Common Reporting Standard (CRS)

De G20 heeft in 2013 binnen een context van fiscale transparantie, een verhoogde belangstelling getoond voor de ontwikkeling van een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen. De G20 heeft daaropvolgend aan de OESO formeel de vraag gesteld voor het ontwikkelen van een rapportagestandaard (Common Reporting Standard - CRS).

België heeft zich net als 100 andere rechtsgebieden, geëngageerd om de CRS inlichtingen vanaf 2017 uit te wisselen. Financiële instellingen zijn derhalve verplicht om de wettelijk vereiste financiële inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken die vervolgens door België aan de partnerlanden zullen worden verstuurd.

Meer info
 

Actualiteiten
 

 • 11-09-2019 - Nieuwe publicaties door Europese Commissie
  Naar aanleiding van artikel 8 (7bis) van de Richtlijn 2011/16/EU, zoals gewijzigd door Richtlijn 2014/107/EU, heeft de Europese Commissie een geüpdatet versie bekend gemaakt van de volgende documenten:
 • 28-08-2019 - Tijdelijk geen ontvangstbevestiging voor ingediende rapporteringen via het portaal MyMinfinProCRS
  FOD Financiën treft momenteel de noodzakelijke voorbereidingen voor de verwerking van de ontvangen CRS-rapporteringen en de verzending naar de betrokken partnerstaten. Om die reden zal voor de ingediende rapporteringen via het portaal MyMinfinPro CRS (productie) tijdelijk geen ontvangstbevestiging verstuurd worden. De ontvangstbevestiging zal verstuurd worden van zodra de verzendingen aan de partnerstaten afgerond zijn. Enkel fouten die betrekking hebben op het xsd-schema zelf, zullen onmiddellijk gesignaleerd worden.
   
 • 22-05-2019 - Nieuwe publicaties
 • 22-05-2019 - Het indienen van CRS XML-bestanden
  Het MyMinfinPRO CRS-portaal (simulatie en productie) is momenteel geopend voor de indiening van CRS-bestanden voor het kalenderjaar 2018.

  Het koninklijk besluit van 13 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 bepaalt de lijst van andere aan rapportering onderworpen jurisdicties en de lijst van partnerjurisdicties.

  Een rapporterende financiële instelling moet op automatische wijze inlichtingen verstrekken aan de Belgische bevoegde autoriteit over iedere openstaande rekening bij die instelling, zoals bepaald in art. 5. § 1 en § 2. van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

  Zoals aangegeven in onderdeel 10 van de Guidance notes, moeten rapporterende financiële instellingen die geen te rapporteren rekeningen hebben, een "nihil" verklaring indienen bij de FOD Financiën door in het MyMinfinPRO-portaal op het daarvoor bestemde vakje te klikken.
   
 • 09-05-2019 - Downloadable file Richtlijnen voor de financiële instellingen met betrekking tot investeringsprogramma’s in ruil voor inwoner- of staatsburgerschap (RBI/CBI) (PDF, 222.99 KB)
   
 • 09-05-2019 - Moet u de financiële rekeningen van asielzoekers rapporteren?
  Personen, voor wie een asielaanvraag in behandeling is, worden fiscaal vermoed niet-inwoners te zijn. In het kader van de CRS-uitwisseling moet de financiële rekening van een asielzoeker desondanks niet als een “te rapporteren rekening” worden beschouwd. Dit onder voorwaarde dat de betreffende klant/rekeninghouder zijn of haar hoedanigheid als asielzoeker kan documenteren aan de hand van stukken uitgaande van de Belgische overheid (bij voorkeur door middel van het document “bijlage 26”).

  Een rekening van een asielzoeker kan maximum twee opeenvolgende kalenderjaren de status van niet “te rapporteren rekening” hebben. Enkel bij tegenbewijs, bijvoorbeeld in geval van een hangende gerechtelijke procedure omtrent een asielaanvraag, kan deze periode verlengd worden.  

  Indien een asielaanvraag is verworpen, dan start de eerste te rapporteren periode vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin de aanvraag werd verworpen.

  Wat is de te volgen procedure indien financiële gegevens van een asielzoeker ten onrechte aan de FOD Financiën werden gerapporteerd? Een financiële instelling heeft steeds de mogelijkheid om haar gegevens te verwijderen of te corrigeren via de procedure beschreven op de e-service CRS-pagina: 'Hoe CRS XML-bestanden opmaken?'
   
 • 16-07-2018 - Nieuwe publicaties
 • 04-04-2018 - Publicatie van de Downloadable file brochure (PDF, 2.63 MB) met richtlijnen en voorbeelden voor de opmaak van correctieve bestanden CRS. De nieuwe versie van de webapplicatie EOI XML Tool CRS voor de aanmaak van correctieve bestanden is actueel beschikbaar. 

 • 19-03-2018 - Nieuwe versie Belgische validatieregels
  De nieuwe versie van het document met de Downloadable file Belgische validatieregels (PDF, 562.69 KB) die van toepassing zijn op CRS-bestanden vanaf 01/04/2018, is nu beschikbaar. De aanpassingen werden in het rood aangeduid. Dit document bevat ook een overzicht van de validatieregels van toepassing op correctieve bestanden.

 • 28-08-2017 - Nieuwe versie van de CRS Guidance notes
  In het kader van de opvolging van onze CRS-wetgeving, benadrukt het Mondiaal Forum inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen voor belastingdoeleinden dat alle rechtsgebieden 'krachtige' maatregelen moeten nemen die tot doel hebben in alle gevallen een eigen verklaring ('self-certification') te bekomen bij het openen van een rekening.

  In dit kader heeft het Mondiaal Forum ons gevraagd onze Downloadable file CRS Guidance notes (PDF, 1.48 MB) aangaande dit punt te verduidelijken/verbeteren. De aangebrachte wijzigingen zijn opgenomen in de punten 5.7 en 7.1 van versie 2 van de CRS Guidance notes.

  In deze versie 2 verwijzen wij voor alle duidelijkheid eveneens naar het koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot vaststelling van de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden, voor de toepassing van de wet van 16 december 2015. Die lijsten zijn tijdelijk van aard. Wij nodigen de financiële instellingen uit om permanent de inhoud van deze pagina en de specifieke website van de OESO te raadplegen.

 • 29-06-2017 - Element 'SendingCompanyIn' in CRS bestanden
  Wegens een technische restrictie in de beveiliging, moeten CRS bestanden het element 'SendingCompanyIn' bevatten. De waarde die moet worden ingevuld voor dit element is het KBO-nummer <0xxxxxxxxx> van de financiële instelling die het CRS bestand zal opladen.

  Alleen bestanden met een correct ingevuld SendingCompanyIn element zullen als geldig worden gevalideerd.

  Financiële instellingen moeten verplicht dit element invullen in de MessageSpec van hun CRS bestand of anders zal er een foutmelding voorkomen (vermelde fout: 'De afzender van het bestand stemt niet overeen met de afzender die in het Xml-bestand werd opgenomen'). Er wordt een controle uitgevoerd om te garanderen dat de financiële instelling die het CRS bestand indient identiek is aan diegene die werd opgenomen in het CRS xml-bestand.
   

Archief