Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vaak voorkomende foutmeldingen - Biztax

Vaak voorkomende foutmeldingen - Biztax

 • Wat doen indien ik de foutmelding "De door u gekozen belastingsoort stemt niet overeen met de soort waarmee deze rechtspersoon in onze systemen werd opgenomen." krijg?

  Drie aangiften kan u indienen via Biztax:

  • de aangifte in de vennootschapsbelasting: selecteer "VenB" in de lijst bij het veld "Aangifte"
  • de aangifte in de belasting niet-inwoners, vennootschappen, , verenigingen enz.: selecteer "BNI/ven" in de lijst bij het veld "Aangifte"
  • de aangifte in de rechtspersonenbelasting: selecteer "RPB" in de lijst bij het veld "Aangifte"

  Wij raden u aan contact op te nemen met de bevoegde belastingkantoor indien de fout hiermee niet is opgelost. U kan de coördinaten van deze dienst vinden via de kantorengids.

 • Wat doen indien ik de melding "Er werden geen aangiften gevonden die voldoen aan de ingegeven zoekcriteria." krijg, wanneer ik mijn aangifte voor het eerst wens in te dienen?

  Om een aangifte die niet voorkomt in de zoekresultaten of een aangifte die u voor het eerst in Biztax wenst in te vullen, kan u via de knop "Aanmaken andere aangifte" deze aanmaken. Deze knop wordt pas actief na de eerste zoekopdracht in Biztax.

  Het vertrekpunt is als u online een aangifte wenst in te vullen is altijd het selecteren van "Mijn aangiften" in het menu.

 • Waar kan ik de PDF-bijlagen toevoegen?

  Elk tabblad heeft een specifieke functie voor het invullen van de belastingaangifte van een rechtspersoon. In de volgende tabbladen kan u de PDF-bijlagen toevoegen:

  Tabblad Aangifte
  275.1.B aangifte in de vennootschapsbelasting
  276.5.B aangifte in de rechtspersonenbelasting
  275.2.B.1 indien het eerste deel wordt ingevuld van de aangifte in de belasting niet-inwoners/vennootschappen wordt ingevuld
  275.2.B.2 indien het tweede deel wordt ingevuld van de aangifte in de belasting niet-inwoners/vennootschappen wordt ingevuld

  Het toevoegen van een bijlage (model niet vastgelegd) onder de vorm van een PDF-document is mogelijk door het aanklikken van de knop "Toevoegen", hierna komt een pop-upscherm tevoorschijn waarin u de gewenste bijlage kan selecteren.

  Eens een bijlage is toegevoegd kan u deze openen door gebruik te maken van de knop "Openen". Een toegevoegde bijlage kan opnieuw uit de aangifte verwijderd worden met de knop "Verwijderen". Per bijlage kan slechts één PDF-bestand worden toegevoegd. Wanneer een bijlage is toegevoegd wordt de knop "Toevoegen” onbeschikbaar, wanneer geen bijlage is toegevoegd zijn de knoppen "Verwijderen" en "Openen" onbeschikbaar.

  Per bijlage kan slechts één PDF-bestand worden toegevoegd. Wanneer een bijlage is toegevoegd wordt de knop "Toevoegen” onbeschikbaar, wanneer geen bijlage is toegevoegd zijn de knoppen "Verwijderen" en "Openen" onbeschikbaar.

 • Wat doen als mijn bijlagebestand groter is dan 5 MB?

  Bijlagen mogen enkel worden toegevoegd in PDF-formaat en mogen niet groter zijn dan 5 MB per bijlage.

  Als de bijlage is opgebouwd uit verschillende documenten die al in elektronische vorm bestaan (o.a. Word, Excel, uit uw boekhoudprogramma) kan u deze converteren naar een PDF-bestand. U kan op internet gratis of betalende software vinden om bestanden te converteren naar het PDF-formaat, zij werken met een PDF-printerfunctie. Dit betekent dat u van elk document dat u kan afdrukken u ook een PDF-document kan maken. Een PDF-bestand kan 300 pagina's bevatten vooraleer de limiet van 5 MB wordt overschreden. Let op: u kan slechts één PDF-bestand toevoegen per bijlage.

  Indien de documenten niet in elektronische vorm beschikbaar zijn, wordt er aangeraden om te scannen in zwart/wit in een resolutie van max. 200 dpi.

 • Wat doen indien ik een fout heb gemaakt in de ingediende aangifte?

  Het is mogelijk om de aangifte één keer, via Biztax, voor het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is) te corrigeren.

  U kan de aangifte online corrigeren door na het openen van de aangifte op de knop "Heropenen Aangifte" boven of onder de ingavetabellen van de aangifte. Door te klikken op deze knop kan u een nieuwe versie van de aangifte aanmaken. U kan opteren om te vertrekken van de al ingevulde gegevens of van een lege aangifte.

