Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Beschrijving

Dankzij de internettoepassing FinProf van de FOD Financiën kunnen voortaan alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks langs elektronische weg indienen.

De FinProf toepassing aanvaardt de elektronische identiteitskaart als identificatiemiddel.

Ook een certificaat klasseIII afgeleverd door:

is een geldig identificatiemiddel.

De FinProf toepassing zal 24 uur op 24 te uwer beschikking staan zodat u op ieder tijdstip uw aangifte kan indienen

Om aangifte te doen in de bedrijfsvoorheffing bestaan volgende mogelijkheden:

  • ofwel beschikt u over een mandaat om aangifte te doen voor één of meerdere werkgevers. Dit zal het geval zijn voor de erkende en de niet-erkende sociale secretariaten, boekhoudkantoren, enz.… 
  • ofwel doet uzelf aangifte, als werkgever.

De aangever moet zich aanmelden met hetzij het KBO-nummer (Kruispuntbank voor ondernemingen) van de onderneming die de aangifte indient, hetzij het Rijksregisternummer van de natuurlijke persoon die de aangifte indient.

In beide bovenstaande gevallen heeft u de keuze tussen de enkelvoudige of de meervoudige aangifte. De meervoudige aangifte is een bestand in XML-formaat waarbij verschillende aangiften gelijktijdig kunnen doorgezonden worden. Dit bestand moet uiteraard aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen.Voor verdere inlichtingen:

Na de verzending van de enkelvoudige of meervoudige aangifte (beide kunnen niet gelijktijdig verzonden worden) ontvangt u onmiddellijk een ontvangstbewijs. Het hierop vermelde nummer is het identificatienummer van uw aangifte en moet verder bij elke contactname vermeld worden. Opgelet :op dat ogenblik is uw aangifte nog niet geregistreerd.

Alle ontvangen gegevens worden nadien geregistreerd in het computersysteem (normaal de avond volgend op de verzending). Korte tijd nadien ontvangt u hiervan per e-mail een bericht van verwerking, waarbij u wordt medegedeeld dat de gegevens geregistreerd werden of, indien dit niet het geval is, de reden waarom dit niet mogelijk was.

Houd er rekening mee dat noch het ontvangstbewijs, noch het bericht van verwerking betekenen dat u volledig aan uw verplichtingen heeft voldaan. Om volledig in orde te zijn met de bedrijfsvoorheffing moet het door u aangegeven bedrag immers binnen de wettelijke termijn betaald zijn. Om zeker te zijn dat uw betaling tijdig wordt geboekt en om nalatigheidsinteresten te vermijden is het dan ook ten zeerste aangeraden de op het ontvangstbewijs vermelde gestructureerde mededeling te gebruiken bij de betaling.