Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

One Stop Shop (OSS)


OSS is toegankelijk na login op Intervat.
 

One Stop Shop (OSS)

 • Wat is de One Stop Shop (OSS) en wie kan het gebruiken?

  Sinds 1 juli 2021 vervangt de applicatie OSS of One Stop Shop (éénloketsysteem) de applicatie MOSS (Mini-One Stop Shop) en kan ze worden gebruikt voor de aangifte van alle belastbare verrichtingen onder de nieuwe OSS-regelingen.

  OSS kan worden gebruikt door btw-plichtigen die:

  • telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten leveren aan niet btw-plichtigen die in een lidstaat zijn gevestigd (verrichtingen aangegeven in MOSS),
  • andere B2C-diensten leveren,
  • intracommunautaire afstandsverkopen van goederen verrichten,
  • bepaalde binnenlandse leveringen van goederen verrichten,
  • afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen verrichten, waarvan de wezenlijke waarde maximaal 150 euro bedraagt.

  De belastbare verrichtingen vallen onder een van de volgende drie OSS-regelingen:

  • de niet-Unieregeling,
  • de Unieregeling,
  • de invoerregeling.

  Deze drie regelingen zijn van toepassing op btw-plichtigen, die binnen en buiten de Europese Unie zijn gevestigd en die deze verschillende verrichtingen  uitvoeren voor niet-btw-plichtige particuliere klanten in de Europese Unie.

  De OSS geeft btw-plichtigen de mogelijkheid om te kiezen voor een vereenvoudigingsregeling om de verschuldigde btw in de verschillende lidstaten van verbruik, in België aan te geven en te betalen. Wanneer btw-plichtigen voor een van de drie OSS-regelingen kiezen, moeten ze zich aan die regeling houden voor alle betrokken lidstaten van verbruik en deze regeling toepassen op alle verrichtingen met consumenten  in die lidstaten.

  Alle lidstaten van de Europese Unie zullen een vergelijkbaar systeem aanbieden.

  Het gebruik van OSS is niet verplicht voor btw-plichtigen

 • Wat kunt u doen via OSS?

  Met OSS kunt u:

  • zich slechts in één lidstaat van identificatie (België) laten registreren,
  • slechts één btw-aangifte per regeling online indienen voor alle betrokken verrichtingen die u in alle lidstaten uitvoert,
  • per regeling de btw die u in België verschuldigd bent voor al deze activiteiten in één keer betalen.
 • Ik gebruik al MOSS. Welke stappen moet ik ondernemen?

  U moet de MOSS-aangiften en de correcties van deze aangiften voor diensten die vóór 1 juli 2021 zijn verleend, blijven indienen via de boordtabel van Intervat.

  Vanaf het derde kwartaal van 2021 moeten alle aangiften onder de OSS-regelingen worden ingediend via OSS (EU e-commerce), dat bereikbaar is via de Intervat-homepage.

  Veranderen de verrichtingen die u moet aangeven niet met de inwerkingtreding van de OSS-regelingen? U hoeft zelf niets te doen. U bent automatisch geregistreerd in OSS.

  Moet u in OSS andere verrichtingen aangeven dan die van MOSS? Dan dient u in OSS (EU e-commerce) uw registratiegegevens bij te werken en, indien nodig, zich te registreren in een nieuwe OSS-regeling.

  U moet voortaan uw registratiegegevens rechtstreeks aanpassen in OSS (EU e-commerce) en niet langer in MOSS.

 • Hoe kunt u zich registreren in OSS in België?

  Indien u aan de voorwaarden voldoet om van een of meerdere bijzondere OSS-regelingen gebruik te maken, moet u per regeling een registratieaanvraag indienen.

  Indien een tussenpersoon handelt in uw naam, zal hij uw registratieaanvraag indienen.

  Meer informatie over de registratie in de OSS-regelingen.

 • Wat is een OSS-tussenpersoon?