  Ook via het opladen van aangiften kan u een aangifte corrigeren door de aangifte een tweede keer op te laden.

 • Wat doen indien ik de foutmelding "De ingevulde begindatum van het belastbare tijdperk is niet gevonden. U dient de bevoegde belastingkantoor te contacteren. (CheckPM Error 19a)" krijg?

  Wij raden u aan contact op te nemen met de bevoegde belastingkantoor. U kan de coördinaten van deze dienst vinden via de kantorengids. De belastingkantoor kan de begindatum van het belastbare tijdperk nakijken en aanpassen indien vereist.

  Let op: het belastbare tijdperk in de rechtspersonenbelasting valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.

  De dag na de einddatum van het belastbare tijdperk bepaalt het aanslagjaar waartoe dit behoort.

 • Wat doen indien ik de foutmelding "De ingevulde einddatum van het belastbare tijdperk is niet gevonden. U dient de bevoegde belastingkantoor te contacteren. (CheckPM Error 19)" krijg?

  Wij raden u aan na te gaan dat u de versie 'Biztax' gebruikt wanneer u een aangifte aanslagjaar 2014 of later wenst in te dienen. U kan rechtstreeks inloggen via de link Naar de toepassing - Biztax ofwel via het menu deze versie selecteren.

  Raadplegen 2011-2013 kan enkel gebruikt worden voor alle aangiften verbonden aan de aanslagjaren 2011 tot en met 2013.

  Wij raden u aan contact op te nemen met de bevoegde belastingkantoor. U kan de coördinaten van deze dienst vinden via de kantorengids. De belastingkantoor kan de balansdatum nakijken en aanpassen indien vereist.

  Let op: het belastbare tijdperk in de rechtspersonenbelasting valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.

  De dag na de einddatum van het belastbare tijdperk bepaalt het aanslagjaar waartoe dit behoort.

 • Wat doen indien ik de foutmelding "De ingevulde einddatum van het belastbare tijdperk van de zonder vereffening ontbonden vennootschap is niet gevonden. U dient de bevoegde belastingkantoor te contacteren. (CheckPM Error 29)" krijg?

  Wij raden u aan contact op te nemen met de bevoegde belastingkantoor. U kan de coördinaten van deze dienst vinden via de kantorengids. De belastingkantoor kan de balansdatum nakijken en aanpassen indien vereist.

 • Wat doen indien u een foutmelding krijgt bij het aanmaken van een aangifte van een vennootschap die gefuseerd of opgeslorpt is?

  Het veld "Ondernemingsnummer zonder vereffening ontbonden vennootschap" mag enkel gebruikt worden ingeval de vennootschap werd overgenomen of gesplitst in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht. Het hier ingegeven ondernemingsnummer heeft betrekking op de zonder vereffening ontbonden vennootschap waarvoor een aangifte wordt ingediend. In het veld "Ondernemingsnummer" moet het ondernemingsnummer worden ingevuld van de vennootschap waarop de aangifteverplichting rust.

  Enkele voorbeelden kan u vinden in het document " Handleiding creatie aangifte van een zonder vereffening ontbonden vennootschap (fusies en splitsingen) (PDF, 99.12 KB)".

 • Wat is de betekenis van de foutmelding "Het bedrag vermeld in de rubriek 'In principe aftrekbaar' is 2.742% of 3.242% voor een KMO van het bedrag vermeld in de rubriek 'Risicokapitaal van het belastbaar tijdperk' rekening houdend met de duur van het belastbaar tijdperk (365 gedeeld door 365). (f-ace-5304)"?

  Voor de berekening van deze rubriek wordt rekening gehouden met de duur van het belastbare tijdperk. Indien het belastbare tijdperk niet gelijk is aan 12 maanden of voor het eerste belastbare tijdperk, moet het tarief worden vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het totaal aantal dagen van het belastbare tijdperk en de noemer gelijk is aan 365 (of 366 ingeval een schrikkeljaar). Voor het eerste belastbare tijdperk van een vennootschap, wordt het in aanmerking te nemen risicokapitaal als beginwaarde van dit belastbare tijdperk bepaald met inachtneming van alle bestanddelen vermeld in artikel 205ter, §§ 1 tot 5, van het WIB92, bij de oprichting van deze vennootschap.

  Ingeval van wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen of van de bestanddelen af te trekken van het eigen vermogen die een vermeerdering of vermindering van het risicokapitaal tot gevolg hebben, moet het totaal bedrag ervan op de regel "Wijzigingen tijdens het belastbaar tijdperk van het eigen vermogen en van de bestanddelen die hiervan afgetrokken mogen worden (+)/(-)" worden vermeld. In het vak "Uitleg wijzigingen tijdens het belastbare tijdperk van het eigen vermogen" moet de aard van de bestanddelen, de datum van wijziging, de berekening als gewogen gemiddelde en de wijziging (+)/(-) worden vermeld.

