Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Common Reporting Standard (CRS)

De G20 heeft in 2013 binnen een context van fiscale transparantie, een verhoogde belangstelling getoond voor de ontwikkeling van een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen. De G20 heeft daaropvolgend aan de OESO formeel de vraag gesteld voor het ontwikkelen van een rapportagestandaard (Common Reporting Standard - CRS).

België heeft zich net als 100 andere rechtsgebieden, geëngageerd om de CRS inlichtingen vanaf 2017 uit te wisselen. Financiële instellingen zijn derhalve verplicht om de wettelijk vereiste financiële inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken die vervolgens door België aan de partnerlanden zullen worden verstuurd.

Meer info
 

Actualiteiten

 • 29.06.2022 - Nieuwe versie Belgische validatieregels

  De nieuwe versie van het document met de Belgische validatieregels die van toepassing zijn op CRS-bestanden vanaf 07.07.2022, is nu beschikbaar.

  De aanpassingen werden in het rood aangeduid.
   
 • 06.05.2022 - Het indienen van CRS XML-bestanden en lijst van rechtsgebieden

  Het MyMinfin CRS-portaal (simulatie en productie) is momenteel geopend voor de indiening van CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2021.

   De lijst van rechtsgebieden (PDF, 290.16 KB) voor de rapportering met betrekking tot kalenderjaar 2021 is gepubliceerd.

  Een rapporterende financiële instelling moet op automatische wijze inlichtingen verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit over iedere aan rapportering onderworpen rekening aangehouden bij die instelling, zoals bepaald in art. 5. § 1 en § 2. van de Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 van  de Guidance notes (PDF, 1.48 MB), moeten aan rapportering onderworpen financiële instellingen die geen te rapporteren rekeningen hebben, een 'nihil' verklaring indienen bij de FOD Financiën door in het MyMinfin-portaal op het daarvoor bestemde vakje te klikken.
   
 • 22.06.2021 - CRS-rapportering voor kalenderjaar 2020: uitzonderlijke administratieve tolerantie

  In het kader van de Common Reporting Standard (CRS) moeten de financiële instellingen, zoals gedefinieerd in de Wet van 16 december 2015, in principe ten laatste op 30 juni 2021 aan FOD Financiën de nodige informatie meedelen voor kalenderjaar 2020.

  Gezien de uitzonderlijke werkomstandigheden naar aanleiding van de gezondheidscrisis, is er beslist om een uitzonderlijke administratieve tolerantie te verlenen aan de financiële instellingen.

  De CRS-inlichtingen voor kalenderjaar 2020 moeten ten laatste op 16 juli 2021 worden meegedeeld aan FOD Financiën.

  Deze administratieve tolerantie geldt alleen voor rapporteringen met betrekking tot het kalenderjaar 2020 en kan niet als precedent worden beschouwd.

 • 31.05.2021 - Verzoeken om correcties kalenderjaren 2018 en 2019

  Naar aanleiding van verzoeken om correcties die de FOD Financiën heeft ontvangen van haar partnerjurisdicties werden op 21 mei 2021 verzoeken tot het verbeteren en/of aanvullen van gerapporteerde CRS-gegevens naar de betrokken financiële instellingen verzonden.

   Beschrijving foutcodes (PDF, 161.36 KB)
   
 • 06.05.2021 - Het indienen van CRS XML-bestanden en lijst van rechtsgebieden

  Het MyMinfin CRS-portaal (simulatie en productie) is momenteel geopend voor de indiening van CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2020.

   De lijst van rechtsgebieden (PDF, 188.99 KB) voor de rapportering met betrekking tot kalenderjaar 2020 is gepubliceerd.

  Een rapporterende financiële instelling moet op automatische wijze inlichtingen verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit over iedere aan rapportering onderworpen rekening aangehouden bij die instelling, zoals bepaald in art. 5. § 1 en § 2. van de Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 van  de Guidance notes (PDF, 1.48 MB), moeten aan rapportering onderworpen financiële instellingen die geen te rapporteren rekeningen hebben, een 'nihil' verklaring indienen bij de FOD Financiën door in het MyMinfin-portaal op het daarvoor bestemde vakje te klikken.
   
 • 27.01.2021 - XML-schema v2.0 - Heropening van het MyMinFin-portaal CRS

  Het nieuwe XML-schema voor de CRS-aangiften (OESO CRS schema v. 2.0) werd geïmplementeerd en het MyMinfin-portaal werd heropend op 12.01.2021.   
  De CRS XML-Tool werd eveneens aangepast om aan het nieuwe schema te voldoen en is beschikbaar.

  De CRS-bestanden kunnen nu worden ingediend in XML-formaat volgens schema v.2.0.

 • 08.09.2020 - Nieuw XML-schema voor de CRS indiening (OESO CRS schema v. 2.0) - Laatste indiening volgens schema v.1.0 mogelijk tot 15.11.2020

  Vanaf 08.01.2021 schakelen we over naar versie 2.0 van het XML-schema van de OESO voor CRS. Dit XML-schema wordt in België gebruikt voor het indienen van CRS-bestanden. Tot en met 15.11.2020 kunnen CRS-aangiften in XML-formaat worden ingediend volgens het schema v. 1.0.
   
 • 08.09.2020 - Tijdelijke sluiting van het MyMinfinPRO-portaal van 16.11.2020 tot 08.01.2021

  Om de nodige technische aanpassingen voor de overgang naar het nieuwe schema mogelijk te maken, zal het MyMinfinPRO-portaal van 16.11.2020 tot 08.01.2021 worden gesloten.
   