  Een tussenpersoon is ‘een in de Gemeenschap gevestigde persoon die door de btw-plichtige, die afstandsverkopen van uit derdelandsgebieden of derde landen ingevoerde goederen verricht, is aangeduid als de persoon die verplicht is tot betaling van de btw en die in naam en voor rekening van de btw-plichtige de in die bijzondere regeling vastgestelde verplichtingen moet naleven’.

  De tussenpersoon handelt in naam van een btw-plichtige die in aanmerking wenst te komen voor de invoerregeling.

  Hij moet eerst geregistreerd zijn als OSS-tussenpersoon om:

  • de btw-plichtige in de invoerregeling te registreren,
  • de periodieke aangiften van de btw-plichtige in te dienen en
  • de btw te betalen die is verschuldigd door de btw-plichtige.

  De aanduiding van een tussenpersoon is verplicht voor btw-plichtigen/elektronische interfaces die zich voor de invoerregeling wensen te registreren, maar niet zijn gevestigd op het grondgebied van de Gemeenschap of op het grondgebied van een derde land waarmee de EU een overeenkomst over wederzijdse bijstand heeft gesloten waarvan het toepassingsgebied vergelijkbaar is met Richtlijn 2010/24/EU en Verordening (EU) nr. 904/2010.

  De btw-plichtigen, die zijn gevestigd in de Gemeenschap of in een derde land waarmee de EU een dergelijke overeenkomst heeft gesloten, kunnen op aanvraag een tussenpersoon aanduiden.

 • Hoe kunt u zich registreren en optreden als tussenpersoon?

  Om u te registreren en op te treden als OSS-tussenpersoon – Invoerregeling in België, moet de hoofdzetel van uw onderneming in België gevestigd zijn of over een vaste vestiging beschikken indien de hoofdzetel van uw onderneming buiten de EU is gevestigd.

  Met het tabblad ’OSS (EU e-commerce)’, dat u terugvindt op de Intervat-homepage, kunt u:

  • zich registreren als OSS-tussenpersoon,
  • optreden als tussenpersoon, d.w.z. de registratie of uitsluiting voor de invoerregeling van een btw-plichtige aanvragen, zijn gegevens beheren, zijn periodieke aangifte indienen, enz.

  Aan de tussenpersoon zal een  zekerheid gevraagd worden tot waarborg van de invordering van alle bedragen die ten laste van de vertegenwoordigde belastingplichtige(n) opeisbaar zouden kunnen worden aan belastingen, geldboeten, nalatigheidsinteresten en kosten.

  Het bedrag van deze zekerheid:

  • wordt vastgesteld op 10 % van het saldo van de verschuldigde belasting, voor een periode van twaalf kalendermaanden dat voortvloeit uit de aangifte OSS- Invoerregeling
  • en mag:
   • niet lager zijn dan 7.500 euro
   • niet hoger dan een miljoen euro

  In 2021, wordt het bedrag van de zekerheid door de FOD Financiën voorlopig vastgesteld op basis van de ramingen van de tussenpersoon. Ze wordt definitief vastgesteld ten laatste op 30 april 2022.

  De zekerheid kan bestaan uit:

  • een borgtocht in speciën
  • een borgtocht in effecten
  • een persoonlijke borgstelling

   van een verzekeringsonderneming, van een bank of een private spaarkas die hun activiteiten in België uitoefenen.

 • Wanneer en hoe kunt u uw OSS-aangiften indienen in België en de aangegeven btw betalen?

  U moet één aangifte indienen per OSS-regeling waarin u bent geregistreerd, voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd vanaf 1 juli 2021.

  Of u al dan niet verrichtingen hebt uitgevoerd die onder de regeling vallen, u moet de OSS-btw-aangifte indienen vóór het einde van de maand die volgt op het verlopen van het betreffende belastbare tijdperk.

  De aangegeven btw moet worden betaald uiterlijk bij het verlopen van de termijn waarbinnen de aangifte moet worden ingediend, dit wil zeggen vóór het einde van de maand die volgt op:

  • het betreffende kwartaal (april, juli, oktober, januari) voor de Unie- en niet-Unieregelingen en
  • het betreffende maand voor de invoerregeling.
    

