Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belcotax-on-web

Werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten kunnen door middel van Belcotax-on-web de fiches 281.xx (bezoldigingen, attesten giften, commissielonen ...) online indienen. Het gebruik van Belcotax-on-web is verplicht (behoudens afwijking).

Meer info    

 

Actualiteiten

 • 16.08.2022 - Nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2021 beschikbaar

  De nieuwe brochure Belcotax-on-web is beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.

  Deze versie bevat het model inkomsten 2021 van het attest 281.25. Zie het bericht aan de schuldenaars (aanslagjaar 2022) voor de richtlijnen voor het invullen van het attest.
   
 • 30.06.2022 - Genereren van attesten 281.86 via de toepassing BowConvert86

  Vanaf nu kunt u de attesten 281.86 voor kinderopvang genereren met de stand-alone applicatie BowConvert86. U kunt de nieuwe toepassing terugvinden op de pagina ‘Technische documentatie’ in de sectie ‘Kosten van kinderopvang’. Een handleiding met video’s is beschikbaar om de functionaliteiten van de toepassing te beschrijven. Een  brochure (PDF, 467.48 KB) waarin aan de instanties wordt uitgelegd hoe ze het attest kunnen invullen, is ook beschikbaar.
   
 • 09.05.2022 - Verlenging van de vrijstelling van vergoedingen in het kader van de hulpmaatregelen voor de coronapandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten - fiches 281.99 (jaar 2021)

  Bij wetten van 20.12.2020 (BS 30.12.2020) en 02.04.2021 (BS 13.04.2021) werd de vrijstelling van vergoedingen toegekend in het kader van hulpmaatregelen voor de Covid-19-pandemie genomen door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten, verlengd voor het jaar 2021 (uiteraard mits inachtneming van de vereiste voorwaarden). Deze verlenging vond eerst plaats tot en met 31.03.2021 en vervolgens tot en met 31.12.2021.

  Het bericht aan de openbare diensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18.11.2020 blijft dus van toepassing.

  Bijgevolg moeten de openbare diensten ook voor het jaar 2021 fiches 281.99 opstellen en ten laatste op 29.06.2022 indienen via Belcotax-on-web.
   
 • 23.03.2022 - Bijkomend uitstel voor het indienen van de samenvattende opgave 325.48 tot en met 16.05.2022

  Overeenkomstig artikel 321quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dienen de exploitanten van een digitaal samenwerkingsplatform in principe uiterlijk op 31.03.2022 via elektronische weg aan de belastingadministratie een document toe te zenden die voor 2021 alle informatie, die zij aan hun gebruikers hebben bezorgd en die is opgenomen in de fiche 281.48, samenvat (met name de samenvattende opgave 325.48). De administratie heeft beslist om voor het indienen van deze samenvattende opgave 325.48 een bijkomend uitstel toe te staan tot en met 16.05.2022.
   
 • 17.03.2022 - Nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2021 en XSD zijn beschikbaar

  Met deze versies kan het nieuwe model van de fiche 281.45 worden verzonden.
   
 • 07.02.2022 - Belcotax-on-web inkomsten 2021 beschikbaar vanaf nu

  Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2021 indienen via Belcotax-on-web.

  Raadpleeg de indieningstermijnen van de fiches
   Raadpleeg de nieuwe versie van de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2021 (PDF, 1.24 MB)
   
 • 20.01.2022 - Validatiemodule en nieuwe versie van het XSD-bestand inkomsten 2021

  De validatiemodule en de nieuwe versie van het XSD-bestand zijn beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 14.01.2022 - Brochure Belcotax-on-web en XSD-bestand inkomsten 2021 bijgewerkt

  De brochure en het XSD-bestand inkomsten 2021 zijn bijgewerkt en beschikbaar op de pagina 'Technische documentatie'.
   
 • 21.12.2021 - Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders

  Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders.

  De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de loop van 2022 zal de administratie een controleactie starten voor niet of te weinig gestorte bedrijfsvoorheffing en zal ze de in de wetgeving voorziene sancties toepassen.

  Hieronder vindt u een herinnering van de wettelijke regels.

  Natuurlijke personen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen

  Voor bezoldigingen (voordelen van alle aard inbegrepen) die een onderneming toekent of uitbetaalt aan een bedrijfsleider (natuurlijk persoon) moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand of trimester van uitbetaling of toekenning. Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de onderneming niet van die verplichting.

  Die bezoldigingen moeten bovendien op een fiche 281.20 vermeld worden voor het jaar waarin de uitbetaling of toekenning gebeurde. Die fiche moet via Belcotax on web ingediend worden voor 1 maart van het jaar na het jaar van de toekenning of uitbetaling van de inkomsten.

  De sommen die de algemene vergadering bij de verdeling van de winst aan bedrijfsleiders toekent, worden beschouwd als betaald of toegekend op de datum waarop de bedrijfsleider effectief over het geld kan beschikken. Voor die sommen moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand waarin die ter beschikking stelling plaatsvindt. Er moet ook een fiche 281.20 opgemaakt worden voor het jaar waarin de ter beschikking stelling gebeurt, en dus niet voor het boekjaar waarop het resultaat betrekking heeft.

  Rechtspersonen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen

  Vaak worden vergoedingen betaald aan Belgische rechtspersonen of niet-inwoners met een gelijkaardig rechtsvorm die de functie van bedrijfsleider uitoefenen in een onderneming ten onrechte vermeld op een fiche 281.20. Die fiche is echter alleen bedoeld voor fysieke personen.

  Voor vergoedingen toegekend aan Belgische rechtspersonen die een functie als bedrijfsleider uitoefenen moet de onderneming, bij gebrek aan een factuur, een fiche 281.50 opmaken. In dat geval moet geen bedrijfsvoorheffing gestort worden.

 • 01.12.2021 - Genereren van attesten 281.71 via de toepassing BowConvert71

  Vanaf nu kunt u de attesten 281.71 voor giften genereren met de stand-alone applicatie BowConvert71. De mogelijkheid om via het Excel-bestand het XML-bestand voor giften te genereren blijft ook beschikbaar. U kunt de nieuwe toepassing terugvinden in de ‘Technische documentatie’ in de sectie ‘Giften’. Een handleiding is beschikbaar om de functionaliteiten van de toepassing in detail te beschrijven.
   
 • 05.10.2021 - Handleiding ' Beschrijving van de rollen voor Belcotax-on-web (PDF, 674.92 KB)' werd bijgewerkt met enkele voorbeelden. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn in het rood aangegeven.


Archief