Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal. 

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. 

 GA NAAR het UBO-register Gebruikershandleidingen  FAQ


Ons nieuwsoverzicht

Tijdelijke opschorting van de toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden

Ingevolge het arrest van 22 november 2022 van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de toegang van leden van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden tijdelijk opgeschort. Een oplossing die de toegang tot de gegevens overeenkomstig bovengenoemd arrest mogelijk maakt, zal binnenkort worden meegedeeld. De toegang voor bevoegde autoriteiten en onderworpen entiteiten wordt gehandhaafd.

KENNISGEVING VAN DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE VAN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN VOORALEER EEN BOETE WORDT OPGELEGD

Er werden aanmaningen verzonden naar de wettelijke vertegenwoordigers van entiteiten die hun uiteindelijke begunstigden nog niet geregistreerd hebben.

Indien u een dergelijke brief ontving, dient u in te loggen in het UBO-register en de uiteindelijke begunstigde(n) van uw entiteit op te geven. U kunt op digitale wijze om een onderhoud verzoeken. Indien u echter na ontvangst van de brief uw UBO-registratie voltooit, zult u geen administratieve boete ontvangen en hoeft u dus in principe geen contact met ons op te nemen.

Aangezien elke wettelijke vertegenwoordiger van de entiteit dezelfde brief ontvangen heeft, is het niet nodig dat ieder van hen de UBO-registratie uitvoert of individueel contact opneemt met onze dienst. Slechts één wettelijke vertegenwoordiger dient de UBO-registratie te voltooien en/of zo nodig contact op te nemen met onze dienst.

Voor meer informatie over de verbindingen met het UBO-register en het coderen van begunstigden, kunt u onze FAQ en de gebruikershandleidingen hieronder raadplegen, of contact met ons opnemen via ubobelgium@minfin.fed.be of 02/572.57.57 (code 16552).

UBO-registratie via een elektronisch effectenregister

Indien de gegevens opgenomen in het UBO-register afkomstig zijn uit een elektronisch effectenregister, zoals voorzien in de artikelen 5:24, 6:24 en 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hoeven er geen bewijsstukken te worden toegevoegd tijdens de inschrijving van de uiteindelijke begunstigden, op voorwaarde dat dit register voldoet aan de bepalingen bedoeld in de artikelen 7:12 tot 7:15 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor UBO-registraties die zijn verricht op basis van informatie uit een elektronisch effectenregister worden er dan ook geen sancties opgelegd wegens het niet voorleggen van bewijsstukken. Onze ICT-teams werken momenteel aan de zichtbaarheid van deze informatie in het UBO-register voor wettelijke vertegenwoordigers, mandatarissen en toezichtautoriteiten.

Lijst met Alle Europese UBO-registers

Dit  document (XLSX, 109.15 KB) omvat een lijst met alle Europese UBO-registers.

Hebt u een probleem met de applicatie? Neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Financiën op 02 572 57 57 (code 16552).


Algemene informatie

(This hyperlink opens a new window)Heeft u een probleem met de applicatie? Neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Financiën op 02 572 57 57 

HOE KUNT U ZICH VOORBEREIDEN?

Het koninklijk besluit is van kracht gegaan op 31 oktober 2018. U kan: 

 • een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinfin in naam van uw organisatie invullen;
 • bepalen tot welke categorie(ën) uw uiteindelijke begunstigde behoort;
 • beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
 • beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is;
 • zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN EN BEGINSELEN VAN HET UBO-REGISTER?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

De Wet zet de Europese Richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de “4de Richtlijn AML”) om, op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn om wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen opdat:
 1. binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijke begunstigden gehouden economische belangen;
 2. er een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden van die entiteiten zou zijn om de toegang tot die informatie te vereenvoudigen.

De Wet voorziet aldus in de verplichting (1) voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en (2) voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE: OVER WIE GAAT HET?

De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. In de Wet wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts. 