  Unieregeling en niet-Unieregeling

  De aangiften worden per kwartaal ingediend. De kwartaalaangifte moet worden ingediend vóór het einde van de maand die volgt op dat kwartaal (april, juli, oktober, januari).

   Aangifte en betaling voor het...

  Ten laatste in te dienen op/te voldoen tegen...

  1ste kwartaal 2023

  30.04.2023

  2de kwartaal 2023

  31.07.2023

  3de kwartaal 2023

  31.10.2023

  4de kwartaal 2023

  31.01.2024


  Invoerregeling

  De aangiften worden maandelijks ingediend. De maandelijkse aangiften moeten worden ingediend vóór het einde van de volgende maand.

  Indien een tussenpersoon handelt in uw naam, dient hij uw aangifte in.

  Aangifte en betaling voor...

  Ten laatste in te dienen op/te voldoen tegen...

  December 2022 31.01.2023

  Januari 2023

  28.02.2023

  Februari 2023

  31.03.2023

  Maart 2023

  30.04.2023

  April 2023

  31.05.2023

  Mei 2023

  30.06.2023

  Juni 2023

  31.07.2023

  Juli 2023

  31.08.2023

  Augustus 2023

  30.09.2023

  September 2023

  31.10.2023

  Oktober 2023

  30.11.2023

  November 2023

  31.12.2023

  December 2023

  31.01.2024

 • Wanneer en hoe de registers van de handelingen meedelen?

  Wanneer een fiscale administratie het vraagt, moet u onmiddellijk de OSS-registers elektronisch meedelen.

  Om dat te doen, kunt u vrijblijvend gebruik maken van het standaard XML-bestand ‘SAF - OSS’, dat de Europese Commissie ontwikkeld heeft.

  Technische documentatie - SAF-OSS

De drie OSS-regelingen

 • Niet-Unieregeling

  De niet-Unieregeling gaat over alle diensten die worden verleend aan niet-btw-plichtige personen en die worden uitgevoerd in een lidstaat overeenkomstig de regels over de plaats van een dienst.

  Wie kan gebruik maken van  de niet-Unieregeling in België?

  De niet-Unieregeling kan alleen gebruikt worden door de niet in de Gemeenschap gevestigde btw-plichtigen, die ervoor kiezen zich in België onder deze regeling te laten registreren.

  Voorbeelden van bedoelde diensten

  • Telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten
  • Diensten die verband houden met een onroerend goed (renovatiewerken, enz.)
  • Vervoerdiensten
  • Diensten bestaande in het verlenen van toegang tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve … evenementen
  • Diensten van verhuur van vervoermiddelen, enz.
 • Unieregeling

  De Unieregeling gaat over:

  • intracommunautaire afstandsverkopen van goederen,
  • leveringen van goederen die in een lidstaat worden verricht via het gebruik van elektronische interfaces die dergelijke leveringen vergemakkelijken, en
  • diensten die zijn geleverd door in de Gemeenschap gevestigde btw-plichtigen die dus niet in de lidstaat van verbruik zijn gevestigd.

  Wie kan gebruik maken van  de Unieregeling in België?

  • In België gevestigde btw-plichtigen die intracommunautaire afstandsverkopen van goederen verrichten en/of diensten verlenen aan niet-btw plichtige klanten in andere lidstaten waar ze niet over een vaste inrichting beschikken.
  • Niet in de EU gevestigde btw-plichtigen die intracommunautaire afstandsverkopen van goederen verrichten vanuit een opslagplaats in België.
   Om zich te registreren moeten deze belastingplichtigen zich voor btw-doeleinden laten identificeren via een aansprakelijke vertegenwoordiger (behalve belastingplichtigen uit een derde land waarmee de EU een samenwerkingsovereenkomst inzake wederzijdse bijstand heeft gesloten waarvan de strekking vergelijkbaar is met Richtlijn 2010/24/EU en Verordening (EU) nr. 904/2010, zoals Noorwegen, die een rechtstreekse btw-identificatie kunnen bekomen).
  • Elektronische interfaces die in België of buiten de EU zijn gevestigd en die intracommunautaire afstandsverkopen van goederen of bepaalde binnenlandse van goederen vergemakkelijken (deemed supplier).

