Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied en voor de installatie van warmtepompen

Datum:
Update 11.01.2024: De programmawet werd op 29.12.2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op voorstel van de heer Minister van Financiën werd op 23 november 2023 een wetsontwerp in de Kamer ingediend houdende een ontwerp van programmawet. Dit ontwerp betreft volgende maatregelen.

Afbraak en heropbouw

De bestaande permanente regeling inzake afbraak en heropbouw (rubriek XXXVII van tabel A van de bijlage van het koninklijke besluit nr. 20 inzake btw-tarieven) alsook de tijdelijke regelingen opgenomen onder artikel 1quater van datzelfde besluit worden opgeheven.

Met ingang van 1 januari 2024 komt er een nieuwe definitieve regeling.

Vanaf die datum wordt de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % beperkt tot het werk in onroerende staat dat betrekking heeft op de afbraak van een gebouw en de wederopbouw (oprichting) van een woning op hetzelfde perceel, bestemd voor de eigen bewoning door de bouwheer of voor sociale verhuur. De onder de tijdelijke regeling gekende ‘sociale voorwaarden’ (die, naargelang het geval, 5 of 15 jaar moeten gerespecteerd worden) om het verlaagd btw-tarief te kunnen genieten (eigen en enige woning van de bouwheer, maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2, domicilievereiste of bestemming voor sociale verhuur) blijven van toepassing onder de definitieve regeling.

Het verkopen van een heropgerichte woning wordt niet meer beoogd.

Er zijn evenwel twee overgangsmaatregelen van toepassing.

Hierna volgt een overzicht van de oude regeling en van de nieuwe regeling (vanaf 1 januari 2024).

Aard handeling Tijdelijke regeling (tot 31 december 2023) Definitief stelsel (vanaf 1 januari 2024)
Werk in onroerende staat (natuurlijk persoon) - eigen en enige woning bouwheer (max 200 m2) met domicilievereiste 6 % (volledig grondgebied, uitgezonderd 32 steden) - 1quater § 1 6 % (volledig grondgebied)
Werk in onroerende staat (natuurlijk persoon/rechtspersoon) voor sociale verhuur door bouwheer voor minstens 15 jaar 6 % (volledig grondgebied, uitgezonderd 32 steden) - 1quater § 2 6 % (volledig grondgebied)

Levering (natuurlijk persoon/rechtspersoon) voor:

  • eigen en enige woning koper (200 m2) met domicilievereiste
  • sociale verhuur door koper (voor minstens 15 jaar) 
6 % (volledig grondgebied) - 1quater § 3 21 % (volledig grondgebied) (1)
Regeling 32 steden (natuurlijk persoon/rechtspersoon) Permanente regeling: 6 % Opheffing (2)

(1) 1quater § 3: 6 % blijft van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de heropbouw is ingediend uiterlijk 30 juni 2023

(2) rubriek XXXVII/A: 6 % blijft van toepassing tot 31 december 2024 op voorwaarde dat de omgevingsvergunning met betrekking tot de heropbouw is ingediend uiterlijk 31 december 2023

Levering met installatie van warmtepompen

Er werd beslist om de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % te verlengen tot 31 december 2024 voor het werk in onroerende staat dat tot voorwerp heeft de levering mét plaatsing van warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen, met uitzondering van warmtepompen die worden gecombineerd met een ander verwarmingstoestel dat:

  • samen met de warmtepomp is aangesloten op hetzelfde gemeenschappelijke hydronische warmtedistributiesysteem,
  • gebruik maakt van een andere energiebron dan elektriciteit,
  • zowel afzonderlijk als gelijktijdig kan functioneren,
  • al dan niet gelijktijdig werd geïnstalleerd met de warmtepomp.

In de mate waarin het geen werk in onroerende staat betreft is het verlaagd btw-tarief ook van toepassing op de handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw van bedoelde warmtepompen als bestanddelen of de gedeelten van bestanddelen van een elektrische installatie, sanitaire installatie of installatie voor centrale verwarming.

Ter herinnering: tot 31 december 2023 is het verlaagd btw-tarief ook van toepassing op het werk in onroerende staat dat tot voorwerp heeft de levering mét plaatsing van:

  • fotovoltaïsche zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen,
  • thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Bijkomende informatie vindt u in de circulaire 2023/C/45 betreffende het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor de levering met plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers en warmtepompen.