Common Reporting Standard (CRS)

De G20 heeft in 2013 binnen een context van fiscale transparantie, een verhoogde belangstelling getoond voor de ontwikkeling van een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen. De G20 heeft daaropvolgend aan de OESO formeel de vraag gesteld voor het ontwikkelen van een rapportagestandaard (Common Reporting Standard - CRS).

België heeft zich net als 100 andere rechtsgebieden, geëngageerd om de CRS inlichtingen vanaf 2017 uit te wisselen. Financiële instellingen zijn derhalve verplicht om de wettelijk vereiste financiële inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken die vervolgens door België aan de partnerlanden zullen worden verstuurd.

Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 03-12-2018 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 8 en 9 december, mogelijke storingen op zondag 9 december
  Door een IT-onderhoud zullen onze e-services niet beschikbaar zijn op zaterdag 8 december 2018 tussen 8 en 18 uur en kunnen zij verstoord worden op zondag 9 december 2018.
   
  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 16-07-2018 - Nieuwe publicaties

 • 18-05-2018 - Correcties betreffende het jaar 2016 en aangiften 2017
  Het portaal MyMinfinPro is momenteel geopend voor de indiening van correcties van CRS-bestanden met financiële inlichtingen betreffende het jaar 2016. De EOI XML Tool werd dienovereenkomstig aangepast.

  CRS-bestanden die betrekking hebben op 2017 kunnen pas ingediend worden na de publicatie van het nieuwe koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  De openstelling van het portaal voor de indiening van CRS-bestanden met financiële inlichtingen betreffende het jaar 2017 zal op de e-servicepagina CRS worden aangekondigd. 
 • 04-04-2018 - Publicatie van de  brochure (PDF, 2.63 MB) met richtlijnen en voorbeelden voor de opmaak van correctieve bestanden CRS. De nieuwe versie van de webapplicatie EOI XML Tool CRS voor de aanmaak van correctieve bestanden is actueel beschikbaar. 

 • 19-03-2018 - Nieuwe versie Belgische validatieregels
  De nieuwe versie van het document met de  Belgische validatieregels (PDF, 562.69 KB) die van toepassing zijn op CRS-bestanden vanaf 01/04/2018, is nu beschikbaar. De aanpassingen werden in het rood aangeduid. Dit document bevat ook een overzicht van de validatieregels van toepassing op correctieve bestanden.

 • 28-08-2017 - Nieuwe versie van de CRS Guidance notes
  In het kader van de opvolging van onze CRS-wetgeving, benadrukt het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen voor belastingdoeleinden dat alle rechtsgebieden 'krachtige' maatregelen moeten nemen die tot doel hebben in alle gevallen een eigen verklaring ('self-certification') te bekomen bij het openen van een rekening.

  In dit kader heeft het Mondiaal Forum ons gevraagd onze  CRS Guidance notes (PDF, 1.48 MB) aangaande dit punt te verduidelijken/verbeteren. De aangebrachte wijzigingen zijn opgenomen in de punten 5.7 en 7.1 van versie 2 van de CRS Guidance notes.

  In deze versie 2 verwijzen wij voor alle duidelijkheid eveneens naar het koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot vaststelling van de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden, voor de toepassing van de wet van 16 december 2015. Die lijsten zijn tijdelijk van aard. Wij nodigen de financiële instellingen uit om permanent de inhoud van deze pagina en de specifieke website van de OESO te raadplegen.

 • 29-06-2017 - Element 'SendingCompanyIn' in CRS bestanden
  Wegens een technische restrictie in de beveiliging, moeten CRS bestanden het element 'SendingCompanyIn' bevatten. De waarde die moet worden ingevuld voor dit element is het KBO-nummer <0xxxxxxxxx> van de financiële instelling die het CRS bestand zal opladen.

  Alleen bestanden met een correct ingevuld SendingCompanyIn element zullen als geldig worden gevalideerd.

  Financiële instellingen moeten verplicht dit element invullen in de MessageSpec van hun CRS bestand of anders zal er een foutmelding voorkomen (vermelde fout: 'De afzender van het bestand stemt niet overeen met de afzender die in het Xml-bestand werd opgenomen'). Er wordt een controle uitgevoerd om te garanderen dat de financiële instelling die het CRS bestand indient identiek is aan diegene die werd opgenomen in het CRS xml-bestand.
   

Archief