Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FAQ - Finprof

FinProf

 • Welke voordelen heeft Finprof voor mij?

  Als belangrijkste voordelen van de Finprof toepassing kunnen volgende elementen in aanmerking komen:

  • u hoeft geen papieren aangifte meer op te sturen via de Post of per drager naar het plaatselijk bevoegd ontvangkantoor
  • u kan de aangifte doorsturen tot op het laatste moment (de server is beschikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7)
  • u heeft de zekerheid dat de administratie de aangifte daadwerkelijk ontvangen heeft en het tijdstip van ontvangst is gekend
  • u heeft feedback omtrent het feit dat de administratie de aangifte ontvangen en verwerkt heeft, wat tijdverlies zal uitsluiten (telefonische contacten, vragen om inlichtingen, briefwisseling)
  • u heeft de zekerheid dat de aangifte geen anomalieën bevat en verwerkt zal worden door de administratie. Fouten en nodeloos tijdverlies worden aldus vermeden
  • u hoeft geen specifieke software aan te schaffen om de elektronische aangifte te kunnen invullen omdat het een web-toepassing betreft die door de FOD Financiën is ontwikkeld
  • u kunt de aangiftes oproepen die u heeft verzonden
 • Kan ik meer dan één aangifte tegelijkertijd doorsturen?

  De toepassing is ontworpen om slechts één aangifte tegelijkertijd door te sturen. Wanneer u verbonden bent met de website kan u echter verschillende aangiften na elkaar invullen, tekenen en verzenden.

  Indien u maandelijks meerdere aangiften moet verzenden kan u misschien beter kiezen voor de meervoudige aangifte. U moet daarvoor de verschillende aangiften opnemen in een bestand opgemaakt in XML-formaat  Bestandsbeschrijving (DOC, 91.5 KB).

 • Hoe weet ik dat mijn aangifte werd aanvaard?

  U kunt de consultatiefunctie gebruiken om te zien of uw aangifte is toegekomen. Indien u nog niet/niet meer beschikt over uw ontvangstbewijs, kunt u dit hier ophalen.

  De ingediende aangiften zullen normaal gedurende de volgende nacht worden verwerkt. De dag na de verwerking zal u per e-mail een bericht van verwerking ontvangen, waarin u wordt medegedeeld dat uw aangifte werd geregistreerd of de reden waarom dit niet kon gebeuren.

 • Wat moet ik doen in geval van vergissingen?

  • indiening van een verbeterende bijkomende aangifte blijft mogelijk zoals voorheen. Dit geldt zowel voor de enkelvoudige aangifte als voor de aangiften die opgenomen zijn in een meervoudige aangifte;
  • bovendien kan, tijdens de aangiftedag zelf een aangifte (enkelvoudig of meervoudig) nog worden geannuleerd, zolang deze tenminste nog niet is verwerkt.

  Indien de aangifte niet kon worden verwerkt omwille van het voorkomen van één of meerdere van de foutcodes, wordt verwezen naar het Bericht van verwerking van de aangifte.

 • Hoe moet ik een negatieve aangifte invullen?

  U kan de negatieve aangifte invullen door gewoon een minteken voor het bedrag te plaatsen (geen spatie tussen "-" en bedrag).

  Gelieve er evenwel op te letten dat de negatieve aangiften dienen voorafgegaan te worden door de positieve aangiften.

 • Wat betekenen de foutmeldingen?

  Belangrijk: De aangiften waarvoor u een foutmelding ontvangt worden afgedrukt op papier en overgemaakt aan het door u vermelde ontvangkantoor voor manuele verwerking.

