Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

BEPS13

Actualiteiten

 • 23.02.2022 - Tijdelijke onderbreking van de verzending van ontvangstbevestigingen voor CbC-bestanden

  Wanneer we de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de verwerking van de ontvangen CbC-rapporten en de verzending naar de betrokken partnerlanden, onderbreken we tijdelijk de validatie en bijgevolg de verzending van ontvangstbevestigingen. Dit voor de rapporteringen die via het portaal MyMinfin - BEPS13 - Landenrapporten (productie) worden ingediend. Enkel fouten die betrekking hebben op het XSD-schema zelf, zullen onmiddellijk gesignaleerd worden.

  Tijdens deze onderbreking blijft het steeds mogelijk om CbC-rapporten in te dienen. De status in MyMinfin blijft ‘Verzending van het bestand in verwerking’ tot de verzendingen naar de partnerlanden afgerond zijn. Van zodra de verzendingen naar de partnerlanden afgerond zijn, wordt de validatie terug hervat en zullen de ontvangstbevestigingen verstuurd worden.

  In principe duurt de opschorting van het versturen van de ontvangstbevestigingen 15 dagen. De internationale uitwisselingsperioden zijn maart, juni, september en december.
   
 • 09.03.2021 -  Vaak voorkomende problemen met betrekking tot het landenrapport (PDF, 98.61 KB)

 • 23.12.2020 - OESO - Richtlijnen over de gevolgen van de COVID-19-pandemie inzake de verrekenprijzen

  De richtlijnen bieden de belastingplichtigen en de belastingadministraties de nodige verduidelijking en ondersteuning bij de evaluatie en het beheer van de toepassing van de verrekenprijsregels voor de perioden die door de COVID-19-pandemie worden beïnvloed. Een onderwerp waaromtrent internationale coördinatie noodzakelijk is.

  Er zijn vier prioritaire thema’s die in de richtlijnen aan de orde komen:
  - vergelijkbaarheidsanalyse,
  - verliezen en de toerekening van specifieke kosten ingevolge COVID-19,
  - bijstandsprogramma's van de overheid en
  - voorafgaande prijsafspraken ("APAs").
   
 • 30.06.2020 - Circulaire 2020/C/88 FAQ betreffende BEPS13
   

Archief
 

De OESO en G20 hebben in het kader van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) in oktober 2015 een reeks van rapporten met concrete maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen moeten toelaten de strijd aan te binden met gevallen van internationale belastingontwijking waarbij er sprake is van uitholling van de belastbare basis of van winstverschuiving.

Op haar beurt heeft de Raad van de Europese Unie eveneens een richtlijn (EU) 2016/881 van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU ingevoerd wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (DAC4).  Deze richtlijn sluit nauw aan met het BEPS actieplan 13 en meer in het bijzonder met de CbC-rapportering.

De betrokken landen moeten een gestandaardiseerde aanpak van documentatie-verplichtingen inzake verrekenprijzen opleggen. Deze is opgebouwd uit een drieledige structuur bestaande uit:

 • een groepsdossier (Master File) met gestandaardiseerde gegevens die relevant zijn voor alle groepsleden;
 • een lokaal dossier verrekenprijzen (Local File) dat specifiek verwijst naar belangrijke transacties van de lokale entiteit;
 • een landenrapport (Country-by-Country rapportering) met bepaalde informatie met betrekking tot de globale verdeling van de inkomsten en de belastingen van de groep evenals bepaalde indicatoren van de locatie en de economische activiteit binnen de groep.

Zowel het BEPS actieplan 13 van de OESO als de Europese richtlijn werden in de Programmawet van 01.07.2016 (artikelen 53 – 64, BS 04.07.2016) omgezet in Belgische wetgeving. Daarnaast zijn er nog de drie KB’s van 28.10.2016 bevattende de concrete inhoud en vorm van de drieledige verplichte documentatie structuur (master file, local file en country-by-country report) alsook een formulier inzake de notificatieplicht m.b.t. het landenrapport. Tenslotte werd in een Bericht in het Belgisch Staatsblad van 02.12.2016 nadere toelichting verstrekt inzake deze vier formulieren.

Meer informatie vindt u hier.