Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De API's voor MyMinfin en Intervat

De FOD-Financiën zet meer en meer in op API’s en ontwikkelt in samenwerking met de accountancysector en het ITAA 2 specifieke API’s: de MyMinfin-API en de Intervat-API. Dankzij deze API’s automatiseren we een aantal handelingen voor derden zoals het downloaden van documenten en het inladen van aangiftes. Zo dragen we dus bij aan een efficiëntere werking.

De ontwikkeling van deze API’s staat momenteel on hold. Er zijn immers nog pertinente vragen over de privacy en veiligheid van de gebruikers. In het belang van de FOD Financiën, van de gebruikers (accountants en andere mandatarissen) en van de eigenaars van de data (burgers of ondernemingen wiens gegevens via deze API’s gedeeld kunnen worden), willen we dit eerst heel grondig uitklaren zodat we kunnen garanderen dat het product dat we ontwikkelen de privacy en veiligheid van de gegevens van de gebruikers optimaal beschermt. We kunnen op dit moment geen concrete tijdslijn geven maar zodra hierover meer info is, houden we u via deze pagina op de hoogte.

FAQs:

De API's van FOD Financiën

 • Wat is een API?

  API staat voor Application Programming Interface. Het is een manier om een verbinding te maken tussen twee of meerdere losstaande softwareprogramma’s. API’s zorgen zo voor interacties tussen applicaties, gegevens en apparaten. Via API’s kun je makkelijk gegevens uitwisselen tussen verschillende toepassingen omdat zij een aantal afspraken, technische codes en definities bevatten.

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van Payconiq wanneer u tickets voor een evenement boekt. Payconiq zal de betaalinformatie ophalen bij de website van het evenement en die koppelen aan uw bankapp. Of denk aan het inloggen met itsme: itsme gebruikt ook API’s om personen te identificeren en toegang te geven tot heel wat toepassingen van overheden, banken, enz.

 • Waarom zet de FOD Financiën in op API's?

  API’s zijn alomtegenwoordig en vereenvoudigen het leven van de digitale gebruiker aanzienlijk. Doordat één of meerdere systemen met elkaar interageren, zal de gebruiker heel wat minder clicks en acties moeten uitvoeren voor eenzelfde resultaat. Vergelijk het met een supermarkt waar je alles op één plek vindt in plaats van voor ieder soort product naar een andere winkel te moeten hollen.

  Als overheid streven we ook naar een zo eenvoudig en positief mogelijke digitale ervaring. We hebben ook wettelijk verankerd dat we onze interacties met burgers, rechtspersonen en derden zullen digitaliseren. We richten ons met onze API’s in eerste instantie enkel op de professionele gebruiker en nog niet op de gewone burger. Andere initiatieven zullen volgen.

 • Wie zijn de betrokken partijen?

  Bij het gebruik van deze API’s zijn verschillende partijen betrokken.

  Betrokken partijen: software van zelfstandige of softwareonderneming X, accountant zelfstandige of onderneming Y, data-eigenaar zelfstandige of onderneming Z en de FOD Financiën

  1. De API is een technische verbinding tussen de FOD Financiën en het softwarepakket X (van softwareonderneming X) die een accountant Y gebruikt.
  2. De accountant of onderneming Y gebruikt een softwarepakket voor het uitvoeren van zijn/haar administratieve taken zoals het bijhouden van de boekhouding voor een eindklant Z. Hij/zij zal  gebruik maken van de functionaliteiten geboden door de opgezette API-verbinding.
  3. In de meeste gevallen is de data-eigenaar Z (=burger Z of onderneming Z ) onrechtstreeks betrokken: Hij maakt zelf geen gebruik van een softwarepakket X en dus de functionaliteiten geboden door de API maar het zijn wel zijn gegevens die via de API worden uitgewisseld.
   • In sommige gevallen zijn partij 2 & 3 dezelfde entiteit. Dat is het geval als de accountant of onderneming Y het softwarepakket gebruikt om zijn eigen gegevens te raadplegen en verwerken.
   • In sommige gevallen zijn partijen 1, 2 & 3 dezelfde entiteit. Dat is het geval als de softwareonderneming X zijn eigen software gebruikt om zijn eigen gegevens te raadplegen en verwerken.
 • Ik ben een software-onderneming – hoe kan ik de API’s koppelen aan mijn software?

