Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe BEPS13 XML-bestanden verzenden?

 • 23.02.2022 - Tijdelijke onderbreking van de verzending van ontvangstbevestigingen voor CbC-bestanden

  Wanneer we de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de verwerking van de ontvangen CbC-rapporten en de verzending naar de betrokken partnerlanden, onderbreken we tijdelijk de validatie en bijgevolg de verzending van ontvangstbevestigingen. Dit voor de rapporteringen die via het portaal MyMinfin - BEPS13 - Landenrapporten (productie) worden ingediend. Enkel fouten die betrekking hebben op het XSD-schema zelf, zullen onmiddellijk gesignaleerd worden.

  Tijdens deze onderbreking blijft het steeds mogelijk om CbC-rapporten in te dienen. De status in MyMinfin blijft ‘Verzending van het bestand in verwerking’ tot de verzendingen naar de partnerlanden afgerond zijn. Van zodra de verzendingen naar de partnerlanden afgerond zijn, wordt de validatie terug hervat en zullen de ontvangstbevestigingen verstuurd worden.

  In principe duurt de opschorting van het versturen van de ontvangstbevestigingen 15 dagen. De internationale uitwisselingsperioden zijn maart, juni, september en december.
   
 • 03.12.2020 - Het portaal MyMinfin is opnieuw open voor de indiening van CbC-bestanden

  Enkel CbC-bestanden die opgesteld zijn in het OECD CbC XML Schema versie 2.0 worden aanvaard. Correctieve CbC-bestanden, met betrekking tot inlichtingen die eerder in versie 1.0.1 van het XML Schema ingediend werden, moeten eveneens in versie 2.0 ingediend worden.

  U vindt het OECD CbC XML Schema versie 2.0 samen met een handleiding op de website van OESO.
   
 • 17.11.2020 - Om technische redenen is de heropening van het portaal MyMinfin voor de indiening van CbC-bestanden uitgesteld tot begin december 2020

 • 30.06.2020 - Circulaire 2020/C/88 FAQ betreffende BEPS13

 • 03.02.2020 - Nieuwe versie XML Tools en XSD schema.

  In februari 2020 krijgen de XML Tools (275 MF, LF, CBC NOT) een nieuw design en een technische update. De XSD Schema’s (275 MF, LF)  wijzigen zeer beperkt (PDF, 119.97 KB).


De formulieren zijn elektronisch via MyMinfin in te dienen door een geldig XML-bestand te versturen. Als het bestand niet geldig is, zal u een foutrapport ontvangen en in MyMinfin kan u de fouten raadplegen. Als een bestand met als status ‘Bestand behandeld’ heeft, hebben wij uw formulier ontvangen. U krijgt geen ontvangstmelding.

Een tool om de XML-bestanden voor de formulieren 275CBCNOT, 275MF en 275LF aan te maken is hier beschikbaar.

Een wettelijk vertegenwoordiger kan rechtstreeks via MyMinfin de BEPS13-formulieren indienen na het inloggen met zijn elektronische identiteitskaart zonder bijkomende stappen te doorlopen. (Het is de stroom 0 van onderstaand diagram).

Om te weten wie de wettelijke vertegenwoordigers van uw onderneming zijn, raadpleegt u de KBO. De Rechtbank van Koophandel is bevoegd voor het toekennen en wijzigen van de rol van wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap.

Weet u niet wie de wettelijke vertegenwoordigers van uw onderneming zijn?

U kunt dit opzoeken op basis van het ondernemingsnummer in de KBO public search. Op de  volgende lijst (PDF, 764.05 KB) kan u nagaan welke natuurlijke personen, vermeld onder de rubriek “Functies”, als wettelijk vertegenwoordiger kunnen optreden.

De andere toegangsrechten om deze XML-bestanden via MyMinfin in te dienen worden beheerd via CSAM.

De verschillende toegangsmogelijkheden in MyMinfin worden voorgesteld in de stromen hieronder:

 •  Stroom 0 (PDF, 97.76 KB) : de wettelijke vertegenwoordiger voert de documenten rechtstreeks in MyMinfin in.
 •  Stroom 1 (PDF, 116.27 KB): De wettelijk vertegenwoordiger moet eerst een toegangsbeheerder aanstellen via CSAM. Deze toegangsbeheerder kan vervolgens toegang verlenen aan andere gebruikers en rollen (BEPS) toewijzen via de toepassing Mijn eGov-rollenbeheer. Een Belgische elektronische identiteitskaart moet tijdens deze stappen gebruikt worden. Indien er al een andere rol werd toegekend start het stroomdiagram vanaf ‘Toegangen beheren’ in CSAM van de stap 1.1.
 •  Stroom 2 (PDF, 108.47 KB): De formulieren kunnen ook ingediend worden door gebruik te maken van het mandaat BEPS13. Het mandaat wordt altijd gecreëerd tussen twee Belgische ondernemingen (met geldig ondernemingsnummer). De gevolmachtigde vennootschap moet vervolgens steeds een interne roltoekenning doen om de BEPS13-formulieren van de volmachtgevende vennootschap op het MyMinfin-portaal te kunnen indienen.
 • Stroom 3: De formulieren kunnen ook ingediend worden door gebruik te maken van het manueel mandaat (tussen ondernemingen) BEPS13. Enkel ondernemingen met een buitenlandse wettelijk vertegenwoordiger MET BIS-nummer en die niet beschikken over een Belgisch werknemer met e-ID om de indiening te verrichten, kunnen hiervan gebruik maken. Hiervoor kan een aanvraag worden ingediend op het mailadres beps13@minfin.fed.be. Het mandaat BEPS13 zal enkel worden geregistreerd indien aan volgende voorwaarden is voldaan:
  • Er is een voorafgaandelijk akkoord van beps13@minfin.fed.be om dit formulier te gebruiken.
  • Het formulier is door beide partijen behoorlijk ingevuld en ondertekend.
  • Het formulier is duidelijk leesbaar verstuurd naar beps13@minfin.fed.be, in PDF-formaat.
  Opgelet: in tegenstelling tot stroom 2 waar beide vennootschappen het mandaat elektronisch moeten aanvaarden, moet hier enkel de volmachtdrager de aanvaarding in CSAM uitvoeren.

