Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemeen - Biztax

Algemeen - Biztax

 • Welke dienst wordt in het kader van Biztax aangeboden?

  De mogelijkheid tot het invullen en indienen van een elektronische aangifte vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen (inclusief bijlagen) via het internet.

 • Wie kan Biztax gebruiken?

  Biztax kan gebruikt worden door alle personen die namens een vennootschap of een rechtspersoon een aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen moeten indienen.

  U moet beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of een elektronische identiteitskaart. Daarnaast moet u steeds een document kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat u gemachtigd bent om namens de vennootschap of een rechtspersoon een aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen in te dienen.

  Biztax vereist dus geen voorafgaande registratie van de volmachten.

 • Hoe kan ik gebruiker van Biztax worden?

  U dient te beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of een elektronische identiteitskaart. Voor het overige dient u zich nergens te registreren.

  Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. De gebruikelijke papieren volmacht volstaat (zie ook Wie kan Biztax gebruiken).

 • Heb ik bepaalde software nodig om Biztax te kunnen gebruiken?

  Neen, u heeft geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

 • Op welke manier wordt de vertrouwelijkheid van mijn aangifte verzekerd?

  Alle communicatie tussen uw pc en de website (de server) verloopt gecodeerd waardoor niemand, behalve de verzender en de ontvanger, weet wat er verstuurd wordt.

 • Wat is een digitale handtekening?

  Voor het plaatsen van een digitale handtekening wordt beroep gedaan op de technologie van asymmetrische versleuteling. Hiervoor moet degene die een digitale handtekening wil plaatsen over een sleutelpaar beschikken dat bestaat uit een geheime sleutel (die dus enkel door de gebruiker gekend is) en een publieke sleutel (die voor iedereen toegankelijk is via een soort gele gids).

  Een digitale handtekening is het resultaat van het toepassen van een ingewikkelde wiskundige berekening op de gegevens die u digitaal tekent door middel van de geheime sleutel, waarvan u de enige bent die deze geheime sleutel kent en bezit. Deze digitale handtekening wordt samen met de gegevens doorgestuurd naar de bestemmeling.

  De bestemmeling kan op zijn beurt nagaan op basis van de verstuurde gegevens en het digitaal certificaat van de verzender of de digitale handtekening geplaatst werd door de verzender en of er tijdens het versturen niets veranderd werd aan de inhoud van de gegevens.

  De ontvanger van de gegevens heeft op deze manier dus de garantie dat:

  • de verzender werkelijk degene is die hij beweert te zijn (de identiteit van de verzender ligt onomstotelijk vast);
  • de verzender de digitale handtekening geplaatst heeft (de verzender kan niet beweren dat hij niet degene is die het document verstuurd heeft);
  • de inhoud van de informatie die door de bestemmeling werd ontvangen identiek is aan diegene die door de certificaathouder werd getekend en verzonden.
 • Wat is een digitaal certificaat?

  Een digitaal certificaat is te vergelijken met een digitale identiteitskaart, waarop een beperkt aantal gegevens voorkomen met betrekking tot de houder van het certificaat (de identiteit van de houder, de publieke sleutel die verbonden is met de houder van het certificaat, de geldigheidsduur van het certificaat, de klasse van het certificaat).

 • Waar kan ik een digitaal certificaat bekomen?

  Een digitaal certificaat wordt uitgereikt door een Certificatie Autoriteit, die als een onafhankelijke partij optreedt. De twee partijen die een digitaal certificaat gebruiken, moeten voldoende vertrouwen hebben in deze Certificatie Autoriteit en in de procedures die gevolgd worden om de identiteit van de gebruiker van het certificaat te garanderen.

  Voor het ogenblik zijn er twee erkende Certificatie Autoriteiten waar digitale certificaten kunnen worden bekomen:

  U kan echter ook gebruik maken van de elektronische handtekening die zich op de elektronische identiteitskaart bevindt. Hiervoor hebt u een kaartlezer en software nodig. Meer inlichtingen.

 • Kan de FOD Financiën zelf een digitaal certificaat afleveren?

  Gezien het feit dat de FOD Financiën zelf digitale certificaten gebruikt, kan ze de rol van Certificatie Autoriteit (het uitreiken van digitale certificaten) dus niet op zich nemen, omdat ze anders rechter en partij is in geval van een geschil.

 • Over welk type digitaal certificaat moet ik beschikken om een aangifte te kunnen indienen via Biztax?

  Binnen de digitale certificaten worden er verschillende types (niveau’s) onderscheiden. Om een aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen te kunnen indienen via Biztax moet u een certificaat klasse 3 bezitten.

  Dit betekent dat de Certificatie Autoriteit eist dat u zich persoonlijk aanmeldt bij één van haar contactpunten.

  U kan ook gebruik maken van de elektronische handtekening die zich op de elektronische identiteitskaart bevindt.