  1. ONDERNEMINGSNUMMER NOG NIET OPGENOMEN IN DE DATABANK BV: 
    Uw ondernemingsnummer is nog niet opgenomen in de databank van de bedrijfsvoorheffing. Inschrijving van een nieuw ondernemingsnummer moet gebeuren via het ontvangkantoor.
  2. ONDERNEMINGSNUMMER GESCHRAPT VOOR DEZE PERIODE:
   Activering van uw ondernemingsnummer voor de betrokken periode kan gebeuren via het ontvangkantoor.
  3. PERIODE REEDS AFGESLOTEN:
   Het in uw aangifte vermelde jaar is reeds afgesloten. U dient een bezwaar in te dienen bij de bevoegde Gewestelijke Directie.
  4. AANGIFTE REEDS INGEDIEND: 
   Indien u de aangifte toch nog zou willen indienen, moet u de belastbare inkomsten met 1 eurocent verhogen of verlagen.
  5. TRIMESTRIELE AANGIFTE NIET TOEGELATEN:
   Indien u vorig jaar meer dan 25 000 € bedrijfsvoorheffing (bedrag aan te passen aan de index) heeft aangegeven, zijn alleen maandelijkse aangiften toegelaten.
  6. NEGATIEVE AANGIFTE NIET TOEGELATEN - BV WORDT NEGATIEF: 
   Het indienen van uw negatieve aangifte zou de aangegeven bedrijfsvoorheffing voor deze periode negatief maken. Gelieve na te kijken of er eerst geen positieve aangifte moet worden ingediend.
  7. BEDRAG BV HOGER DAN BEDRAG INKOMSTEN: 
   He indienen van uw aangifte zou tot gevolg hebben dat de aangegeven bedrijfsvoorheffing voor deze periode meer bedraagt dan het totaal van de belastbare inkomsten voor dezelfde periode.
  8. ONDERNEMINGSNUMMER NIET MEER ACTIEF:
   Het ondernemingsnummer gebruikt op de aangifte is niet langer aktief. U moet het nieuwe refertenummer gebruiken.
  9. GEEN MANDAAT "SOCIAAL SECRETARIAAT":
   Deze foutmelding is enkel bestemd voor de erkende sociale secretariaten. De werkgever met het opgegeven ondernemingsnummer is niet aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat. Een mandaat hiervoor moet toegezonden worden aan het ontvangkantoor.
  10. MANDAAT "SOCIAAL SECRETARIAAT" NIET GELDIG VOOR DEZE PERIODE:
   Deze foutmelding is enkel bestemd voor de erkende sociale secretariaten. De werkgever met het opgegeven ondernemingsnummer is niet aangesloten bij een erkend sociaal secretariaat voor de in de aangifte vermelde periode. Een mandaat hiervoor moet toegezonden worden aan het ontvangkantoor.
  11. INFO: HANGT AF VAN ONTVANGKANTOOR XXXX:
   Het opgegeven ontvangkantoor is niet bevoegd voor dit ondernemingsnummer. Bij een volgende aangifte moet U het ontvangkantoor wijzigen (zie FAQ – lijst van de ontvangkantoren). Ondanks deze waarschuwing werd uw aangifte toch aanvaard.
  12. BEDRAG BV > 0 VOOR AARD VAN INKOMSTEN = X:
   Het indienen van uw positieve aangifte "aard van de inkomsten = X" zou de aangegeven bedrijfsvoorheffing "aard van de inkomsten = X" voor deze periode positief maken. Gelieve het ontvangkantoor te contacteren.
  13. BEDRAG BV
   Het indienen van uw negatieve aangifte "aard van de inkomsten = 47" zou de aangegeven bedrijfsvoorheffing "aard van de inkomsten = 47" voor deze periode negatief maken. Gelieve het ontvangkantoor te contacteren.
  14. VERHOUDING TUSSEN DE AANGIFTEN AARD 46 EN 47 IS NIET CORRECT: Het bedrag aangegeven onder code 47 -Sociale Maribel- moet overeenkomen met een percentage (positief) van het bedrag aangegeven onder code 46, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 7/8/20099 - nummer 2009003292. Gelieve de bedragen aangegeven onder code 46 en 47 na te zien.

 • Wat zijn de aangifte- en betalingstermijnen?

