de vergunningsaanvraag in te dienen vóór 31 december 2021. Na ontvangst van het volledige dossier wordt door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) een voorlopige vergunning afgegeven. Deze voorlopige vergunning dient na een audit te worden bevestigd.

Bij gemengd gebruik en zonder aparte EAN, dient de aanvraag het percentage elektriciteitstarief met vrijstelling te vermelden.

Uitzonderlijk kunnen dossiers van vergunningsaanvragen, op voorwaarde dat ze vóór 20/01/2022 worden ingediend en volledig zijn, een administratieve tolerantie genieten. Deze administratieve tolerantie bestaat uit:

  • het verlenen van de vrijstelling voorzien vanaf 01/01/2022;
  • een zekere soepelheid bij het beheer van aangiften, namelijk dat eventuele onregelmatigheden in verband met het gebruik van voorlopige vergunningen worden opgemerkt, maar niet worden bestraft. Behalve indien er sprake is van  fraude.

Na 20/01/2022 wordt de gebruikelijke procedure toegepast en wordt er geen administratieve tolerantie meer verleend.

Waar kan u deze vergunning aanvragen?

Vergunningsaanvragen moeten allemaal op de gebruikelijke manier worden ingediend bij de dienst Vergunningen in uw regio. U vindt het aanvraagformulier (en de toelichting) op de website van de FOD Financiën.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat om te kunnen genieten van de vrijstelling van accijns, zoals voorzien in art. 429 van Hoofdstuk XVIII van de Programmawet van 27 december 2004, u bij het aanvraagformulier een volledig dossier moet voegen met de elementen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet om van een vrijstelling te genieten.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling? Onderneem dan zo snel mogelijk de nodige stappen.