Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Verlenging aangiftetermijn en betalingstermijn successierechten Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest

Datum:
De initiële termijn voor het indienen van de aangifte van nalatenschap en van de aangifte van overgang door overlijden (de verbeteringstermijn) beloopt vier maand, te rekenen van de datum van het overlijden, wanneer dit overlijden in België heeft plaats gehad; vijf maand, wanneer het overlijden in een ander land van Europa heeft plaats gehad, en zes maand, indien het overlijden buiten Europa heeft plaats gehad (cf. art. 40 W. Succ.).
Indien de laatste dag van de termijn valt op een sluitingsdag van de kantoren dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag van de kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn (cf. art. 123² W. Succ.). 
Bij toepassing van artikel 77 W. Succ. geschiedt de betaling van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, en van de verschuldigde boeten, binnen de twee maanden na de dag waarop de bij artikel 40 W.Succ. gestelde termijn verstreken is. Valt de laatste dag van de termijn op een sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag van de kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.
Deze verbeterings- en betalingstermijn wordt bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van vier maanden op voorwaarde dat de hierboven bedoelde initiële verbeteringstermijn afloopt vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020 of van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021
Dit betekent dat in de betrokken overlijdensdossiers toegewezen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest ingevolge deze tolerantie:
  • geen boete laattijdige indiening aangerekend zal worden indien de aangifte binnen de verlengde verbeteringstermijn wordt ingediend
  • de nalatigheidsintresten voorzien in artikel 81 W. Succ. niet aangerekend worden ingeval van betaling binnen de verlengde betalingstermijn
    Voorbeeld: de indieningstermijn van de aangifte van nalatenschap verstreek op 18 maart 2020 (m.a.w. het overlijden is van 18 november 2019), dan kan een vrijstelling van boete laattijdige indiening aangifte gegeven worden tot uiterlijk 22 juli 2020 en een vrijstelling van intresten laattijdige betaling gegeven worden tot uiterlijk 22 september 2020. Immers 18 juli 2020 is een zaterdag, 19 juli 2020 een zondag, 20 juli 2020 een brugdag en 21 juli 2020 een feestdag.
Opgelet: 
  • De overlijdensdossiers waarvoor deze verlenging van verbeteringstermijn geldt, kunnen wel nog bijkomende verlenging krijgen van de verbeteringstermijn bij toepassing van artikel 41 W. Succ. en de geldende instructies. Deze bijkomende verlenging heeft geen impact meer op de ingevolge voormelde administratieve tolerantie verlengde betalingstermijn.
  • Overlijdensdossiers waarvan de initiële berekeningstermijn afgelopen was vóór 16 maart 2020 en waarvoor reeds een verlenging werd toegestaan en waarbij de aldus verlengde verbeteringstermijn valt vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020 worden niet opnieuw verlengd ingevolge de hiervoor vermelde administratieve tolerantie.