  Erkenning van de aansprakelijke vertegenwoordiger

  Aan de aansprakelijke vertegenwoordiger zal een zekerheid gevraagd worden tot waarborg van de invordering van alle bedragen die ten laste van de vertegenwoordigde belastingplichtige(n) opeisbaar zouden kunnen worden aan belastingen, geldboeten, nalatigheidsinteresten en kosten.

  Het bedrag van deze zekerheid:

  • wordt vastgesteld op 10 % van het saldo van de verschuldigde belasting, voor een periode van twaalf kalendermaanden dat voortvloeit uit de aangifte OSS- Invoerregeling
  • en mag:
   • niet lager zijn dan 7.500 euro
   • niet hoger dan een miljoen euro

  In 2021, wordt het bedrag van de zekerheid door de FOD Financiën voorlopig vastgesteld op basis van de ramingen van de aansprakelijke vertegenwoordiger. Ze wordt definitief vastgesteld ten laatste op 30 april 2022.

  De zekerheid kan bestaan uit:

  • een borgtocht in speciën
  • een borgtocht in effecten
  • een persoonlijke borgstelling

   van een verzekeringsonderneming, van een bank of een private spaarkas die hun activiteiten in België uitoefenen.

  Toepasselijke drempel van 10.000 euro om de plaats van een dienst/levering te bepalen

  Sinds 1 juli 2021 wordt de drempel van 10.000 euro, die op 1 januari 2019 is ingevoerd en waaronder de plaats van telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten (de zogenaamde ‘TBE-diensten’) de lidstaat van de dienstverlener was, uitgebreid tot de intracommunautaire afstandsverkopen.

  Bij de berekening van deze drempel wordt er rekening gehouden met de totale waarde van de TBE-diensten en van de intracommunautaire afstandsverkopen van goederen die sinds 1 januari van het lopende kalenderjaar of in de loop van het voorafgaande kalenderjaar zijn verricht.

  Uw gebruik van OSS hangt dus af van het feit of u de drempel tegenover het jaarlijkse omzetcijfer al dan niet overschrijdt:

  • minder dan of gelijk aan 10.000 euro: uw verrichtingen (diensten of afstandsverkopen) vinden gewoonlijk in België plaats, u hoeft OSS dus niet te gebruiken.
   U kunt kiezen voor de belastingheffing van uw verrichtingen in de lidstaat van verbruik: u kunt ervoor kiezen om OSS te gebruiken.
  • meer dan 10.000 euro: uw verrichtingen worden verplicht belast in de lidstaat van verbruik. U kunt ervoor kiezen om OSS te gebruiken.
 • Invoerregeling

  De invoerregeling gaat over afstandsverkopen vanuit een derde land of een derdelandsgebied ingevoerde goederen in zendingen met een waarde van maximaal 150 euro.

  Wie kan gebruik maken van de invoerregeling in België?

  • In België gevestigde btw-plichtigen die vanuit een derde land of een derdelandsgebied ingevoerde goederen in zendingen met een wezenlijke waarde van maximaal 150 euro aan een afnemer van binnen de EU verkopen (uitgezonderd  de goederen die aan accijnsrechten zijn onderworpen).
  • Niet in de EU gevestigde btw-plichtigen die de bedoelde goederen verkopen via hun eigen onlinesite (rechtstreekse registratie of via een tussenpersoon die in België is gevestigd).
  • Elektronische interfaces die in België of buiten de EU zijn gevestigd en die intracommunautaire afstandsverkopen van ingevoerde goederen vergemakkelijken (deemed supplier) voor rekening van onderliggende leveranciers (rechtstreekse registratie of via een tussenpersoon die in België is gevestigd).