Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Functionaliteiten - Biztax

Functionaliteiten - Biztax

 • Wat is een aangifte in Biztax ingediend ?

  U kan zowel het aangifteformulier als alle bijlageformulieren (opgaven, staat en aangifte) online invullen. Ook PDF’s toevoegen voor bijlagen waarvan geen model werd vastgelegd, is mogelijk. De ingevulde gegevens worden centraal bewaard, zodat u deze op een later tijdstip kan aanpassen en verder invullen. Het berekenen van de verschuldigde belasting is eveneens mogelijk.

  Aangiften die zijn aangemaakt door een externe software kunnen eenvoudig in BIZTAX opgeladen worden, maximum 25 per keer via een "biztax"-bestand.

  Na indiening kan de gebruiker het ontvangstbewijs en de PDF-bestanden van de aangifte (inclusief alle formulieren) en elke bijlage consulteren.

 • Wat is de betekenis van de basisknoppen in Biztax?

  • knoppen nl - fr - de : de taal van de toepassing veranderen
  • deur-icoon : uitloggen
  • persoon-icoon : gebruikersinformatie raadplegen
  • huis-icoon : terugkeren naar de startpagina
  • vraagteken-icoon : de handleiding raadplegen
 • Wat betekenen de menuknoppen?

  Als u de toepassing opent, krijgt hij enkel de rubrieken "Mijn Aangiften" en "Opladen aangiften" te zien. Wanneer u een aangifte opent via "Mijn Aangiften", of een nieuwe aangifte aanmaakt, wordt het menu uitgeklapt waardoor u toegang heeft tot volgende schermen:

  • Ingave (UI04)
  • Foutenlijst (UI05)
  • Ondertekenen (UI06)
  • Simulatie (UI07)
  • Aangiftedocumenten (UI08)

  Het uitgeklapte menu wordt in alle schermen met betrekking tot het beheer van een aangifte opgenomen. Wanneer het menu volledig uitgeklapt is en u vervolgens op "Mijn Aangiften" of "Opladen aangiften" klikt, wordt het menu terug ingeklapt en zijn enkel de menuopties "Mijn aangiften" en "Opladen aangiften" zichtbaar.

 • Aangiften zoeken in Biztax?

  Het vertrekpunt van elke gebruiker die online een aangifte wenst in te vullen is het selecteren van "Mijn aangiften" in het menu. U krijgt na een zoekopdracht een overzicht van alle aangiften die al (gedeeltelijk) ingevuld of ingediend zijn. Om een aangifte die niet voorkomt in de zoekresultaten of een aangifte die u voor het eerst in BIZTAX wenst in te vullen, dient u de knop "Aanmaken andere aangifte" te selecteren. Deze knop wordt pas actief na de eerste zoekopdracht in BIZTAX.

  De verschillende zoekcriteria zijn ondernemingsnummer, ondernemingsnummer zonder vereffening ontbonden vennootschap, aanslagjaar, belastbaar tijdperk, aanpassingsdatum, belastingsoort en aangiftestatus.

  Na de knop "Zoeken aangiften" aan te klikken, worden de aangiften die voldoen aan de ingegeven zoekcriteria weergegeven.

 • Hoe een nieuwe aangifte aanmaken?

  Wanneer een aangifte niet wordt gevonden, kan u deze aanmaken door in het zoekscherm de knop "Andere aangifte aanmaken" aan te klikken. Deze knop wordt slechts zichtbaar na een zoekactie. Dit is van toepassing voor elke nieuwe aangifte die niet opgeladen is of waarvoor niet eerder gestart is met het invullen.

  Na het invullen van de gegevens van de rechtspersoon dient u de knop "Aanmaken" aan te klikken, waarna de aangifte wordt aangemaakt en de aangifte geopend wordt. Vanuit dit scherm kan u teruggaan naar het scherm "Zoeken aangifte" via de knop "Terug naar Mijn aangiften".

 • Hoe kan ik mijn online aangiften invullen en beheren?

  De verschillende menuopties, die het mogelijk maken een aangifte te beheren zijn:

  • Ingave (UI04)
  • Foutenlijst (UI05)
  • Ondertekenen (UI06)
  • Simulatie (UI07)
  • Aangiftedocumenten (UI08)

  Wanneer "Mijn aangiften" of "Opladen aangiften" worden aangeklikt, zijn de menuopties voor het beheer van een aangifte niet meer zichtbaar.