Linken

Handleidingen en hulppagina’s

Administratieve tolerantie

Indien uw onderneming het voorwerp heeft uitgemaakt van een overname, fusie of liquidatie, dan kunnen de BEPS13-formulieren zowel in PDF- als XML-formaat naar het e-mailadres BEPS13@minfin.fed.be worden verstuurd. Gelieve in uw e-mail te vermelden en te staven dat u gebruik maakt van deze tolerantie.

Specifieke omstandigheden met betrekking tot toegang tot de applicatie:

 • Ondernemingen zonder enige wettelijke vertegenwoordiger bij de KBO.
  Deze ondernemingen moeten contact opnemen met de FOD Economie om minstens één wettelijke vertegenwoordiger (Belgische of buitenlandse) in de rubriek "Functies" van  KBO te laten registreren.
   
 • Ondernemingen zonder Belgische wettelijke vertegenwoordiger (enkel buitenlandse wettelijke vertegenwoordiger) EN zonder BIS-nummer.
  De wettelijk vertegenwoordiger moet steeds over een BIS-nummer beschikken om toegang te krijgen. Dit BIS-nummer kan aangevraagd worden bij de identificatiecel KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) via het emailadres : identification@KSZ-BCSS.fgov.be.

  Met dit BIS-nummer kan toegang worden verkregen tot de applicatie MyMinfin via de "uitzonderingsprocedure" of manueel mandaat (voorafgaandelijk akkoord nodig).  
   
 • Ondernemingen zonder Belgische wettelijke vertegenwoordiger (enkel buitenlandse wettelijke vertegenwoordiger) MET BIS-nummer of elektronische vreemdelingenkaart).
  Via het BIS-nummer kan toegang worden verkregen tot MyMinfin via de "uitzonderingsprocedure" of manueel mandaat (voorafgaandelijk akkoord nodig). Indien de wettelijke vertegenwoordiger een vreemdelingenkaart heeft, kan deze kaart op dezelfde manier worden gebruikt als een Belgisch e-ID, d.w.z. voor de "standaardprocedure" of voor de mandaatprocedure. In dit geval is het manueel mandaat niet toegestaan.

  Meer informatie vindt u in het stroomschema en op de webpagina's van MyMinfin, CSAM beheer der toegangsbeheerders en Mijn e-Gov-rollenbeheer (zie boven).

  Om te weten over welk BIS-nummer een vertegenwoordiger beschikt, kan u dit navragen bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid op volgend emailadres : Identification@ksz-bcss.fgov.be mits toevoeging van zijn/haar identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). 
   
 • Ondernemingen met een rechtspersoon als wettelijke vertegenwoordiger.
  U verkrijgt toegang tot MyMinfin via de "uitzonderingsprocedure" (CSAM) op voorwaarde dat de wettelijk vertegenwoordiger rechtspersoon gelinkt is aan een Belgische natuurlijke persoon (zie KBO-website).

Opgelet!

 • Het lokaal dossier moet worden ingediend binnen dezelfde termijn zoals voorzien voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte belasting niet inwoners/vennootschappen. Dit formulier vormt een integrerend deel van de aangifte. Het formulier moet ingediend worden via MyMinfin net zoals de drie andere formulieren en niet via Biztax.

 • Het landenrapport (275 CbC reporting) mag alleen via de digitale toepassing ingediend worden (indieningen via e-mail worden niet aanvaard).

 • Het indienen van een lokaal dossier op papier voor de aanslagjaren 2018 en volgende is alleen toegestaan aan de belastingplichtigen die toestemming van de administratie hebben gekregen om hun aangifte vennootschapsbelasting of een aangifte belasting niet inwoners-vennootschappen op papier in te dienen.

 • De bijlagen (PDF) bij het groepsdossier (275MF) en het lokaal dossier (275LF) moeten niet geïntegreerd worden in het XML-bestand. Een vak voor het toevoegen van de bijlagen is voorzien in MyMinfin.

Archief