  Het gebruik van de API’s staat open voor elke private onderneming die:

  • software ontwikkelt om dossiers en/of gegevens te bundelen, structureren, visualiseren, vereenvoudigen en/of automatiseren, en
  • die software aanbiedt aan de professionele eindgebruiker.

  Om een beveiligd gebruik te verzekeren, moet u:

  1. uw onderneming registreren als erkende gebruiker, en
  2. de bijhorende gebruikersovereenkomst aanvaarden.

  U kunt de API’s pas koppelen nadat u de registratie als erkende gebruiker hebt voltooid. Het is aan de wettelijke vertegenwoordiger om het registratieproces te initiëren.

  Het is tijdelijk niet mogelijk om te registreren als erkende gebruiker vanwege de hierboven vermelde blokkering. Zo gauw het opnieuw mogelijk is om te registreren vindt u hier alle nodige informatie.

 • Ik ben een software-onderneming – waar kan ik de technische informatie terugvinden?

  De technische documentatie nodig om de API-koppeling te kunnen maken, wordt enkel verstrekt na succesvolle registratie en ondertekening van de overeenkomst. Zoals hierboven vermeld, staat dit tijdelijk on hold.

 • Ik ben een professionele onderneming, kan ik de API’s gebruiken?

  Enkel wanneer u gebruik maakt van een administratief softwarepakket dat de API(‘s) heeft gekoppeld, zult u de extra functionaliteiten die voortkomen uit de API-koppeling kunnen gebruiken.

  Eenmaal het hierboven vermelde vraagstuk is opgelost en de eerste API’s gekoppeld zullen zijn, publiceren we op deze pagina de lijst  van softwareondernemingen waarmee de koppeling succesvol werd opgezet.

  U kunt zich dan richten tot de klantendienst van uw softwarepakket voor meer informatie.

 • Ik ben een burger, kan ik de API’s gebruiken?

  Op dit moment richten we ons enkel op professionele gebruikers zoals accountants. Als burger kunt u op dit moment nog geen gebruik maken van de API-functionaliteit.

De MyMinfin-API (MMF-API)

 • Wat doet de MMF-API?

  De FOD Financiën ontwikkelt een MyMinfin-API (MMF-API) die het mogelijk maakt om een deel van de MyMinfin-software te laten communiceren met de software van derden.

  Zo kan de (professionele) eindgebruiker voor zijn eigen dossier en/of die dossiers waartoe hij/zij als mandataris toegang heeft via het MyMinfin-portaal:

  • documenten rechtstreeks in zijn/haar softwarepakket raadplegen en/of bewaren,
  • een lijst genereren van alle documenten in een dossier. In deze lijst kan de eindgebruiker filteren op bepaalde criteria zoals bijvoorbeeld een specifieke periode.

  Dankzij de koppeling die de MMF-API maakt tussen de FOD Financiën-software en de software van derden zullen deze nieuwe functionaliteiten voor de eindgebruiker beschikbaar zijn in zijn/haar administratief softwarepakket.

  Dankzij de MMF-API moeten bijvoorbeeld accountants al de documenten die ze voor hun klanten nodig hebben niet meer één voor één downloaden vanuit MyMinfin.

  Software die accountants gebruiken zal ook een beter overzicht kunnen genereren van de documenten van hun klanten: de documenten uit MyMinfin zullen rechtstreeks in het juiste dossier gesorteerd worden.

 • Een vraag over de MMF-API?

  Stel uw vragen over de MMF-API via het algemene contactformulier > kies ‘Technische vragen over informaticatoepassingen’.

De Intervat-API (INT-API)

Wat doet de INT-API?

De FOD Financiën ontwikkelt een Intervat-API (INT-API) die de indiening van de periodieke btw-aangifte zal vergemakkelijken. Via die API zal de Intervat-software kunnen communiceren met de software van derden. Zo zullen ondernemingen of hun mandataris rechtstreeks vanuit het softwareprogramma dat zij gebruiken, periodieke btw-aangiften kunnen invullen en indienen. De onderneming of mandataris moet dus niet meer elke keer zijn aangifte rechtstreeks indienen in de toepassing Intervat.

De INT-API voorziet in een eerste fase enkel in de indiening van de periodieke btw-aangifte, en niet in andere Intervat-acties.

De INT-API is echter nog in volle ontwikkeling en kan momenteel nog niet gebruikt worden.