Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Wat is Belcotax-on-web?

Wat is Belcotax-on-web?

 • Voor wie is Belcotax-on-web bestemd?

  • Voor werkgevers
  • Voor andere schuldenaars van inkomsten (vennootschappen, verenigingen, inrichtingen, privaatinstellingen, openbare machten, instellingen en organismen)
  • Voor instellingen die fiches of attesten 281.xx moeten afleveren (vzw’s, stichtingen, ...)
  • Voor sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere vennootschappen, of (voor hun cliënten) gemandateerde organismen
 • Waarvoor dient Belcotax-on-web?

  Met behulp van Belcotax-on-web kunt u de fiches en attesten 281.xx online indienen, ofwel door ze manueel in te voeren, ofwel door ze als gegevensbestand te versturen.
  Lijst van de fiches

 • Mag ik fiches 281 nog op papier indienen?

  Het Koninklijk Besluit van 03/06/2007 (Belgisch Staatsblad 14/06/2007) heeft de verplichte elektronische indiening van de fiscale fiches 281.10 tot en met 281.50 voor alle schuldenaars. Er zullen geen papieren fiches 281.10 tot en met 281.50 meer aanvaard worden.

  U kunt evenwel een uitzondering op deze verplichting bekomen indien u niet beschikt over de benodigde informaticamiddelen. De aanvraag kan gericht worden aan belcotax@minfin.fed.be met vermelding van het KBO-nummer van de schuldenaar, het type fiche en het aantal in te dienen fiches en van de reden waarom u meent in aanmerking te komen voor een uitzondering.

  Voor zover u de toestemming hebt gekregen om de fiches 281.xx op papier in te dienen moeten bepaalde regels gerespecteerd worden:

  • De verbetering van op papier ingediende fiches moet eveneens via de papieren procedure verlopen.
  • Men moet extra opletten voor het risico van dubbel gebruik. Dit kan mogelijks niet onmiddellijk vastgesteld worden terwijl dat wel het geval is bij een elektronische indiening.
 • Mag ik een fiche 281.30 – onderhoudsuitkeringen nog op papier indienen?

  Als u jaarlijks slechts één of enkele fiches 281.30 voor door u betaalde onderhoudsuitkeringen moet indienen mag u dat nog steeds op papier doen. U moet voor deze fiches geen uitzondering vragen. U mag de papieren fiches zonder meer opsturen naar ‘Centrum KMO Specifieke Materies – bedrijfsvoorheffing’ (kijk in de kantorengids: ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte bedrijfsvoorheffing - vragen’ > duid uw gemeente aan).

  Opgelet: Dit geldt enkel voor onderhoudsuitkeringen op een fiche 281.30.

 • Welke fiches kan ik indienen?

  Bezoldigingen

  281.10

  Pensioenen

  281.11

  Vervangingsinkomsten

  281.12

  Werkloosheidsuitkeringen

  281.13

  Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen)

  281.14

  Inkomsten uit pensioensparen

  281.15

  Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid

  281.16

  Uitkeringen voor brugpensioen

  281.17

  Vervangingsinkomsten

  281.18

  Bezoldigingen van bedrijfsleiders

  281.20

  Attest van terugbetaalde sommen

  281.25

  Inkomsten uit de deeleconomie

  281.29

  Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen

  281.30

  Lijfrenten en tijdelijke renten

  281.40

  Auteursrechten

  281.45

  Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard

  281.50

  Attesten van stortingen in het kader van het pensioensparen

  281.60

  Attesten leningen

  281.61

  Attesten levensverzekeringen

  281.62

  Attesten rechtsbijstandsverzekeringen

  281.63

  Attesten voor liberaliteiten

  281.71

  Attesten PWA-cheques (*)

  281.80

  Attesten dienstencheques (*)

  281.81

  Attesten financiële verantwoordelijkheid (*)

  281.82

  Attesten van het fonds voor sociale en duurzame economie (*)

  281.83

  Attesten Microfinanciering

  281.84

  Fonds vermindering van de totale energiekosten

  281.85

  Attesten terugbetaling sociale bijdragen zelfstandigen (*)

  281.90

  Inlichtingen over verkoop en aankoop onroerend goed

  281.91

  Hulp in het kader van het landbouwbeleid

  281.92

  Inlichtingen openbare diensten (104OD)

  281.93

  Inlichtingen verzekeringsinstellingen

  281.00

  (*) Beschrijving van de fiche op aanvraag via e-mail: belcotax@minfin.fed.be