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
  Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website voor meer informatie over de identificatie van indirecte uiteindelijke begunstigden (zie punt 5.3).
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. Aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn (bv. De genomen stappen om de eerste twee categorieën te identificeren, resulterend uit uitgevoerd onderzoek).
Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:
 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.
Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:
 1. de oprichter; 
 2. de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is; 
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

FAQ

Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden juridische kwesties behandeld, u vindt onder andere terug hoe UBO’s moeten worden geïdentificeerd afhankelijk van de rechtsvorm van de informatieplichtige, het soort informatie dat moet worden ingevuld volgens de categorie van de UBO, enz. Het tweede deel bevat technische vragen in verband met de toegang tot het UBO-register, de registratie van buitenlandse UBO’s, het opstellen van mandaten en rollen, enz. Het interpretatief document voor de StAK is van deze pagina verwijderd : u vindt de regels voor buitenlandse entiteiten in de algemene FAQ.

Gebruikershandleidingen 

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

In de volgende documenten vindt u uitleg over hoe u als wettelijk vertegenwoordiger van een rechtspersoon toegang kunt krijgen tot de toepassing en informatie kunt registreren over de uiteindelijke begunstigden van de informatieplichtige(n) van wie u de wettelijke vertegenwoordiger bent.

Deze handleiding is bedoeld voor de wettelijke vertegenwoordigers van de ondernemingen.

Deze handleiding is bedoeld voor de wettelijke vertegenwoordigers van de Vzw’s, de internationale Vzw’s en de stichtingen of vergelijkbare juridische instructies. ​ (PDF, 1.05 MB)

ONDERWORPEN ENTITEITEN 

In dit document vindt u uitleg over hoe u als onderworpen entiteit toegang kan krijgen tot de applicatie en hoe u naar entiteiten of uiteindelijke begunstigden kan zoeken om een controle uit te voeren.

Bevoegde en toezichthoudende autoriteiten 

In dit document vindt u uitleg over hoe u als  bevoegde of toezichthoudende autoriteit toegang kan krijgen tot de applicatie en hoe u naar entiteiten of uiteindelijke begunstigden kan zoeken om een controle uit te voeren.

MANDAtaRIS-OPDRACHTGEVER

Deze handleiding bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt uitgelegd hoe men te werk gaat bij het aanmaken van mandaten en anderzijds wordt uitgelegd hoe mandatarissen zich kunnen aanmelden in de UBO-applicatie.

BURGER

In dit document wordt uitgelegd hoe toegang kan worden verkregen tot informatie over de uiteindelijke begunstigden van een entiteit als lid van het grote publiek.

BUITENLANDER

In dit document vindt u uitleg welke stappen u dient te ondernemen indien u niet beschikt over een Belgische eID-kaart om toegang te verkrijgen tot het UBO-register.

Indien u een papieren mandaat wilt aanmaken, gelieve het ingevulde document op te sturen naar het e-mailadres mandats.ict@minfin.fed.be.

APOSTILLE

Dit document beschrijft de procedure voor personen die een apostille of de legalisatie van een uittreksel uit het UBO-register wensen te verkrijgen.

Indien u een apostille of legalisatie wenst aan te maken, gelieve het document ingevuld op te sturen naar het e-mailadres ubobelgium@minfin.fed.be.

English documentation

Deze handleiding, opgesteld door de Inter-Armerikaanse Ontwikkelingsbank, bevat beleidsoverwegingen die de rechtsgebieden van de leden van het Global Forum kunnen gebruiken om juridische en toezichtkaders te implementeren om uiteindelijke begunstigden te identificeren en verzamelen van informatie over de uiteindelijke begunstigden.

In het kader van haar activiteiten lanceert de Thesaurie een reeks publicaties om te benadrukken hoe de wetgeving rond het UBO-register tot stand is gekomen en hoe het online platform werkt. In dit eerste artikel, momenteel beschikbaar in de Engelse versie, inventariseren we de belangrijkste aspecten van het UBO-register, namelijk op het gebied van datakwaliteit, het gemak van registratie en ook de toegang tot data, alsook de lopende projecten voor het komende jaar.

Looking Back and the Road Ahead: a prospective analysis of the belgian UBO Register by Alexandre Taymans and Sébastien Guillaume is licensed under CC BY-NC-SA 4.0Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Dit document omvat een lijst met alle Europese UBO-registers.