Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemeen

Algemeen - FATCA

 • Voor een aantal klanten beschikken wij niet over het TIN (Taxpayer Identification Numbers), maar wel over een geboortedatum. Hoe moeten we deze info doorgeven in het XML-bestand? Wat zal er gebeuren vanaf 1 januari 2017?

  Zoals beschreven in artikel 2.2.a.1) van het intergouvernementeel akkoord (IGA) tussen België en de U.S. , moet iedere betrokken financiële instelling, de naam, het adres en US TIN van de specifieke US persoon (titularis van de rekening) meedelen.

  Echter, volgens artikel 3.4) zijn: 'the Parties not required to obtain and include in the exchanged information the US TIN of any relevant person if such taxpayer identifying number is not in the records of the Reporting Financial Institution. In such a case, the Parties shall obtain and include in the exchanged information the date of birth of the relevant person.'.

  Als de US TIN voor 'pre-existing accounts' (rekeningen geopend vóór 30/06/2014) dus niet beschikbaar is bij de financiële instelling, wordt dit element onder het model 1 IGA als optioneel beoordeeld en moet de geboortedatum worden meegedeeld indien beschikbaar. Het veld TIN US moet verplicht worden aangevuld (en bestaat uit 9 cijfers) voor alle AccountHolder(s) en SubstantialOwner(s). Indien de TIN US niet bekend is, mag dit veld niet blanco worden gelaten maar moet dit worden ingevuld met de waarde ‘000000000’.

  Vanaf 1 januari 2017, zijn financiële instellingen verplicht om, zoals staat aangegeven in het intergouvernementeel akkoord, de US TIN in te zamelen en te communiceren van iedere US rekeninghouder, zowel voor de 'pre-existing accounts' ('obtain and report TIN of each specified US account holder for pre-existing accounts'), als voor de rekeningen geopend na 30 juni 2014. Dit element wordt bijgevolg als verplicht beoordeeld.

  De Amerikaanse bevoegde autoriteit heeft echter een administratieve tolerantie ingevoerd, die is opgenomen in Notice 2017-46.

  Daarom moet voor alle inlichtingen die vanaf 01/04/2018 worden ingediend en binnen de reikwijdte van de bovengenoemde kennisgeving vallen,  de waarde "AAAAAAAAA" (PDF, 396.58 KB) voor het US TIN-element worden aangevuld, wanneer dit element onbekend is (de waarde "000000000" is niet langer toegestaan). Deze regel is ook van toepassing voor de bestanden met betrekking tot inlichtingen vóór kalenderjaar 2017 die vanaf 01/04/2018 zouden worden ingediend (bijvoorbeeld: correcties, nieuwe inlichtingen, enz.).

  Financiële instellingen moeten alles in het werk stellen om de US TIN te verkrijgen van elke US rekeninghouder of US substantial owner.

 • Hoe moet een inkomen worden gerapporteerd, waarvoor de balans niet dient gerapporteerd te worden? Het element ‘account balance’ is immers een ‘validation’-veld, dus onderhevig aan XSD-validatiecontroles.

  Wanneer uitsluitend een betaling (zonder account balance) moet worden gerapporteerd, moet enkel de waarde 0.00 worden ingevuld in het veld 'account balance'. De overige gegevens met betrekking tot het element 'payment type' (type, bedrag, munteenheid) moeten worden aangevuld. (Cf. FATCA XML User Guide XML)

 • Moeten financiële instellingen verplicht een GIIN aanvragen voor het versturen van een FATCA XML-bestand?

  Ja, hiervoor moet elke financiële instelling die een FATCA XML-bestand of nihil-aangifte dient te versturen, de registratieprocedure voor de aanvraag van een GIIN voltooid te hebben op de website van de IRS.

 • Wat is de uiterste datum van verzending van een FATCA XML-bestand?

  De Wet van 16 December 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden bepaalt in artikel 8, §2 dat de inlichtingen moeten worden meegedeeld binnen de zes maanden na het einde van het kalenderjaar waarop ze betrekking hebben.

  Ten aanzien van de FATCA aangifte voor het inkomstenjaar N, moeten de inlichtingen via MyMinfin > FATCA worden ingediend tegen de datum van 30 juni N+1.

 • Moet de US GIIN worden opgenomen in het veld TIN onder het element ReportingFI?

  De ReportingFI kan één of meerdere TIN nummers vermelden. Wanneer het TIN nummer vermeld wordt, moet het attribuut 'issued by' worden aangevuld met de Country Code van het land die de TIN heeft verstrekt.

  Eén van deze TIN moet het GIIN nummer van de financiële instelling bevatten. In het geval van een GIIN, moet het attribuut 'issued by', de waarde 'US' vermelden.

 • Moet verplicht een nihil-aangifte gebeuren wanneer er géén “te rapporteren rekeningen” aanwezig zijn voor een bepaald inkomstenjaar?

  Een nihil-aangifte is verplicht voor financiële instellingen die zich hebben geregistreerd bij de IRS en bijgevolg over een GIIN-nummer beschikken maar die voor een bepaald inkomstenjaar niet beschikken over te rapporteren rekeningen. De nihil-aangifte dient via de checkbox in MyMinfin > FATCA te worden verricht.

 • Na indiening van een nihil-aangifte hebben wij géén ontvangstbevestiging gekregen per mail. Werd de nihil-aangifte correct geregistreerd?

  Na de indiening van een nihil-aangifte verschijnt enkel een bevestigingsboodschap op het scherm. Via het menu “historiek van de verzendingen” in MyMinfin > FATCA kan de status van de nihil-aangifte worden geraadpleegd.

 • Andere vragen?