Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FATCA

FATCA of Foreign Account Tax Compliance Act is een Amerikaanse wetgeving die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers viseert. Deze wetgeving verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten (US) bepaalde inlichtingen over klanten die Amerikaanse burgers zijn, door te sturen naar de Amerikaanse belastingadministratie (IRS).

Op 23 april 2014 hebben België en de US een Intergouvernementeel Akkoord (IGA) ondertekend waarbij de FOD Financiën zich ertoe verbindt de inlichtingen geviseerd door FATCA, naar de IRS te versturen.

De wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, zal de financiële instellingen verplichten jaarlijks de inlichtingen geviseerd door FATCA te verzenden aan de FOD Financiën. Zij moeten dat doen via MyMinfin in een FATCA-XML-bestand dat vastgesteld werd in onderlinge overeenstemming tussen de FOD Financiën en Febelfin/Assuralia.

De FOD Financiën stuurt op haar beurt deze inlichtingen door naar de Amerikaanse belastingdienst (IRS).
 

Actualiteiten

 • 28.06.2024 - De verzoeken tot correcties afkomstig van de IRS van toepassing op de ingediende FATCA-bestanden voor het kalenderjaar 2022 werden verstuurd aan de betrokken financiële instellingen

  Financiële instellingen die een verzoek tot correctie hebben ontvangen, beschikken overeenkomstig de wet van 16.12.2015 over een termijn van één maand en 3 werkdagen om verbeterde en/of volledige inlichtingen te verstrekken voor de betrokken records. Voor de overige records waarvoor er géén verzoek tot correctie van de IRS werd ontvangen, is een spontane correctie (FATCA4- Amend) en/of een spontane annulatie (FATCA3 -Void) nog mogelijk.

  Financiële instellingen die géén verzoek om verbeterde en/of volledige inlichtingen hebben ontvangen, kunnen, indien nodig, spontane correcties (FATCA4- Amend) en/of spontane annulaties (FATCA3 -Void) indienen voor de FATCA-bestanden inzake het kalenderjaren 2020,2021 en 2022.
   
 • 22.12.2023 - Het Marktenhof heeft de beslissing 61/2023 van 24 mei 2023 effectief vernietigd

  Met het arrest 2023/AR/801 d.d. 20 december 2023 heeft het Marktenhof de beslissing 61/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit d.d. 24 mei 2023 vernietigd, waarbij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit een verbod had opgelegd aan de FOD Financiën om in overeenstemming met de FATCA-overeenkomst en de wet van 16 december 2015 de gegevens van Belgische “accidental Americans” nog te verwerken.

  De zaak wordt teruggestuurd naar de Geschillenkamer, anders samengesteld, zodat deze opnieuw gemotiveerd kan beslissen ten gronde.

  De gegevensuitwisseling waarin de FATCA-overeenkomst voorziet, zal dus voortgaan volgens de vastgelegde voorwaarden en het vastgelegde tijdschema.
   
 • 07.07.2023 - Het Marktenhof heeft de uitvoering van beslissing 61/2023 van 24 mei 2023 geschorst

  Bij arrest 2023/AR/801 van 28 juni 2023 heeft het Marktenhof de uitvoering geschorst van beslissing 61/2023 van 24 mei 2023 waarbij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit de verwerking door de FOD Financiën van de gegevens van Belgische toevallige Amerikanen krachtens de FATCA-overeenkomst en de wet van 16 december 2015 heeft verboden. De gegevensuitwisseling waarin de FATCA-overeenkomst voorziet, zal dus in 2023 plaatsvinden volgens de vastgelegde voorwaarden en het vastgelegde tijdschema.
   
 • 21.06.2023 - De FOD Financiën heeft beslist beroep aan te tekenen en een verzoek tot schorsing in te dienen van de uitvoering van beslissing 61/2023 van de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Op 24 mei 2023 besliste de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit om de verwerking door de Federale Overheidsdienst Financiën van de gegevens van Belgische accidentele Amerikanen te verbieden in toepassing van het FATCA-akkoord en de wet van 16 december 2015 (besluit 61/2023 ).

  FOD Financiën heeft beslist beroep aan te tekenen tegen deze beslissing en heeft gevraagd aan het Marktenhof om de uitvoering van deze beslissing op te schorten. 

 • 29.03.2023 - Nota aan de financiële instellingen betreffende de tijdelijke versoepelde procedures die door de Verenigde Staten zijn ingesteld voor de melding van het Amerikaanse TIN van te rapporteren personen in het geval van reeds bestaande rekeningen zoals gedefinieerd in de Intergouvernementele Overeenkomst (IGA)

  Gelieve met  deze nota (PDF, 227.84 KB) rekening te houden voor inlichtingen over de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

 • 06.12.2021 - Nieuwe versie van de BE-validatieregels

  De nieuwe versie van de BE-validatieregels is nu beschikbaar onder Opmaak van FATCA-XML-bestanden > XSD-schema en documentatie. De aanpassingen staan in het rood. 

  Die aanpassingen werden gedaan naar aanleiding van nieuwe aanbevelingen van de IRS over de manier waarop het TIN-element moet worden ingevuld voor een rekening met een Amerikaanse ‘Substantial Owner’ maar een niet-Amerikaanse ‘Account Holder’ (of omgekeerd).

  Als alleen de ‘Account Holder’ of de ‘Substantial Owner’ een Amerikaanse natuurlijke persoon/entiteit is, moet u : 

  Is het TIN van de niet-Amerikaanse persoon/entiteit niet beschikbaar? Vul het TIN-element van het FATCA-XML-schema in met:

  • voor de Amerikaanse natuurlijke persoon/entiteit: een geldig US TIN vermelden in het TIN-veld van het FATCA-XML-schema  
  • voor de niet-Amerikaanse natuurlijke persoon/entiteit: het TIN meedelen door bij het kenmerk ‘Issued by’ de landcode in te vullen van het land dat het TIN heeft afgeleverd. 
  • de waarde ‘NA’ (voor ‘Not Available’) en
  • de landcode ‘BE’ bij het kenmerk ‘Issued by’.

Archief