Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is de DPI - DAC7?

Introductie 

Met de ondertekening op 9 november 2022 van de multilaterale overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten die de automatische uitwisseling van inlichtingen over inkomsten uit digitale platformen activeert, heeft België zich ertoe verbonden de standaardvoorschriften inzake rapportage voor digitale platformen en verkopers in de deel- en kluseconomie toe te passen (DPI). 

Richtlijn 2021/514/EU van de Raad van 22 maart 2021 (DAC7) voorziet in een nieuwe automatische en verplichte uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot informatie die worden gerapporteerd door digitale platformexploitanten. Het betreft inlichtingen over de inkomsten van verkopers uit hun commerciële activiteiten (verhuur van onroerend goed, verlening/verrichting van persoonlijke diensten, verkoop van goederen en verhuur van alle soorten vervoer) via digitale platformen.

Op 21 december 2022 heeft België de wet (tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 (EU) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, B.S., 30 december 2022, p. 102989) goedgekeurd die de verplichtingen van de exploitanten van digitale platformen en van de FOD Financiën inzake de inlichtingen die moeten worden meegedeeld aan een bevoegde autoriteit van een ander rechtsgebied in het kader van een automatische gegevensuitwisseling met betrekking tot de handelingen gerealiseerd door de tussenpersoon-digitaal platform, overeenkomstig richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van richtlijn (EU) 2011/16 wat betreft de automatische en verplichte uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied of overeenkomstig artikel 6 van het verdrag van de OESO en de Raad van Europa van 25 januari 1988 inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken.

Ten eerste legt deze wet de verplichtingen van de digitale platformexploitanten vast:

  • de due diligence procedures uitvoeren die in dezelfde wet worden beschreven
  • de vereiste inlichtingen verzamelen voor elke verkoper die geen uitgesloten verkoper is
  • bij de FOD Financiën deze inlichtingen melden met betrekking tot de verkopers en hun inkomsten uit de activiteiten die via tussenkomst van digitale platformen worden verricht

Ten tweede bepaalt deze wet ook dat buiten de Europese Unie gevestigde platformexploitanten die hun fiscale woonplaats niet in een lidstaat hebben en niet in een lidstaat zijn opgericht of worden beheerd en geen vaste inrichting in een lidstaat hebben ("buitenlandse" platformexploitanten), maar die de uitoefening van een relevante activiteit door verkopers met een aangifteplicht of een relevante activiteit bestaande in de verhuur van in een lidstaat gelegen onroerende goederen vergemakkelijken indien zij er niet voor hebben gekozen zich in een andere lidstaat te laten registreren, zich bij de Belgische bevoegde instantie laten registreren wanneer zij hun activiteit als platformexploitant beginnen of uiterlijk op 31 maart 2023 indien zij deze activiteit reeds uitoefenden vóór de inwerkingtreding van de wet.

Bovendien zullen uitgesloten platformexploitanten, waaronder wordt verstaan platformexploitanten die vooraf en jaarlijks hebben aangetoond dat het volledig bedrijfsmodel van het platform van dusdanige aard is dat het niet over te rapporteren verkopers beschikt , zich ook als zodanig bij de Belgische Belastingdienst moeten laten registreren.

Ten slotte voorziet deze wet in de verplichting voor de FOD Financiën om op internationaal niveau de inlichtingen uit te wisselen die de platformexploitanten in België melden. Deze uitwisseling zal plaatsvinden in het kader van een nieuw type automatische en verplichte uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden.
 

Rechtsgronden en administratieve overeenkomsten

OESO

EU

BE