 • 08.09.2020 - Indiening volgens schema v.2.0 vanaf 08.01.2021

  Vanaf 08.01.2021 zullen enkel aangiften volgens schema v.2.0 mogelijk zijn en worden geaccepteerd. In de sectie 'Hoe CRS XML-bestanden opmaken?' op de CRS e-service pagina vindt u meer informatie over deze nieuwe versie van het XML-schema.
   
 • 10.06.2020 -  Lijst van rechtsgebieden voor de rapportering met betrekking tot kalenderjaar 2019 (PDF, 134.77 KB)

 • 10.06.2020 - Het indienen van CRS XML-bestanden

  Het MyMinfin CRS-portaal (simulatie en productie) is momenteel geopend voor de indiening van CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2019.

  Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 bepaalt de lijst van andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van deelnemende rechtsgebieden.

  Een rapporterende financiële instelling moet op automatische wijze inlichtingen verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit over iedere aan rapportering onderworpen rekening aangehouden bij die instelling, zoals bepaald in art. 5. § 1 en § 2. van de Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 van de Guidance notes, moeten aan rapportering onderworpen financiële instellingen die geen te rapporteren rekeningen hebben, een 'nihil' verklaring indienen bij de FOD Financiën door in het MyMinfin-portaal op het daarvoor bestemde vakje te klikken.
   
 • 20.05.2020 - CRS-rapportering voor kalenderjaar 2019: uitzonderlijke administratieve tolerantie

  In het kader van de Common Reporting Standard (CRS) moeten de financiële instellingen, zoals gedefinieerd in de Wet van 16 december 2015, in principe ten laatste 30 juni 2020 aan FOD Financiën de nodige informatie meedelen voor kalenderjaar 2019. Ten gevolge van de Covid-19-gezondheidscrisis, is er beslist om een uitzonderlijke administratieve tolerantie te verlenen aan de financiële instellingen. De CRS-inlichtingen voor kalenderjaar 2019 moeten ten laatste op 30 september 2020 worden meegedeeld aan FOD Financiën.
   
 • 02.12.2019 - Een nieuwe communicatie met betrekking tot het meedelen van een TIN nummer is nu beschikbaar op de pagina van de 'FAQ en documentatie'

 • 11.09.2019 - Nieuwe publicaties door Europese Commissie

  Naar aanleiding van artikel 8 (7bis) van de Richtlijn 2011/16/EU, zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/107/EU, heeft de Europese Commissie een geüpdatet versie bekend gemaakt van de volgende documenten:
 • 28.08.2019 - Tijdelijk geen ontvangstbevestiging voor ingediende rapporteringen via het portaal MyMinfinProCRS

  FOD Financiën treft momenteel de noodzakelijke voorbereidingen voor de verwerking van de ontvangen CRS-rapporteringen en de verzending naar de betrokken partnerstaten. Om die reden zal voor de ingediende rapporteringen via het portaal MyMinfinPro CRS (productie) tijdelijk geen ontvangstbevestiging verstuurd worden. De ontvangstbevestiging zal verstuurd worden van zodra de verzendingen aan de partnerstaten afgerond zijn. Enkel fouten die betrekking hebben op het xsd-schema zelf, zullen onmiddellijk gesignaleerd worden.
   
 • 22.05.2019 - Nieuwe publicaties

 • 22.05.2019 - Het indienen van CRS XML-bestanden

  Het MyMinfinPRO CRS-portaal (simulatie en productie) is momenteel geopend voor de indiening van CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2018.

  Het koninklijk besluit van 13 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 bepaalt de lijst van andere aan rapportering onderworpen jurisdicties en de lijst van partnerjurisdicties.

  Een rapporterende financiële instelling moet op automatische wijze inlichtingen verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit over iedere openstaande rekening bij die instelling, zoals bepaald in art. 5. § 1 en § 2. van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  Zoals aangegeven in onderdeel 10 van de Guidance notes, moeten rapporterende financiële instellingen die geen te rapporteren rekeningen hebben, een "nihil" verklaring indienen bij de FOD Financiën door in het MyMinfinPRO-portaal op het daarvoor bestemde vakje te klikken.
   
 • 09.05.2019 -  Richtlijnen voor de financiële instellingen met betrekking tot investeringsprogramma’s in ruil voor inwoner- of staatsburgerschap (RBI/CBI) (PDF, 222.99 KB)

 • 09.05.2019 - Moet u de financiële rekeningen van asielzoekers rapporteren?

  Personen, voor wie een asielaanvraag in behandeling is, worden fiscaal vermoed niet-inwoners te zijn. In het kader van de CRS-uitwisseling moet de financiële rekening van een asielzoeker desondanks niet als een “te rapporteren rekening” worden beschouwd. Dit onder voorwaarde dat de betreffende klant/rekeninghouder zijn of haar hoedanigheid als asielzoeker kan documenteren aan de hand van stukken uitgaande van de Belgische overheid (bij voorkeur door middel van het document “bijlage 26”).

  Een rekening van een asielzoeker kan maximum twee opeenvolgende kalenderjaren de status van niet “te rapporteren rekening” hebben. Enkel bij tegenbewijs, bijvoorbeeld in geval van een hangende gerechtelijke procedure omtrent een asielaanvraag, kan deze periode verlengd worden.  

  Indien een asielaanvraag is verworpen, dan start de eerste te rapporteren periode vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de aanvraag werd verworpen.

  Wat is de te volgen procedure indien financiële gegevens van een asielzoeker ten onrechte aan de FOD Financiën werden gerapporteerd? Een financiële instelling heeft steeds de mogelijkheid om haar gegevens te verwijderen of te corrigeren via de procedure beschreven op de e-service CRS-pagina: 'Hoe CRS XML-bestanden opmaken?'
   

Archief