Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinfin-portaal. 

De Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 zet de vierde Europese antiwitwasrichtlijn om in Belgisch recht. Ze verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. 

 GA NAAR het UBO-register Gebruikershandleidingen  FAQ

News

UBO-registratie via een elektronisch effectenregister

Indien de gegevens opgenomen in het UBO-register afkomstig zijn uit een elektronisch effectenregister, zoals voorzien in de artikelen 5:24, 6:24 en 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hoeven er geen bewijsstukken te worden toegevoegd tijdens de inschrijving van de uiteindelijke begunstigden, op voorwaarde dat dit register voldoet aan de bepalingen bedoeld in de artikelen 7:12 tot 7:15 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor UBO-registraties die zijn verricht op basis van informatie uit een elektronisch effectenregister worden er dan ook geen sancties opgelegd wegens het niet voorleggen van bewijsstukken. Onze ICT-teams werken momenteel aan de zichtbaarheid van deze informatie in het UBO-register voor wettelijke vertegenwoordigers, mandatarissen en toezichtautoriteiten.

Cijfers afwijkingen

Per 1 september 2021 zijn 1343 aanvragen tot afwijking geaccepteerd op basis van artikel 16, § 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Hiervan werden 1334 afwijkingen verleend voor minderjarige uiteindelijke begunstigden, terwijl 9 afwijkingen werden verleend voor handelingsonbekwame uiteindelijke begunstigden.

Link tussen het UBO-register en het Belgische Staatsblad

Informatieplichtigen en hun mandatarissen hebben momenteel de mogelijkheid om te bevestigen dat de informatie die opgenomen is in het Belgisch Staatsblad adequaat, nauwkeurig en actueel is voor het UBO-Register. Zo hoeven ze geen bewijsstukken toe te voegen indien deze reeds beschikbaar zijn in het Belgisch Staatsblad.

Nieuw module voor mandatarissen

Mandatarissen hebben nu toegang tot een nieuwe module in het UBO-register. Deze module heeft tot doel het toezicht op hun werk van het registreren van de uiteindelijke begunstigden te vergemakkelijken door hen een lijst van actieve mandaten en een overzicht van de situatie van elke mandaatgever te geven. Ze kunnen ook informatie raadplegen met betrekking tot elk van deze mandaten, waaronder de datum van de laatste jaarlijkse bevestiging en de aanwezigheid van minstens één bewijsstuk.

Lijst met Alle Europese UBO-registers

Dit  document (XLSX, 109.15 KB) omvat een lijst met alle Europese UBO-registers.

Gratis raadpleging van het UBO-register en melding van verschillen

Als gevolg van diverse juridische en toepassingswijzigingen kan het UBO-register nu gratis worden geraadpleegd. Tegelijkertijd hebben de rapporterende entiteiten en de toezichthoudende autoriteiten ook de mogelijkheid om verschillen te melden in het UBO-register wanneer zij verschillen opmerken tussen de in het UBO-register beschikbare informatie over uiteindelijke begunstigden en de informatie over uiteindelijke begunstigden die voor hen beschikbaar is.

Heeft u een probleem met de applicatie? Neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Financiën op 02 572 57 57.

Video: Hoe een uiteindelijke begunstigde registreren? 

In deze video ziet u hoe u een uiteindelijke begunstigde in minder dan 5 minuten kunt registreren in het UBO-register.

Twee andere video's zijn ook beschikbaar:

Algemene informatie

(This hyperlink opens a new window)Heeft u een probleem met de applicatie? Neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Financiën op 02 572 57 57 

HOE KUNT U ZICH VOORBEREIDEN?

Het koninklijk besluit is van kracht gegaan op 31 oktober 2018. U kan: 

 • een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie genoemd in het koninklijk besluit via het elektronische platform MyMinfin in naam van uw organisatie invullen;
 • bepalen tot welke categorie(ën) uw uiteindelijke begunstigde behoort;
 • beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie en van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen;
 • beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat uw informatie toereikend, accuraat en actueel is;
 • zorgen voor procedures binnen uw organisatie zodat elke wijziging in de informatie over uw uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN EN BEGINSELEN VAN HET UBO-REGISTER?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

De Wet zet de Europese Richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de “4de Richtlijn AML”) om, op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn om wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen opdat:
 1. binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijke begunstigden gehouden economische belangen;
 2. er een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden van die entiteiten zou zijn om de toegang tot die informatie te vereenvoudigen.