 • Welke procedure moet ik volgen om een digitaal certificaat te verkrijgen?

  Voor het aanvragen van een certificaat klasse 3, wordt vereist dat er een eenduidige identificatie gebeurt van de persoon die het certificaat aanvraagt. Deze identificatie gebeurt door een Registratie Autoriteit.

  Het is dus de bedoeling dat u zich persoonlijk aanbiedt bij deze Registratie Autoriteit. Om te weten welke formaliteiten juist moeten vervuld worden bij het aanvragen van een bruikbaar digitaal certificaat dient u zich te richten tot één van de twee betrokken Certificatie Autoriteiten. Op de website van GlobalSign, Isabel en QuoVadis staat in detail beschreven welke stappen u moet zetten om een digitaal certificaat aan te vragen.

 • Is een digitaal certificaat klasse 3 enkel bruikbaar voor Biztax?

  Neen, een digitaal certificaat klasse 3 wordt binnen de FOD Financiën o.a. reeds gebruikt bij Intervat, Finprof en Belcotax on web.

 • Kan ik ook gebruik maken van mijn elektronische identiteitskaart?

  Ja, u kan gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart om uw aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen. Hiervoor heeft u een kaartlezer en uiteraard een elektronische identiteitskaart (e-id) nodig. Indien u gebruik wil maken van uw e-id kiest u voor “authenticatie via elektronische identiteitskaart”. Meer info.

  LET OP: indien u gebruik maakt van de elektronische identiteitskaart dient u bij het inloggen 'Authentication' te kiezen en bij het verzenden van de aangifte 'Signature'.

 • Kan ik gedurende onbeperkte tijd ingelogd blijven in de toepassing?

  Zolang u actief in de toepassing werkt, blijft u ook ingelogd. Indien u echter gedurende een langere tijd (vanaf ongeveer 15 minuten) niet werkt in de toepassing, maar u laat ze wel open staan, zal er een time-out optreden.

 • Bij het openen van de ontvangstmelding in PDF-formaat krijg ik een boodschap dat de geldigheid van de auteur niet is bevestigd?

  U krijgt inderdaad de melding dat de geldigheid van de auteur niet is bevestigd. Dit is normaal aangezien het rootcertificaat "GlobalSign Root CA" nog niet geïmporteerd werd. U kan deze handtekening aanvaarden in Acrobat Reader; men moet deze procedure slechts éénmaal doorlopen en automatisch wordt dan voor alle ontvangstmeldingen van Biztax de geldigheid van de auteur (FOD FINANCIEN) bevestigd.

  Om deze handtekening automatisch te aanvaarden, dient u onderstaande stappen te doorlopen:

  • Ga met de cursor op het vraagteken staan en klik op de rechtermuisknop
  • Kies vervolgens 'eigenschappen van de handtekening'
  • Kies certificaat tonen
  • Klik 'vertrouwd' aan in de balk
  • Kies vervolgens 'Toevoegen aan vertrouwde identiteiten'

  Sluit het ontvangstbewijs en open het opnieuw.

 • Ik heb mijn document verzonden, maar heb geen ontvangstbevestiging ontvangen?

  Als u geen ontvangstbevestiging mocht ontvangen, is de aangifte niet ingediend. Indien u twijfelt, kan u via “Mijn aangiften” » "Zoeken aangiften" de status volgen van uw aangifte. Indien de aangifte niet de status “ondertekend” heeft is deze nog niet ingediend. Indien de aangifte door de Administratie werd ontvangen, kan u via "Aangiftedocumenten" het ontvangstbewijs downloaden. Enkel het originele PDF-ontvangstbewijs bewijst de indiening.

 • Wijze van indiening van de aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen.

  U moet de aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen indienen door middel van de elektronische aangifte, de Biztax-aangifte.

 • Onderbreking van de dienstverlening.

  Wanneer de dienstverlening (in casu de site of delen ervan) niet beschikbaar is, is de FOD Financiën in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke onderbreking. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te onderbreken voor gelijk welke reden, zonder dat zij zich daarvoor dient te verantwoorden, en zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze onderbreking. Een onderbreking van de dienstverlening ontlast u in geen enkel geval van de verplichting om binnen de voorziene termijnen de belastingaangifte in te dienen.

 • Recht om dienstverlening aan te passen.

  De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de informatie, het design en de dienstverlening die op de Biztax-site worden aangeboden. Ze kan dit doen zonder voorafgaande aankondiging en zonder dat ze voor eventuele gevolgen verantwoordelijk kan gesteld worden. Ze zal alle inspanningen leveren om op voorhand de wijzigingen mee te delen.

 • Waarde van een elektronische aangifte.

  Een belastingaangifte die via deze site wordt ingediend, is in overeenstemming met het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.