  Wanneer een aangifte geopend of aangemaakt wordt, opent zich automatisch de pagina "Ingave", u kan zelf navigeren naar het gewenste tabblad (Identificatiegegevens, aangifteformulier of een bijlageformulier).

  De "Foutenlijst" bevat een overzicht van alle fouten in de aangifte. Hier kan de validatie van een aangifte worden gevraagd.

  Een aangifte is pas ingediend indien deze digitaal ondertekend is, dit kan via de menuoptie "Ondertekenen".

  Via de menuoptie "Simulatie" is een belastingsimulatie mogelijk voor aangiften die geen fouten bevatten of reeds ingediend zijn.

  Een ingediende en ondertekende aangifte (inclusief de ingevulde formulieren) wordt in PDF-formaat bewaard in ”Aangiftedocumenten”. De andere bescheiden worden elk als een aparte PDF bewaard. Hier kan de gebruiker ook het ontvangstbewijs consulteren. Het XBRL-bestand van de aangifte is ook consulteerbaar.

 • Hoe het vak “Identificatiegegevens van de onderneming” invullen?

  Deze gegevens zijn vooraf ingevuld en stemmen overeen met de gegevens opgenomen op de papieren aangifte. U kan deze niet aanpassen.

 • Hoe het vak “Inlichtingen omtrent het document” invullen?

  De volgende velden zijn verplicht in te vullen als u een contactpersoon wenst op te geven:

  • Hoedanigheid van de contactpersoon
  • Naam
  • Voornaam
  • Functie

  De volgende velden zijn verplicht in te vullen als de adresgegevens wenst op te geven:

  • Aard adres
  • Straat
  • Nr
  • Postcode
  • Gemeente
  • Land

  Inlichtingen omtrent het document

  De volgende velden moet u invullen als u een telefoonnummer of faxnummer wenst in te vullen:

  • Aanduiding of het een telefoon- dan wel een faxnummer betreft
  • Lokaal telefoonnummer

  Telefoonnummer
    

 • Hoe voeg ik extra lijnen toe?

  U kan zoveel lijnen toevoegen als u nodig heeft. Voor meer informatie over de blauw omrande velden zie “Hoe vul ik de blauw omrande velden in?”

 • Hoe vul ik de bedragen en percentages in?

  U kan de bedragen invullen met een punt of komma als decimaal scheidingsteken.

  Indien de omschrijving van de rubriek niet gevolgd wordt door (+)/(-) of (-) zijn de in te vullen bedragen steeds positief.

  Indien de omschrijving van de rubriek gevolgd wordt door (+)/(-) dan kan u een positief of negatief bedrag invullen. Indien de omschrijving van de rubriek gevolgd wordt door (-) kan u enkel een negatief bedrag invullen. U dient de negatieve bedragen te laten voorafgaan door een min-teken.

  Een percentage moet ingevuld worden als een decimaal getal tussen 0 en 1 met één positie voor de komma en maximum vier decimalen. Bijvoorbeeld 12,34% dient ingevuld te worden als 0,1234.

 • Hoe vul ik de blauw omrande velden in?

  Indien er in de tabel één kolom is met een blauw omrand veld, dient de ingevulde omschrijving, volgnummer of waarde in dit veld te verschillen van elke vorige en volgende lijn in de tabel.

  Foutief voorbeeld, de omschrijving is voor beide lijnen dezelfde.

  omschrijving error
  Goed voorbeeld, de omschrijving is verschillend voor beide lijnen.

  omschrijving noError

  Indien er twee of meerdere kolommen blauw omrand zijn in de tabel, moet de combinatie van deze velden verschillend zijn van de combinaties die gevormd worden in de vorige en volgende lijnen.

  Foutief voorbeeld, de combinatie vrijstellingscategorie en aanslagjaar-volgnummer is in de eerste twee rijen dezelfde.

  2kolommen error

  Goed voorbeeld, de combinatie vrijstellingscategorie en aanslagjaar-volgnummer is in de vier lijnen verschillend.

  2kolommen noError 

 • Wat is de vorm van de blauw omrande velden?