  Elke beweging moet worden vermenigvuldigd met het aantal maanden die nog blijven lopen tot op het einde van het belastbare tijdperk en gedeeld door het totale aantal maanden van het belastbare tijdperk en waarbij de wijzigingen geacht worden te hebben plaatsgevonden de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin ze zich hebben voorgedaan. Indien het belastbaar tijdperk geen geheel aantal maanden bevat moet de voormelde breuk (teller en noemer) drie cijfers na de komma bevatten.

  De bedragen vermeld tussen haakjes in de foutmelding zijn de door u ingevulde bedragen. De bedragen tussen haakjes voorafgegaan door een =-teken zijn bedragen berekend op basis van de ingevulde gegevens.

 • Wat is de betekenis van de foutmelding "Het bedrag vermeld in de rubriek 'Verlies van het belastbare tijdperk' moet gelijk zijn aan het negatieve bedrag vermeld in de rubriek 'Resterend resultaat' tenzij het zogenaamde "recapture-mechanisme" van toepassing is, d. i. wanneer het tijdens het belastbaar tijdperk geleden verlies in een buitenlandse inrichting niet in aanmerking kan worden genomen voor het vaststellen van de belastbare basis (art. 185, § 3, WIB 92) of wanneer vorige verliezen geleden in een buitenlandse inrichting moeten worden toegevoegd aan het belastbaar inkomen van het belastbaar tijdperk (art. 206, § 1, tweede lid, tweede zin, WIB 92). In ALLE voormelde gevallen moet het bedrag vermeld in de rubriek 'Verlies van het belastbare tijdperk' (ingevuld bedrag) gelijk zijn aan de som van de bedragen vermeld in de rubriek 'Resterend resultaat volgens oorsprong'. (f-rcorp-2211)"?

  Omwille van het "recapture-mechanisme" moeten niet alleen de in het buitenland geleden verliezen per land van oorsprong worden uitgesplitst, maar moet steeds de onderverdeling van het resterend resultaat volgens oorsprong worden gedaan. Indien u deze lijn niet invult, wordt door het "recapture-mechanisme" het verlies op nul gebracht.

  De bedragen vermeld tussen haakjes in de foutmelding zijn de door u ingevulde bedragen. Het bedrag tussen haakjes voorafgegaan door een =-teken is het bedrag berekend op basis van de ingevulde gegevens.

 • Welke stappen moet ik doorlopen bij het ondertekenen en verzenden van de aangifte?

   Klik hier (PDF, 1.63 MB) voor de te doorlopen stappen.

 • Wat is de betekenis van de foutmeldingen bij het ondertekenen van de aangifte?

  Gelieve hieronder meer informatie te vinden over de foutmeldingen bij het ondertekenen van een aangifte:

  Het ondertekende document werd niet aanvaard. (S0)

  Deze foutmelding verschijnt wanneer de FOD Financiën niet het verwachte formulier ontvangt. U moet steeds het document versturen dat werd voorgesteld bij het downloaden op de webpagina. Een eerder ondertekende PDF mag u niet gebruiken. Ook mag u een PDF noch voor, noch na ondertekening aanpassen. Wanneer u de pagina vernieuwt, kunt u het document opnieuw downloaden, ondertekenen en versturen.
  Indien uw browser compatibel is, kan u de plug-in van Adobe Reader activeren in de browser (zie FAQ PDF Handtekening).
   
  Voor Internet Explorer kan u dit doen door de volgende procedure te volgen:

  • ga in het menu en klik op Invoegtoepassingen beheren
  • selecteer Werkbalken en uitbreidingen en filter op Alle invoegtoepassingen
  • klik op Adobe PDF Reader en selecteer onderaan Inschakelen 

  Voor Firefox kan u dit doen door de volgende procedure te volgen:

  • klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox en klik daarna op Add-ons. Het tabblad Add-onbeheerder wordt geopend
  • selecteer het paneel Plug-ins in het tabblad Add-onbeheerder
  • om de plug-in van Adobe PDF Reader in te schakelen selecteert u deze in de lijst en klikt u op Inschakelen. Het inschakelen van een plug-in zal deze activeren.

  Wij raden ook aan de meest recente update te installeren van Adobe PDF Reader. U kan dit doen door de volgende procedure te volgen:

  • open Adobe Reader
  • ga in het menu Help en selecteer vervolgens Check for updates
  • volg de instructies om de patch te installeren.

  De ondertekening kan niet worden uitgevoerd. Bij gebruik van de elektronische identiteitskaart kan enkel het handtekeningcertificaat worden gebruikt, in dit geval moet u in het vak "Ondertekenen als" in de pop-up "Document ondertekenen" uw naam gevolgd door "Signature" selecteren. Gelieve na te gaan dat het geselecteerde certificaat geldig is. (S1)

  Bij gebruik van de elektronische identiteitskaart (eID) kan enkel het certificaat bestemd voor het ondertekenen van documenten worden gebruikt.

