Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is de Common Reporting Standard (CRS)?

Op 29 oktober 2014 heeft België, door het ondertekenen van het multilaterale akkoord onder bevoegde overheden dat de automatische uitwisseling van financiële gegevens activeert, zich verbonden tot de toepassing van de nieuwe gemeenschappelijke norm inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen in fiscale aangelegenheden (CRS).

De richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 legt een automatische uitwisseling op van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien heeft de Europese Unie vijf akkoorden afgesloten inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen met Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monaco en Zwitserland.

De wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden verplicht de financiële instellingen om elk jaar de bedoelde inlichtingen via de CRS naar de FOD Financiën te sturen.

De FOD Financiën is ertoe gehouden de internationale verplichtingen van België te respecteren en om aan de fiscale administratie van het land waar de fiscale woonplaats van de rekeninghouder is gevestigd de aan te geven rekeninggegevens van de financiële instellingen over te dragen. De verwerking van die gegevens door de FOD Financiën wordt uitgevoerd met naleving van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming(1) en de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.

(1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

Meer info

Wettelijke grondslagen en administratieve akkoorden