Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Digital Platform Information (DPI - DAC7)

Actualiteit

 • 05.06.2024 - IT-onderhoud tijdens het weekend van 8 en 9 juni 2024

  Het volgende IT-onderhoud vindt plaats tijdens het weekend van 8 en 9 juni 2024. Wij voorzien geen langdurige onderbrekingen, maar het is mogelijk dat er in die periode bij onze e-services storingen zullen zijn.

  Bedankt voor je begrip.
   
 • 04.01.2024 - Het registratieformulier voor uitgesloten platformexploitant is nu beschikbaar

  De uitgesloten platformexploitant bedoeld in artikel 4, 3° van de wet van 21.12.2022 kan zich nu als zodanig registreren via het formulier dat speciaal ter beschikking wordt gesteld op het MyMinfin portaal.
   
 • 04.01.2024 -  Publicatie van het Koninklijk Besluit van 25.12.2023 (PDF, 1.23 MB)

  Publicatie van 29.12.2023 in het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de rapportage modaliteiten voor de platformexploitanten bedoeld in Titel VII, Hoofdstuk III, Afdeling Iquater, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
   
 • 03.01.2024 - Het MyMinfin DPI - DAC7-portaal is vanaf nu geopend

  Het MyMinfin DPI - DAC7-portaal (productieomgeving) is vanaf nu geopend voor het indienen van DPI - DAC7 bestanden voor de rapporteringsperiode van 2023.

  Via het MyMinfin DPI - DAC7-portaal kan de rapporterende platformexploitant voldoen aan zijn rapportageverplichtingen door de relevante informatie door te sturen naar de bevoegde autoriteit van de FOD Financiën, in overeenstemming met de artikelen 4, 4° en 6 van de wet van 21.12.2022.

  Gelieve er rekening mee te houden dat momenteel enkel nieuwe informatie (MessageTypeIndic DPI401) kan worden gecommuniceerd.
   
 • 15.12.2023 - Lijst van aan rapportering onderworpen rechtsgebieden - Rapporteringsperiode 2023

  De  lijst van aan rapportering onderworpen rechtsgebieden (PDF, 268.57 KB) voor de rapporteringsperiode 2023 is gepubliceerd.

 • 15.12.2023 - Nieuwe versie van de Belgische Business Rules

  De nieuwe versie van de Belgische  Business Rules (PDF, 44.73 KB) die van toepassing zijn op DPI - DAC7 bestanden is nu beschikbaar.

  Wijzigingen worden in rood weergegeven.

 • 08.11.2023 - Opening van het MyMinfin DPI simulatieportaal

  Het MyMinfin portaal is nu geopend in de Simulatie omgeving. In deze omgeving kunnen platformexploitanten DPI - DAC7 XML testbestanden uploaden en valideren.

  Er is ook  een nota (PDF, 312.65 KB) opgesteld voor platformexploitanten waarin de Simulatie omgeving wordt uitgelegd.
   
 • 08.11.2023 - Publicatie van de circulaire (FAQ) « DAC7 - Verplichtingen van digitale platformexploitanten »

  Deze DPI - DAC7 FAQ beantwoorden een aantal vragen, vooral met betrekking tot inkomstbelastingen.

  Ze beschrijven in het bijzonder : het concept van platform, het concept van verkoper, de betrokken activiteiten, de inlichtingen die moet worden verstrekt onder DPI - DAC7, de due-diligence procedures, de rapportageverplichtingen en termijnen voor platformexploitanten, enz.
   
 • 15.06.2023 - Publicatie van het DPI XSD SCHEMA

  De platformexploitanten die een rapporteringsverplichting hebben, zullen onder de rubriek 'Opmaak van DPI - DAC7 XML bestanden' het Schema XSD DPI v1.0 vinden dat ze zullen moeten gebruiken in het kader van hun rapportering voorzien door de wet van 21.12.2022.
   
 • 17.03.2023 - Opening van de rubriek ‘Digital Platform Information (DPI-DAC7) - Verplichtingen van rapporterende platformexploitanten’

  De platformexploitanten vinden op deze pagina's alle documentatie die zij nodig hebben om aan hun rapportageverplichtingen te voldoen. Deze pagina's zullen regelmatig worden bijgewerkt naarmate de informatie beschikbaar wordt.
   

Archief
 

Verplichtingen van de exploitanten van digitale platformen (wet van 21.12.2022 - B.S. 30.12.2022)

De markt voor online platformen die een veelheid aan transacties tussen gebruikers in de deel- en kluseconomie faciliteren, groeit snel. De opkomst van deze platformen verandert veel van de sectoren waarin zij actief zijn. 

In dit verband heeft het Inclusief Kader inzake BEPS (OESO/G20) op 29 juni 2020 de Model Reporting Rules for Vendors in the Sharing and On-Demand Economies goedgekeurd, onder meer om meer transparantie mogelijk te maken van inkomsten die via digitale platformen worden gegenereerd.

Vervolgens heeft de OESO een optionele module ontwikkeld om het toepassingsgebied van de modelregels uit te breiden tot de verkoop van goederen en de verhuur van vervoermiddelen. De Model Reporting Rules for Digital Platforms: Framework for International Trade en Optional Module for the Sale of Goods is aangenomen op 17 juni 2021.

Van haar kant heeft de Europese Commissie voor de zesde keer Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen gewijzigd. Richtlijn 2021/514/EU van de Raad van 22 maart 2021 (DAC7) bepaalt onder meer dat de exploitanten van meldingsplatformen ‘due diligence’-procedures moeten uitvoeren en inlichtingen over via digitale platformen gegenereerde inkomsten moeten verzamelen en rapporteren aan de belastingadministratie. Richtlijn 2021/514/EU voorziet ook in een nieuwe automatische en verplichte uitwisseling van deze inlichtingen die door exploitanten van digitale platformen wordt opgegeven.

Als gevolg van deze initiatieven is de wet van 21 december 2022 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van richtlijn (EU) 2011/16 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen goedgekeurd. 

Deze wet regelt enerzijds de verplichtingen van exploitanten van digitale platformen:

 • de in dezelfde wet beschreven ‘due diligence’-procedures uitvoeren
 • de vereiste inlichtingen verzamelen voor elke verkoper die geen uitgesloten verkoper is
 • deze inlichtingen meedelen aan de FOD Financiën

Anderzijds regelt deze wet ook de verplichtingen van de FOD Financiën: om via automatische uitwisseling aan de bevoegde autoriteit van het partnerland waar de te rapporteren verkoper zijn woonplaats heeft en, in gevallen waarin de te rapporteren verkoper diensten voor de verhuur van onroerend goed verleent, in elk geval aan de bevoegde autoriteit van het partnerland waar het onroerend goed zich bevindt, de inlichtingen mee te delen die hij van de digitale platformexploitanten over elke te rapporteren verkoper ontvangt.