  De te volgen procedure bij gebruik van een eID is:

  • stap 1: Zoek het handtekeningvak in het document en klik erop
  • stap 2: Selecteer uw eID – uw naam gevolgd door (Signature) – in de lijst in het veld Ondertekenen als en klik op de knop Ondertekenen
  • stap 3: Er verschijnt een scherm waarin u gevraagd wordt om uw pincode op te geven. Voer uw pincode van uw e-ID in en klik vervolgens op OK
   Opmerking: het is mogelijk dat dit venster op de achtergrond verschijnt. Wanneer het icoontje van Adobe Reader glanzend gemarkeerd staat in de takenbalk, gelieve er dan op te klikken.
  • stap 4: Het handtekeningvak is nu ondertekend met uw e-ID.

  In alle gevallen, gelieve na te gaan dat het geselecteerde certificaat niet vervallen of ongeldig is.

 • Wat doen als ik geen bedragen kan invullen of de knoppen om bijlagen toe te voegen niet actief zijn?

  Indien u de browser Internet Explorer gebruikt, raden wij aan de compatibiliteitsmodus in te schakelen.

  Indien u Internet Explorer versie 10 of ouder gebruikt, kan u dit doen door de ontwikkelhulpprogramma’s te gebruiken om de compatibiliteitsweergave in te schakelen:

  • Open de webpagina in Internet Explorer, druk op F12 of klik op F12-ontwikkelhulpprogramma’s in het menu Extra.
  • Klik op Browsermodus en selecteer de browsermodus Internet Explorer 8, herhaal dit voor de document modus.

  Indien u Internet Explorer versie 11 gebruikt raden wij u aan de toepassing toe te voegen aan de lijst compatibiliteitsweergave. Om een site toe te voegen aan de lijst compatibiliteitsweergave:

  • Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
  • Tik of klik op de knop Extra en tik of klik vervolgens op Instellingen voor compatibiliteitsweergave.
  • Onder Deze website toevoegen, typ fgov.be en tik of klik vervolgens op Toevoegen.

  Indien het probleem hierna nog niet is opgelost raden wij u aan de tab "Emulatie" te selecteren via de zwarte balk links in het scherm dat u krijgt via de knop F12. In dit tabblad kan u de documentmodus aanpassen en versie 7 (of lager) selecteren.

 • Foutmelding na aanmelden 'In naam van een onderneming'

  Deze foutmelding betekent dat u niet over een mandaat Biztax beschikt.

  • Kijk na of uw elektronische mandaten wel degelijk correct zijn geactiveerd.
  • Als u niet beschikt over elektronische mandaten moet u inloggen 'In eigen naam'.
    

  Wanneer u inlogt met uw eID krijgt u de volgende opties:

  • 'In eigen naam':
   Als u als natuurlijk persoon (burger) een aangifte wilt indienen voor een onderneming waarvoor u geen elektronisch mandaat heeft.
  • 'In naam van een onderneming':
   Als u als verantwoordelijke in een onderneming een aangifte wilt indienen voor die onderneming waarvoor u wel een elektronisch mandaat heeft (waarbij dat mandaat moet gekoppeld zijn aan uw eID) of wanneer u door KBO voor deze onderneming wordt beschouwd als wettelijke vertegenwoordiger.

  Meer info

 • Bij aanmaken van de aangifte krijgt u de melding 'Dit ondernemingsnummer is reeds opgenomen in de lijst waarvoor u een mandaat beschikt als mandataris of wettelijke vertegenwoordiger.'

  U bent ingelogd in naam van de onderneming. Om een aangifte in te brengen voor een onderneming waarvoor u mandataris of wettelijke vertegenwoordiger bent, mag u niet op de knop 'Andere aangifte aanmaken' klikken.

  Deze aangifte is namelijk al beschikbaar in de lijst met 'Gevonden aangiften' met als aangiftestatus 'nieuw'.

 • Windows 10 – Invulvelden kunnen niet worden aangeklikt en ingevulde waarden zijn niet op de juiste plaats zichtbaar

  Internet Explorer bevat een optie 'Vloeiend schuiven' die voor problemen zorgt in Windows 10. Hierdoor loopt het in te vullen veld niet meer synchroon met het veld dat de gebruiker via de muis heeft aangeklikt.

  Om dit te verhelpen, dient u te klikken op het icoon Extra (tandwiel) in Internet Explorer en 'Internetopties' te kiezen. Kies hierna het tabblad 'Geavanceerd' . U dient in gedeelte 'Webpagina's bekijken' de optie 'Vloeiend schuiven gebruiken' uit te vinken.