De Wet voorziet aldus in de verplichting (1) voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en (2) voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE: OVER WIE GAAT HET?

De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. In de Wet wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts. 

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
  Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. Raadpleeg de veelgestelde vragen op onze website voor meer informatie over de identificatie van indirecte uiteindelijke begunstigden (zie punt 5.3).
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. Aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. De natuurlijke persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn (bv. De genomen stappen om de eerste twee categorieën te identificeren, resulterend uit uitgevoerd onderzoek).
Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:
 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.
Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:
 1. de oprichter; 
 2. de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is; 
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

FAQ

Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden juridische kwesties behandeld, u vindt onder andere terug hoe UBO’s moeten worden geïdentificeerd afhankelijk van de rechtsvorm van de informatieplichtige, het soort informatie dat moet worden ingevuld volgens de categorie van de UBO, enz. Het tweede deel bevat technische vragen in verband met de toegang tot het UBO-register, de registratie van buitenlandse UBO’s, het opstellen van mandaten en rollen, enz. Het interpretatief document voor de StAK is van deze pagina verwijderd : u vindt de regels voor buitenlandse entiteiten in de algemene FAQ.

Gebruikershandleidingen 

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

In de volgende documenten vindt u uitleg over hoe u als wettelijk vertegenwoordiger van een rechtspersoon toegang kunt krijgen tot de toepassing en informatie kunt registreren over de uiteindelijke begunstigden van de informatieplichtige(n) van wie u de wettelijke vertegenwoordiger bent.

Deze handleiding is bedoeld voor de wettelijke vertegenwoordigers van de ondernemingen.

Deze handleiding is bedoeld voor de wettelijke vertegenwoordigers van de Vzw’s, de internationale Vzw’s en de stichtingen of vergelijkbare juridische instructies.

Deze handleiding, opgesteld in samenwerking met het VBO, stelt u in staat om de 5 stappen te volgen die nodig zijn voor de registratie van de uiteindelijke begunstigde  accuraat en correct door te geven.

ONDERWORPEN ENTITEITEN EN TOEZICHTHOUDERS

In dit document vindt u uitleg over hoe u als onderworpen entiteit en bevoegde autoriteit toegang kan krijgen tot de applicatie en hoe u naar entiteiten of uiteindelijke begunstigden kan zoeken om een controle uit te voeren.

MANDAtaRIS-OPDRACHTGEVER

Deze handleiding bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt uitgelegd hoe men te werk gaat bij het aanmaken van mandaten en anderzijds wordt uitgelegd hoe mandatarissen zich kunnen aanmelden in de UBO-applicatie.

BURGER

In dit document wordt uitgelegd hoe toegang kan worden verkregen tot informatie over de uiteindelijke begunstigden van een entiteit als lid van het grote publiek.

BUITENLANDER

In dit document vindt u uitleg welke stappen u dient te ondernemen indien u niet beschikt over een Belgische eID-kaart om toegang te verkrijgen tot het UBO-register.

Indien u een papieren mandaat wilt aanmaken, gelieve het ingevulde document op te sturen naar het e-mailadres mandats.ict@minfin.fed.be.

APOSTILLE

Dit document beschrijft de procedure voor personen die een apostille of de legalisatie van een uittreksel uit het UBO-register wensen te verkrijgen.

Indien u een apostille of legalisatie wenst aan te maken, gelieve het document ingevuld op te sturen naar het e-mailadres ubobelgium@minfin.fed.be.

English documentation

Deze handleiding, opgesteld door de Inter-Armerikaanse Ontwikkelingsbank, bevat beleidsoverwegingen die de rechtsgebieden van de leden van het Global Forum kunnen gebruiken om juridische en toezichtkaders te implementeren om uiteindelijke begunstigden te identificeren en verzamelen van informatie over de uiteindelijke begunstigden.

In het kader van haar activiteiten lanceert de Thesaurie een reeks publicaties om te benadrukken hoe de wetgeving rond het UBO-register tot stand is gekomen en hoe het online platform werkt. In dit eerste artikel, momenteel beschikbaar in de Engelse versie, inventariseren we de belangrijkste aspecten van het UBO-register, namelijk op het gebied van datakwaliteit, het gemak van registratie en ook de toegang tot data, alsook de lopende projecten voor het komende jaar.

Looking Back and the Road Ahead: a prospective analysis of the belgian UBO Register by Alexandre Taymans and Sébastien Guillaume is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Dit document omvat een lijst met alle Europese UBO-registers.