Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is Belcotax-on-web?

Wat is Belcotax-on-web?

 • Voor wie is Belcotax-on-web bestemd?

  • Voor werkgevers
  • Voor andere schuldenaars van inkomsten (vennootschappen, verenigingen, inrichtingen, privaatinstellingen, openbare machten, instellingen en organismen)
  • Voor instellingen die fiches of attesten 281.xx moeten afleveren (vzw’s, stichtingen, ...)
  • Voor sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere vennootschappen, of (voor hun cliënten) gemandateerde organismen
 • Waarvoor dient Belcotax-on-web?

  Met behulp van Belcotax-on-web kunt u de fiches en attesten 281.xx online indienen, ofwel door ze manueel in te voeren, ofwel door ze als gegevensbestand te versturen.
  Lijst van de fiches

 • Mag ik fiches 281 nog op papier indienen?

  Het Koninklijk Besluit van 03/06/2007 (Belgisch Staatsblad 14/06/2007) heeft de verplichte elektronische indiening van de fiscale fiches 281.10 tot en met 281.50 voor alle schuldenaars. Er zullen geen papieren fiches 281.10 tot en met 281.50 meer aanvaard worden.

  U kunt evenwel een uitzondering op deze verplichting bekomen indien u niet beschikt over de benodigde informaticamiddelen. De aanvraag kan gericht worden aan belcotax@minfin.fed.be met vermelding van het KBO-nummer van de schuldenaar, het type fiche en het aantal in te dienen fiches en van de reden waarom u meent in aanmerking te komen voor een uitzondering.

  Voor zover u de toestemming hebt gekregen om de fiches 281.xx op papier in te dienen moeten bepaalde regels gerespecteerd worden:

  • De verbetering van op papier ingediende fiches moet eveneens via de papieren procedure verlopen.
  • Men moet extra opletten voor het risico van dubbel gebruik. Dit kan mogelijks niet onmiddellijk vastgesteld worden terwijl dat wel het geval is bij een elektronische indiening.
 • Mag ik een fiche 281.30 – onderhoudsuitkeringen nog op papier indienen?

  Als u jaarlijks slechts één of enkele fiches 281.30 voor door u betaalde onderhoudsuitkeringen moet indienen mag u dat nog steeds op papier doen. U moet voor deze fiches geen uitzondering vragen. U mag de papieren fiches zonder meer opsturen naar ‘Centrum KMO Specifieke Materies – bedrijfsvoorheffing’ (kijk in de kantorengids: ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte bedrijfsvoorheffing - vragen’ > duid uw gemeente aan).

  Opgelet: Dit geldt enkel voor onderhoudsuitkeringen op een fiche 281.30.

 • Welke fiches kan ik indienen?

  Inlichtingen verzekeringsinstellingen 281.00
  Verzaking van de inning van de roerende voorheffing 281.01
  Lonen 281.10
  Pensioenen 281.11
  Vervangingsinkomsten (ziekte- en invaliditeitsverzekering) 281.12
  Werkloosheidsuitkeringen 281.13
  Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen) 281.14
  Inkomsten uit pensioensparen 281.15
  Wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid 281.16
  Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 281.17
  Vervangingsinkomsten 281.18
  Bezoldigingen van bedrijfsleiders 281.20
  Terugbetaalde sommen / negatieve taksfiche (Attest 281.25) 281.25
  Inkomsten uit verenigingsactiviteiten 281.27
  Inkomsten uit deeleconomie 281.29
  Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. 281.30
  Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten en tijdelijke renten 281.40
  Auteursrechten en naburige rechten 281.45
  Parlementaire vergoedingen 281.49
  Commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard 281.50
  Overschrijvingen uitgevoerd in het kader van levensverzekering en pensioensparen 281.60
  Leningen: aflossingen-intresten 281.61
  Levensverzekering 281.62
  Belastingvermindering rechtsbijstand 281.63
  Giften 281.71
  Monumenten onroerend erfgoed 281.72
  Verwerving van aandelen van kredietcoöperaties met sociaal oogmerk 281.75
  Inlichtingen openbare diensten - Energiesteunmaatregelen  281.76
  Belastingvermindering (EERSTE) Tax shelter “COVID-19” 281.77
  Vrijstelling Sociaal passief 281.78
  Vrijgestelde internationale pensioenen 281.79
  Wijkwerken (VL) of PWA-cheques (BR en WL) 281.80
  Dienstencheques 281.81
  Financiële verantwoordelijkheid (Reservefonds verzekeringsinstelling) 281.82
  Belastingvermindering TWEEDE Tax Shelter “COVID-19” 281.83
  Microfinanciering 281.84
  Tax Shelter 281.85
  Kinderopvangkosten 281.86
  Verlies private Privak 281.87
  Tax Shelter Scale Up 281.88
  Terugbetaling sociale bijdragen zelfstandigen (*) 281.90
  Steunmaatregelen in het kader van het landbouwbeleid 281.92
  Inlichtingen openbare diensten (104OD) 281.93