Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vereenvoudigde regels voor slapende tegoeden

Datum:
Tijdens de ministerraad van 4 mei 2018 werd beslist om wijzigingen aan te brengen in de regelgeving voor slapende tegoeden (wet van 24 juli 2008 betreffende diverse financiële bepalingen). Het nieuwe systeem zorgt voor een kostenvermindering voor de banken en de Deposito- en Consignatiekas.  Daarnaast betekenen de wijzigingen een vereenvoudiging en zorgen ze voor een responsabilisering van de rechthebbenden.
 
De zogenaamde slapende tegoeden zijn vergeten rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten.
Een slapende rekening is een rekening waarop minstens vijf jaar geen verrichting meer is gebeurd door de houder, en er voor dezelfde periode ook geen contact meer tussen de houder of de rechthebbende, en de financiële instelling is geweest.
Een verzekeringsovereenkomst wordt als slapend beschouwd wanneer er geen tussenkomst heeft plaatsgevonden door de begunstigde binnen de zes maanden nadat de verzekeraar weet dat het risico zich heeft voorgedaan.
Een safe wordt slapend wanneer de huurprijs ervan minstens vijf jaar niet werd betaald en de huur werd opgezegd door de verhuurder. Verzegelde omslagen die in bewaring zijn bij de financiële instelling (verhuurder) en die minstens vijf jaar geen deel hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de houder of rechthebbende, worden hieraan gelijkgesteld.
 
Voor contanten- en effectenrekeningen geldt voortaan de verplichting om de rekeninghouder op te sporen wanneer diens tegoeden meer dan 60 euro bedragen. Vroeger was dit het geval voor tegoeden van meer dan 20 euro. Bijgevolg worden tegoeden van minder dan 60 euro zonder verdere informatie naar de Deposito- en Consignatiekas overgedragen. Ook moeten álle deviezen worden omgezet in euro vooraleer zij worden overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas.  Regels in verband met de recuperatie van opsporingskosten en de termijn waarbinnen de tegoeden overgedragen moeten worden, blijven voorlopig ongewijzigd, maar zullen eerstdaags het voorwerp uitmaken van een uitvoeringsbesluit.
 
Voor effectenrekeningen komt daar vanaf 2020 nog bij dat de instelling (depositaris) zélf de effecten dient te verkopen, en de opbrengsten en gegevens daarvan overmaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. Effecten met een waarde van nul worden geschrapt. Tot slot moeten effecten- en contantenrekeningen gegroepeerd en volledig worden overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas. 
 
Vanaf 2020 moeten verzegelde omslagen uit safes overgedragen worden naar Fin Shop.  De gegevens van deze omslagen moeten zowel worden overgedragen naar Fin Shop als naar de Deposito- en Consignatiekas. Fin Shop zal de verzegelde omslagen verkopen en het resultaat van die verkoop overdragen naar de Deposito- en Consignatiekas. De regelgeving in verband met de opsporing van huurders, de recuperatie van kosten en de inventarisering van de inhoud zal binnenkort een wijziging ondergaan teneinde de recuperatie van verkoopkosten toe te laten. 
 
Wat betreft verzekeringsovereenkomsten, wordt er slechts een wijziging doorgevoerd. De opsporing van de begunstigde is voortaan verplicht wanneer de verzekerde prestatie meer dan 60 euro bedraagt.  Bijgevolg worden verzekerde prestaties van 60 euro of minder zonder verdere informatie aan de Deposito- en Consignatiekas overgedragen.