Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Finprof

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet.

Het aangeven van de bedrijfsvoorheffing dient verplicht te gebeuren via internet (Finprof) sinds 1/1/2009 (KB van 3/6/2007 – BS van 14/06/2007).
 

Actualiteiten
 

 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2023

  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2023 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 42.710 € gebracht.
   
 • Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de energiecrisis publicatie B.S. 2022-11-03

  Zie kalender bedrijfsvoorheffing

 • Ploegen en nachtarbeid – nieuwe codes 74 en 75

  Vanaf de toekenning inkomsten juli 2022, mag de aard der inkomsten 06 (ploegen-en nachtpremies) niet meer gebruikt worden.
  Er dient code 74 (ploegenarbeid) en/of code 75 (nachtarbeid) gebruikt te worden, naargelang het geval – B.S. van 30/05/2022
  De code 06 kan nog gebruikt worden tot en met de periode inkomsten juni 2022.

 • Ontvangstbevestiging aangifte BV in My Minfin en link in EBOX

  Sinds augustus 2021 worden de ontvangstbevestigingen van aangiften bedrijfsvoorheffing in MYMINFIN opgeslagen. Iedere vennootschap ontvangt in hun EBOX een link naar dit document. Deze ontvangstbevestigingen zijn een bewijs dat door de vennootschap of derde partij (ESS, SS, boekhouders) de aangifte bedrijfsvoorheffing voor een bepaalde periode werd ingediend bij de FOD Financiën.
  Het bericht herneemt een aantal gegevens uit de ingediende aangifte.

 • Afsluiting van het jaar 2021
  U kan de aangiften bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2021 nog indienen via Finprof tot vrijdag 2 september 2022 voor 16 u.
  Indien u nadien nog een verbeterende aangifte voor 2021 wenst in te dienen, moet u :
  • voor een negatieve aangifte : een bezwaar indienen
  • voor een positieve aangifte : een aanvullende opgave 325 indienen via Belcotax On Web

 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2022
  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2022 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 41.700 € gebracht.

 • Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders

  Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen geen of te weinig bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders.

  De betrokken ondernemingen wordt gevraagd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. In de loop van 2022 zal de administratie een controleactie starten voor niet of te weinig gestorte bedrijfsvoorheffing en zal ze de in de wetgeving voorziene sancties toepassen.

  Hieronder vindt u een herinnering van de wettelijke regels.

  Natuurlijke personen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen

  Voor bezoldigingen (voordelen van alle aard inbegrepen) die een onderneming toekent of uitbetaalt aan een bedrijfsleider (natuurlijk persoon) moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand of trimester van uitbetaling of toekenning. Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de onderneming niet van die verplichting.

  Die bezoldigingen moeten bovendien op een fiche 281.20 vermeld worden voor het jaar waarin de uitbetaling of toekenning gebeurde. Die fiche moet via Belcotax on web ingediend worden voor 1 maart van het jaar na het jaar van de toekenning of uitbetaling van de inkomsten.

  De sommen die de algemene vergadering bij de verdeling van de winst aan bedrijfsleiders toekent, worden beschouwd als betaald of toegekend op de datum waarop de bedrijfsleider effectief over het geld kan beschikken. Voor die sommen moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand waarin die ter beschikking stelling plaatsvindt. Er moet ook een fiche 281.20 opgemaakt worden voor het jaar waarin de ter beschikking stelling gebeurt, en dus niet voor het boekjaar waarop het resultaat betrekking heeft.

  Rechtspersonen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen

  Vaak worden vergoedingen betaald aan Belgische rechtspersonen of niet-inwoners met een gelijkaardig rechtsvorm die de functie van bedrijfsleider uitoefenen in een onderneming ten onrechte vermeld op een fiche 281.20. Die fiche is echter alleen bedoeld voor fysieke personen.

  Voor vergoedingen toegekend aan Belgische rechtspersonen die een functie als bedrijfsleider uitoefenen moet de onderneming, bij gebrek aan een factuur, een fiche 281.50 opmaken. In dat geval moet geen bedrijfsvoorheffing gestort worden.

 • Afsluiting van het jaar 2020

  U kan de aangiften bedrijfsvoorheffing voor het jaar 2020 nog indienen via Finprof tot vrijdag 1 oktober 2021 voor 16 u.

  Indien u nadien nog een verbeterende aangifte voor 2020 wenst in te dienen, moet u :

  • voor een negatieve aangifte : een bezwaar indienen
  • voor een positieve aangifte : een aanvullende opgave 325 indienen via Belcotax On Web
 • Het KMO centrum specifieke materies is verantwoordelijk voor de behandeling van de bezwaarschriften inzake bedrijfsvoorheffing
  KMO centrum specifieke materies
  Kruidtuinlaan 50 bus 3409
  1000 Brussel
  Tel : 02/577 02 30
  Email : foreigners@minfin.fed.be
 • Verwijderde perioden
  Vanaf 2021 zijn de aangiftes « voorschot 4de trimester” en “15 eerste dagen van december” niet meer toegestaan. (Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie van 2 april 2021)
 • Internet explorer wordt niet langer ondersteund. Gelieve een andere browser te gebruiken (google chrome, mozilla firefox, microsoft edge,..).
 • Aanmelden via itsme
  U kunt itsme gebruiken om uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing in te dienen
 • Driemaandelijkse aangifte: grensbedrag voor 2021 (New)
  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2021 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, wordt op 41.390 € gebracht.
 • Aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches – te vermijden fouten
  Aard van inkomsten
   
  U (of uw sociaal secretariaat, of uw boekhouder) dient aangiften in de bedrijfsvoorheffing en fiscale fiches in? Wij vragen u om nauwgezet aandacht te besteden aan de aard van inkomsten die u vermeldt op de aangifte en aan het type van de fiscale fiches die u indient.
   
  De vermelding van een onjuiste aard van inkomsten leidt tot een fout ingediende aangifte of fiscale fiche.
   
  Vanaf 13 juli 2018 zullen we de aangifte in de bedrijfsvoorheffing vergelijken met de fiscale fiches per aard van inkomsten. Elk gebrek aan overeenstemming zal leiden tot een administratieve sanctie. De eerste vergelijkingen hebben betrekking op de inkomsten die in 2017 worden betaald of toegekend.

   Meer informatie (PDF, 49.69 KB)