  De bedrijfsvoorheffing (BV) moet worden aangegeven en betaald binnen vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Dit wil zeggen dat het geld op de rekening van de Fod Fin moet staan op de data die vermeld staan in de kalender. De intresten beginnen te lopen vanaf de 16de. Wacht niet tot de laatste dag om te betalen: er verlopen steeds een paar werkdagen tussen de betalingsopdracht en de betaling zelf.

  Kalender 2024

 • Aan welk team en op welke bankrekening moet ik de aangiften en de betalingen bedrijfsvoorheffing uitvoeren?

  De BV-plichtige of hun mandataris moeten de aangiften en de betalingen bedrijfsvoorheffing uitvoeren op één van volgende teams (wordt bepaald door de maatschappelijke zetel van de vennootschap).

  NL

  Team Bedrijfsvoorheffing Mechelen
  IBAN: BE 85 6792 0036 3806 NIEUW vanaf 22/06/2023

  Post
  FOD Financiën - AAII Team Bedrijfsvoorheffing Mechelen
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 278
  9050 Gent

  Telefoon

  02 572 57 57 met directe code 19120.

  MAIL
   

  FR

  Team Précompte Professionnel Namur
  IBAN: BE 85 6792 0036 3806 NIEUW vanaf 22/06/2023

  POST
  SPF Finances - AGPR Précompte Professionnel Namur
  Avenue du Prince de Liège 133 - boîte 285
  5100 Namur

  TELEFOON

  02 572 57 57 met directe code 19231.

  MAIL

  DE

  Team Perception Eupen-Sankt Vith

  IBAN: BE 85 6792 0036 3806 NIEUW vanaf 22/06/2023

  POSTE

  SPF Finances - AGPR Team Perception Eupen-Sankt Vith

  Avenue du Prince de Liège 133 - boîte 131

  5100 Namur

  TEL.

  02 572 57 57 avec code 19359.

  MAIL

  Bij een enkele aangifte, duidt Finprof het bevoegde Team Inning aan.

  Voor bestanden is het de taal die bij elke aangifte vermeld staat:

  • NL: Mechelen
  • FR: Namur
  • DE: Eupen

  Wanneer de aangiften en betalingen gebeuren op een verkeerd team worden deze toch aanvaard. In de toekomst, volgt een boodschap met de gegevens van het juiste team.

   (*) Een overgangsperiode van 3 maanden is voorzien om u toe te laten de nodige informatica-aanpassingen uit te voeren. Dit wil dus zeggen dat wanneer u de aangifte en betalingen doet op een oud rekeningnummer, deze aangifte en betaling met de juiste referte zal worden aanvaard gedurende deze 3 maanden. 

 • Hoe moet de bedrijfsvoorheffing worden berekend?

 • Op welke manier wordt de handtekening op mijn elektronische aangifte geplaatst?

  Voor de aangifte in de bedrijfsvoorheffing wordt een geavanceerde elektronische handtekening gebruikt, die met een handgeschreven handtekening geassimileerd wordt.
  Zij is gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en aangemaakt door een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening.

  Voor verdere inlichtingen over de gebruikte technologie kan u zich richten tot één van de Certificatie Authoriteiten die door de FOD Financiën zijn erkend, namelijk:

  Deze digitale handtekening geeft dus de garantie dat:

  • de verzender werkelijk degene is die hij beweert te zijn (de identiteit van de verzender ligt onomstotelijk vast);
  • de verzender de digitale handtekening geplaatst heeft (de verzender kan niet beweren dat hij niet degene is die de aangifte verstuurd heeft);
  • de inhoud van de aangifte identiek is aan degene die de verzender getekend heeft.

  De digitale handtekening is in België erkend (wet van 20 oktober 2000 - B.S. van 22 december 2000 en de wet van 9 juli 2001 - B.S. van 29 september 2001).
  Bovendien wordt bij wijziging (koninklijk besluit van 21 oktober 2002 - B.S. van 31 october 2002) van het artikel 90 KB/WIB 92 aan de Minister van Financiën de bevoegheid gegeven om de modaliteiten te bepalen van de elektronische aangifte in de bedrijfsvoorheffing voor de belastingplichtigen die hiervan wensen gebruik te maken.

