Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Common Reporting Standard (CRS)

De G20 heeft in 2013 binnen een context van fiscale transparantie, een verhoogde belangstelling getoond voor de ontwikkeling van een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen. De G20 heeft daaropvolgend aan de OESO formeel de vraag gesteld voor het ontwikkelen van een rapportagestandaard (Common Reporting Standard - CRS).

België heeft zich net als 100 andere rechtsgebieden, geëngageerd om de CRS inlichtingen vanaf 2017 uit te wisselen. Financiële instellingen zijn derhalve verplicht om de wettelijk vereiste financiële inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken die vervolgens door België aan de partnerlanden zullen worden verstuurd.

Meer info

Actualiteiten

 • 28.07.2023 - Publicatie van het koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van deelnemende rechtsgebieden - Bijkomende rapportering in te dienen voor twee nieuwe rechtsgebieden

  Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot vaststelling van de lijst van andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van deelnemende rechtsgebieden is nu gepubliceerd (Belgisch Staatsblad – 25 juli 2023).

  Gelet op de toevoeging van Jamaica en Thailand aan de lijst van rechtsgebieden onderworpen aan rapportering, moeten de financiële instellingen hun initiële rapportering aanvullen met een aanvullende rapportering voor de te rapporteren rekeningen met betrekking tot deze twee nieuwe rechtsgebieden.

  De aanvullende rapporteringen voor te rapporteren rekeningen met betrekking tot de twee nieuwe rechtsgebieden voor het kalenderjaar 2022 moeten ten laatste op 15 augustus 2023 naar de FOD Financiën gestuurd worden.

 • 13.06.2023 - Indiening van CRS XML-bestanden en lijsten van rechtsgebieden

  De publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, heeft vertraging opgelopen. De twee lijsten van rechtsgebieden blijven voorlopig dus ongewijzigd.

  Om financiële instellingen toe te laten CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2022 te invoeren, hebben we ervoor gekozen om het CRS-portaal MyMinfin (simulatie en productie) te openen, op basis van de lijsten die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 2 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (4 juni 2020).

  We verwittigen u zo snel mogelijk als de lijst van aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van deelnemende rechtsgebieden wijzigen.

  Het MyMinfin CRS-portaal (simulatie en productie) is dus momenteel geopend voor de indiening van CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2022.

  Een rapporterende financiële instelling moet automatisch inlichtingen verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit over iedere aan rapportering onderworpen rekening bij die instelling, zoals bepaald in artikel 5, § 1 en § 2 van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 van de CRS Guidance notes, moeten rapporterende financiële instellingen die geen te rapporteren rekeningen hebben, een 'nihil'-verklaring indienen bij de FOD Financiën door in het MyMinfin-portaal op het daarvoor bestemde vakje te klikken.
   

 • 31.05.2023 - Publicatie: Lijst van rapporterende rechtsgebieden - Kalenderjaar 2022

  De  lijst van rechtsgebieden (PDF, 278.54 KB) voor de rapportering met betrekking tot kalenderjaar 2022 is gepubliceerd.
  Deze lijst is momenteel een indicatieve lijst, die van toepassing is onder voorbehoud van het komende Koninklijk Besluit.

 • 29.06.2022 - Nieuwe versie Belgische validatieregels

  De nieuwe versie van het document met de Belgische validatieregels die van toepassing zijn op CRS-bestanden vanaf 7 juli 2022, is nu beschikbaar.

  De aanpassingen werden in het rood aangeduid.
   
 • 06.05.2022 - Het indienen van CRS XML-bestanden en lijst van rechtsgebieden

  Het MyMinfin CRS-portaal (simulatie en productie) is momenteel geopend voor de indiening van CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2021.

   De lijst van rechtsgebieden (PDF, 290.16 KB) voor de rapportering met betrekking tot kalenderjaar 2021 is gepubliceerd.

  Een rapporterende financiële instelling moet op automatische wijze inlichtingen verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit over iedere aan rapportering onderworpen rekening aangehouden bij die instelling, zoals bepaald in artikel 5, § 1 en § 2, van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 van  de guidance notes (PDF, 1.48 MB), moeten aan rapportering onderworpen financiële instellingen die geen te rapporteren rekeningen hebben, een 'nihil' verklaring indienen bij de FOD Financiën door in het MyMinfin-portaal op het daarvoor bestemde vakje te klikken.
   
 • 08.09.2020 - Indiening volgens schema v.2.0 vanaf 08.01.2021

  Vanaf 8 januari 2021 zullen enkel aangiften volgens schema v.2.0 mogelijk zijn en worden geaccepteerd. In de sectie 'Hoe CRS XML-bestanden opmaken?' op de CRS e-service pagina vindt u meer informatie over deze nieuwe versie van het XML-schema.
   
 • 09.05.2019 - Moet u de financiële rekeningen van asielzoekers rapporteren?

  Personen, voor wie een asielaanvraag in behandeling is, worden fiscaal vermoed niet-inwoners te zijn. In het kader van de CRS-uitwisseling moet de financiële rekening van een asielzoeker desondanks niet als een 'te rapporteren rekening' worden beschouwd. Dit onder voorwaarde dat de betreffende klant/rekeninghouder zijn of haar hoedanigheid als asielzoeker kan documenteren aan de hand van stukken uitgaande van de Belgische overheid (bij voorkeur door middel van het document 'bijlage 26').

  Een rekening van een asielzoeker kan maximum twee opeenvolgende kalenderjaren de status van niet “'te rapporteren rekening' hebben. Enkel bij tegenbewijs, bijvoorbeeld in geval van een hangende gerechtelijke procedure omtrent een asielaanvraag, kan deze periode verlengd worden.  

  Indien een asielaanvraag is verworpen, dan start de eerste te rapporteren periode vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de aanvraag werd verworpen.

  Wat is de te volgen procedure indien financiële gegevens van een asielzoeker ten onrechte aan de FOD Financiën werden gerapporteerd? Een financiële instelling heeft steeds de mogelijkheid om haar gegevens te verwijderen of te corrigeren via de procedure beschreven op de e-service CRS-pagina: 'Hoe CRS XML-bestanden opmaken?'
   

Archief