Indieningstermijnen aangiften

Indieningstermijnen aangiften

 • Termijn voor het indienen van de aangiften VenB, BNI-ven en RPB

  Algemene richtlijnen

  Voor het indienen van uw aangifte in de vennootschapsbelasting beschikt u over een termijn die:

  • niet korter mag zijn dan één maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd,
  • noch langer mag zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

  Voor, al dan niet zonder vereffening, ontbonden vennootschappen gelden in de principe dezelfde algemene richtlijnen.

  Specifieke richtlijnen voor ontbonden vennootschappen

  Zonder vereffening ontbonden vennootschappen ten gevolge van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

  • niet korter mag zijn dan één maand vanaf de datum van de goedkeuring van deze verrichting door de statutaire algemene vergaderingen van alle vennootschappen die tot deze verrichting hebben besloten,
  • noch langer mag zijn dan zes maanden vanaf de datum van deze verrichting.

  Andere ontbonden vennootschappen beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

  • niet korter mag zijn dan één maand vanaf de datum van de goedkeuring van de resultaten van de vereffening,
  • noch langer mag zijn dan zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben.
 • Aangifte in de vennootschapsbelasting/belasting niet-inwoners vennootschappen: de bepalingen over het verkrijgen van een uitstel voor het indienen van een aangifte

  Een verlenging is de uitzondering

  De uiterste datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen. Alleen de statutaire datum is bij ons gekend. Het verkrijgen van uitstel vormt een absolute uitzondering en kan alleen bij ernstige redenen of overmacht. Let erop dat u alle bewijsstukken toevoegt aan uw vraag opdat we deze kunnen behandelen. Stuur deze zo snel mogelijk door nadat de ernstige redenen of overmacht zich hebben voorgedaan en voordat de normale aangiftetermijn verstrijkt.
   

  Specifiek geval: gebroken boekjaar met een statutaire algemene vergadering in de loop van de zesde maand

  Er is een administratieve tolerantie voor de indiening van een aangifte in de vennootschapsbelasting of in de belasting niet-inwoners/vennootschappen als de volgende voorwaarden allemaal voldaan zijn:

  • de boekhouding anders dan per kalenderjaar (gebroken boekjaar) wordt gehouden
  • de statutaire algemene vergadering plaatsvindt in de loop van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar
  • het boekjaar sluit ten vroegste op 1 maart af

  Dit uitstel wordt automatisch vastgelegd op het einde van de maand die volgt op de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt. Als de laatste dag van de maand een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn met één werkdag verlengd.

  U moet dit niet uitdrukkelijk aanvragen.

  Voorbeelden

  Sluiting van de boeken Statutaire algemene vergadering Limietdatum voor huidige indiening Bijkomend automatisch uitstel voor indiening
  van 1 tot 31 maart 2019 van 1 tot 30 september 2019 30 september 2019 05 november 2019
  van 1 tot 30 september 2019 van 1 tot 31 maart 2020 31 maart 2020 30 april 2020
  van 1 tot 30 november 2019 van 1 tot 31 mei 2020 2 juni 2020 30 juni 2020
  van 1 tot 30 december 2019 van 1 tot 30 juni 2020 30 juni 2020 31 juli 2020


  Specifiek geval: gebroken boekjaar met uitgestelde statutaire algemene vergadering

  Er kan een bijkomend individueel uitstel worden gevraagd van maximum één maand als de volgende voorwaarden allemaal voldaan zijn:

  • de boekhouding anders dan per kalenderjaar (gebroken boekjaar) wordt gehouden
  • de statutaire algemene vergadering plaatsvindt in de loop van de eerste vier maanden na afsluiting van het boekjaar
  • het boekjaar sluit ten vroegste op 1 maart af
  • de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt plaatsheeft op een andere dan de statutaire datum

  De verlengde aangiftetermijn mag in elk geval niet later vallen dan zes maanden vanaf de afsluitdatum van het boekjaar. Dien uw aanvraag in voor het verstrijken van de normale aangiftetermijn én voeg de bewijsstukken toe om aan te tonen dat de voorschriften voor het uitstellen van de statutaire algemene vergadering van het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd.