  Omschrijving Vorm
  Aanslagjaar-volgnummer meerwaarde (CapitalGainTypedDimension) Voorbeeld: 2011-1
  Datum (DateTypedDimension) Datum, voorbeeld: 31/05/2011
  Omschrijving (DescriptionTypedDimension) Dit is een tekstveld dat minimaal drie karakters moet bevatten
  Naam (NameTypedDimension) Dit is een tekstveld dat minimaal drie karakters moet bevatten
  Nationaal nummer (NationalNumberTypedDimension) Voorbeeld: 77.08.09-456.32
  Aard (NatureTypedDimension) Dit is een tekstveld dat minimaal twee karakters moet bevatten
  Aanslagjaar-volgnummer voorziening (ProvisionRiskExpenseTypedDimension) Voorbeeld: 2005-3
  Aanslagjaar-volgnummer herbelegging (ReinvestmentTypedDimension) Voorbeeld: 2011-77
  Aanslagjaar-volgnummer waardevermindering (WriteDownDebtClaimTypedDimension) Voorbeeld: 2011-3
 • Welke gegevens worden verwijderd bij het klikken op de knop “Leeg maken”?

  Alle gegevens in alle tabbladen worden verwijderd. De gegevens in het tabblad “Id” worden opnieuw opgevuld zoals bij een nieuw gecreëerde aangifte, m.n. de gegevens opgenomen in de vakken “Identificatiegegevens van de onderneming”, behalve de nooit vooraf ingevulde bankinformatie, en “Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren”.

 • Hoe kan ik aangiften opladen?

  Naast het aanmaken en online invullen van een aangifte, kan de gebruiker zijn aangifte ook rechtstreeks opladen via een pakket dat één of meerdere aangiften kan bevatten. Dit "biztax"-bestand dient wel aan de technische vereisten te voldoen en kan gegenereerd worden vanuit een speciaal daartoe voorzien boekhoudprogramma of andere externe software.

  Een "biztax"-bestand doorloopt technische en inhoudelijke controles.

  Zo wordt bij de technische controles nagegaan of het opgeladen bestand technisch correct is en of voor elk van de ondernemingen in het bestand een aangifte mag worden ingediend. Indien één aangifte uit het bestand na deze technische controle niet correct wordt bevonden, wordt het volledige opgeladen pakket ongeldig en worden alle aangiften erin verworpen.

  Aangiften die inhoudelijke fouten bevatten, worden opgeslagen maar zijn niet ingediend. Enkel een aangifte die de inhoudelijke controle correct doorloopt, wordt automatisch ondertekend en is ingediend.

 • Mijn “biztax”-bestand is vernietigd?

  Een dergelijk bestand dient aan een aantal technische vereisten te voldoen. Daarom kan voor het genereren van een dergelijk bestand best gebruik worden gemaakt van een gespecialiseerd boekhoudprogramma of andere externe software.

  Na het opladen doorloopt een "biztax"-bestand een eerste validatie, namelijk een aantal technische en inhoudelijke controles. Zo wordt onder meer nagegaan of het opgeladen bestand technisch correct is en of voor elk van de ondernemingen erin een aangifte mag worden ingediend. Indien één aangifte uit het bestand na deze technische controle niet correct wordt bevonden, wordt het volledige opgeladen pakket ongeldig en worden alle aangiften erin verworpen.

 • Mijn opgeladen aangifte heeft de melding “niet geldig - De aangifte bevat fouten, u kan de foutenlijst van de aangifte consulteren als u de aangifte opent in het menu "Mijn aangiften"”?

  Indien er wel een fout wordt gevonden in één van de aangiften in het opgeladen bestand, dan wordt dit vermeld in het overzicht van de opgeladen aangiften. De gebruiker kan deze niet-ondertekende aangifte opzoeken via "Zoeken aangifte", deze aangiften openen en via de "Foutenlijst" naar de betreffende fout navigeren.

 • Vertraagde validatie?

  In piekperiodes is het mogelijk dat de validatie vertraagd wordt uitgevoerd. U hoeft niet te wachten tot het einde van de verwerking.

 • Hoe kan ik mijn opgeladen aangiften beheren?

  Eenmaal een aangifte is opgeladen (waarbij de inhoudelijke controles al dan niet goed werden doorlopen), kan een aangifte op dezelfde manier beheerd worden als een online aangifte. Zie "Hoe kan ik mijn online aangiften invullen en beheren" voor meer informatie.