  De elektronische gegevens die op deze wijze door de Administratie worden geregistreerd, bewaard of weergegeven hebben bewijskracht inzake de aangifte in de bedrijfsvoorheffing.

 • Op welke manier wordt de vertrouwelijkheid van mijn aangifte verzekerd?

  Alle communicatie tussen de pc en de web-site (de server) verlopen geëncrypteerd (gecodeerd) waardoor niemand weet wat er verstuurd wordt, behalve de verzender en de ontvanger.

 • Kan ik het syteem testen alvorens tot effectieve aangifte over te gaan?

  Ja. Van zodra u over het vereiste certificaat beschikt, kan u zich vertrouwd maken met de verschillende schermen en een aangifte in de bedrijfsvoorheffing simuleren, valideren en bewaren zonder deze uiteindelijk te verzenden. In feite, zolang de knop "verzenden" op het scherm "Samenvatting van de aangifte" niet geactiveerd is, wordt geen aangifte ingediend. Dit principe blijft behouden, ook nu de validatie van een bestand niet meer locaal bij de gebruiker gebeurt (in een Java applet), maar wel op de server van de FOD Financiën.

  Samengevat, het indienen van een aangifte gebeurt nog steeds in 2 stappen:

  • versturen door de gebruiker van het bestand ter validatie;
  • indienen door de gebruiker van het bestand na de validatie : de aangiftes zijn pas ingediend na deze bevestiging!

  U kunt dus nog steeds de geldigheid van een meervoudige aangifte testen zonder deze in te dienen.

  (Zie "Hoe verloopt de verzending van een meervoudige aangifte")

 • Hoe kan het versturen van een bestand versneld worden?

  Om het versturen van een meervoudige aangifte versnellen, wordt aangeraden om het bestand te comprimeren in ZIP formaat.
  Opgepast : een zip bestand mag slechts één XML bestand bevatten.

 • Hoe verloopt de verzending van een meervoudige aangifte ?

  1. selecteer het bestand (ZIP of XML) en vul de gegevens van de ondertekenaar in;
  2. klik op "valideren";
  3. de boodschap "Bestand wordt geladen" verschijnt, d.w.z. dat uw bestand naar de server gestuurd wordt;
  4. er verschijnt een scherm met een voortgangsindicator, d.w.z. dat uw bestand gevalideerd wordt (*);
  5. na de validatie van het bestand verschijnt ofwel een samenvatting van de gegevens indien er geen fouten zijn gevonden, ofwel een lijst van foutmeldingen;
  6. ingeval van fouten kan het bestand niet worden ingediend;
  7. indien er geen fouten zijn vastgesteld, moet u de samenvatting controleren en vervolgens de optie "Versturen" gebruiken : op dat moment gebruikt u uw digitale handtekening om de aangiftes te ondertekenen en in te dienen. Nadien kan u uw ontvangstbewijs opslaan.

  (*) De validatie van een groot bestand loopt verder, onafhankelijk van het feit of de gebruiker nog een verbinding heeft met de toepassing. De gebruiker kan zelfs de browser volledig afsluiten.

  Opgepast : de aangiftes zijn op dat moment nog niet ingediend.

  Om de aangiftes ook effectief in te dienen moet de gebruiker de consultatiefunctie gebruiken om het resultaat van de validatie te kennen en vervolgens de indiening te bevestigen

 • Hoe worden dubbele aangiftes vastgesteld?

  Het systeem signaleert dubbele aangiftes (gelijk KBO-nummer, periode, aard van de inkomsten, bedrag van de inkomsten, bedrijfsvoorheffing) die ofwel zijn verstuurd, ofwel zijn gevalideerd maar nog niet verstuurd.

 • Hoe de consultatiefunctie gebruiken?

  Zie online help.