  Voorbeelden

  Einddatum boekjaar Maand statutaire algemene vergadering Uiterste datum van indiening Maand uitgestelde statutaire algemene vergadering Uiterste datum van indiening na verplaatsing algemene vergadering
  van 1 februari 2019 tot en met 28 februari 2019 april 26.09.2019 juli 26.09.2019
  van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019 augustus 30.09.2019 oktober 02.12.2019
  van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019 maart 30.04.2020 april 30.04.2020
  van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019 december 31.01.2020 januari 02.03.2020
 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2020
  • Alle indieningsdata in functie van de balansdatum vindt u in  dit overzicht (PDF, 95.02 KB).
   • Algemene regel
    ​Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
    • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
    • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
      
   • Uitzondering
    • VenB en RPB: De balansdata 31.12.2019 t.e.m. 30.04.2020 hebben een bijkomende indieningstermijn t.e.m. 30.11.2020.
    • BNI-ven: De balansdata 31.12.2019 t.e.m. 31.05.2020 hebben een bijkomende indieningstermijn t.e.m. 15.01.2021.
  • Voor wie?
   Deze werkwijze geldt voor alle rechtspersonen:
   • ongeacht de indieningswijze (online/papier)
   • ongeacht de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen)
   • ongeacht het type aangifte (VenB/RPB/BNI-ven)
     
 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2019

  Nieuwe berekeningswijze voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven voor vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019.

  Voor alle vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 zal de limietdatum worden berekend op basis van de balansdatum en niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

  • Nieuwe regel
   Vanaf de balansdatum heeft u een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
   • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
   • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
     
   Concreet betekent dat:
   • Balansdatum oktober 2019: limietdatum is 2 juni 2020
   • Balansdatum november 2019: limietdatum is 30 juni 2020
   • Balansdatum december 2019: limietdatum is 31 juli 2020
     
  • Voor wie?
   Deze werkwijze geldt voor alle vennootschappen, dus ongeacht de indieningswijze (online/papier) en ongeacht de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen).
    
  • Wat bij uitstel van de algemene vergadering?
   • KB nr. 4 van 9 april 2020 ‘houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie’ laat onder bepaalde voorwaarden toe om de algemene vergadering met maximaal 10 weken uit te stellen.
   • Als u door die bepalingen niet in de mogelijkheid verkeert om uw aangifte in te dienen binnen de hierboven vermelde termijnen moet u uitstel aanvragen bij uw bevoegd Team Beheer.

  Berekeningswijze voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven voor vennootschappen met balansdatum tot en met 30 september 2019.

  • Algemene regel
   Alle indieningsdata in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin uw statutaire algemene vergadering plaatsvindt vindt u in de  volledige tabel (PDF, 24.55 KB) ( Auf Deutsch (PDF, 25.14 KB)).
    
  • Uitzondering: ontbonden vennootschappen
   Voor ontbonden vennootschappen wordt de indieningstermijn op een andere manier bepaald:
   • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen: altijd zes maanden vanaf de datum van deze verrichting
   • voor andere ontbonden vennootschappen: altijd zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben

   Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van art. 54, Gerechtelijk Wetboek.

   Voorbeeld:
   De onderneming heeft op 11 juli 2019 de juridische toestand 'sluiting van vereffening'. Er zijn twee boekjaren, het eerste van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en het tweede van 1 januari 2019 tot en met 11 juli 2019.

   De statutaire algemene vergadering van het eerste boekjaar vindt plaats op 9 mei 2019. De uiterste datum van indiening van de aangifte voor dit boekjaar is 14 oktober 2019.

   De aangifte met betrekking tot het tweede boekjaar moet uiterlijk op 10 januari 2020 ingediend worden.

  • De hierboven vermelde termijnen gelden ook als de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.