Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Versturen van bestanden

Versturen van FATCA bestanden

 • Hoe krijg ik toegang tot MyMinfin voor het versturen van een FATCA bestand?

  In MyMinfin, via het menu “ Een FATCA aangifte invoeren”.

  Om toegang te krijgen tot MyMinfin > FACTA, is het nodig dat de gebruiker over de rol ‘Aanstelling Eigen Onderneming / Indiener FATCA bestand’ (Mijn eGov-rollenbeheer) beschikt.

 • Waar kan ik terecht voor vragen in verband met de procedure voor roltoekenning FATCA (Mijn eGov-rollenbeheer)?

  Voor meer informatie over het roltoekenningsplatform of over de procedure van roltoekenning, kan u terecht bij de Servicedesk van BOSA.

 • Wat zijn de mogelijke statussen die kunnen voorkomen in de rubriek ‘Historiek van de verzendingen’ op de portaalsite MyMinfin - FATCA?

  De mogelijke statussen in de volgorde van verwerking zijn:

  • Verzending van het bestand in verwerking’: tijdelijke status na de verzending en vóór de XSD validatie van het FATCA bestand.
  • Fout bij verzending’: het bestand is niet geldig want het voldoet niet aan de XSD validatie of specifieke validatieregels binnen MyMinfin. U ontvangt hierna een negatieve PDF ontvangstbevestiging met een omschrijving en detail van de fout(en).
  • Bestand verzonden en klaar voor verdere verwerking’: het bestand beantwoordt aan de XSD validatie en wordt verder onderworpen aan de asynchrone validatie van de specifieke businessregels.
  • Fout tijdens de verwerking van het bestand’: het bestand is niet geldig want het voldoet niet aan de semantische validatieregels zoals omschreven in het document businessregels BE. U ontvangt hierna een negatieve PDF ontvangstbevestiging met een omschrijving en detail van de fout(en).
  • Bestand behandeld’: het bestand is geldig ten opzichte van zowel de syntactische als semantische validatieregels. U ontvangt hierna een positieve ontvangstbevestiging.
 • Hoe kunnen we een nihil-aangifte versturen?

  Voor het indienen van een nihil-aangifte, moeten de Belgische financiële instellingen, via het portaal Myminfin > FATCA, de optie 'Nihil aangifte' aanvinken voor een specifiek inkomstenjaar en hun GIIN nummer vermelden. De financiële instelling ontvangt in dit geval onmiddellijk een bericht op het scherm dat de nihil-aangifte correct was ingediend en kan de status opvolgen via het menu ‘Historiek van de verzendingen’. Bij het indienen van een nihil-aangifte ontvangt men géén ontvangstbevestiging per mail. Een nihil-aangifte ingediend via een XML-bestand wordt niet geaccepteerd.

 • Hoe kan een geldig opgeladen FATCA bestand, dat reeds aan de FOD Financien werd doorgegeven, worden gecorrigeerd?

  De richtlijnen met correcties werden gepubliceerd in een  brochure (PDF, 231.57 KB) die beschikbaar is op de E-services pagina FATCA. Financiële instellingen hebben de mogelijkheid om records in een FATCA bestand te corrigeren op basis van het DocTypeIndic FATCA2 of FATCA4. Een record kan ook worden geannuleerd op basis van het DocTypeIndic FATCA3. Een FATCA bestand die door de FOD Financiën nog niet werd doorgestuurd aan de IRS kan integraal worden geannuleerd via het menu “historiek van de verzendingen”.

 • In mijn ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, staat de foutmelding 'NihilNotAllowed'. Wat betekent dat?

  Deze foutmelding wijst erop dat er voor dat welbepaald inkomstenjaar reeds een geldig FATCA bestand werd ingediend. Het is niet toegelaten voor hetzelfde inkomstenjaar, waarvoor reeds een geldig FATCA bericht werd verzonden, eveneens een nihil aangifte te versturen.

 • In de ontvangstbevestiging komt de foutmelding 'MesIDNotUnique' voor. Wat is de betekenis hiervan?

  Deze foutmelding wijst erop dat de MessageID die in uw bestand werd vermeld, in het verleden reeds werd gebruikt. Deze MessageID komt dus reeds voor in onze database en voldoet niet aan de voorwaarde van uniciteit. In dit geval dient u het FATCA bestand aan te passen met een nieuwe, unieke MessageRefID en opnieuw te versturen.

 • In de ontvangstbevestiging komt de foutmelding 'DocRefIDNotUnique' voor. Wat is de betekenis hiervan?

  Deze foutmelding wijst erop dat de DocRefID(s) die in uw bestand werd(en) vermeld, in het verleden reeds werd(en) toegepast en niet meer voldoen aan de voorwaarde van uniciteit. In dit geval, dient u het FATCA bestand aan te passen met unieke en geldige DocRefID(s) vooraleer dit opnieuw te versturen.

 • In mijn ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, staat de foutmelding 'WrongVersion'. Wat betekent dat?

  Deze foutmelding wijst erop dat de hoofdversie ( major version) in het versienummer van uw FATCA bestand op het niveau van het element FATCA_OECD niet compatibel is met de actueel opgelegde versie van het FATCA XML schema (zoals vermeld in de meest recente versie van de FATCA XML User Guide).

 • In dezelfde ontvangstbevestiging staat zowel vermeld dat er een geldig als een ongeldig FATCA bestand werd verzonden hoewel slechts 1 bestand werd opgeladen. Wat is hiervan de oorzaak ?

  De oorzaak hiervan ligt aan het feit dat in uw Adobe Reader toepassing, de voorkeurinstelling voor het inschakelen van Acrobat JavaScript niet werd aangevinkt. Door het inschakelen van Acrobat JavaScript wordt de ontvangstbevestiging correct weergegeven.

 • In de ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, komt de foutboodschap " The reference to the entity xxxxx must end with the ';' delimiter". Wat is de betekenis hiervan ?

  Deze foutmelding wijst erop dat het ingediende FATCA bestand een verboden "&" teken bevat binnen de inhoud van de entiteit xxxxx. In dit geval dient u het FATCA bestand aan te passen door dit "&" teken te verwijderen alvorens het bestand opnieuw te versturen.

 • In mijn ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, staat de foutmelding 'NoTINUS'. Wat betekent dat?

  Deze foutmelding wijst erop dat voor één of meerdere AccountHolder(s) en/of de SubstantialOwner(s) in het FATCA bestand de Amerikaanse TIN ontbreekt. De US TIN is verplicht en als dit niet beschikbaar is moet hier vanaf 01/04/2018 de waarde ‘AAAAAAAAA’ worden ingevuld (de waarde “000000000” die voorheen werd geaccepteerd door de IRS is niet langer van toepassing). De US TIN kan dus nooit blanco worden gelaten. Deze regel is ook van toepassing voor de bestanden met betrekking tot inlichtingen vóór kalenderjaar 2017 die vanaf 01/04/2018 zouden worden ingediend (bijvoorbeeld: correcties, nieuwe inlichtingen, enz.).

 • In mijn ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, staat de foutmelding 'Intermediary NoTINUS'. Wat betekent dat?

  Deze foutmelding wijst erop dat voor de Intermediary in de ReportingGroup van het FATCA bestand de Amerikaanse TIN ontbreekt. In het document met de businessregels staat dat het veld US TIN (EIN en/of GIIN) verplicht moet worden ingevuld voor de Intermediary. Als de US TIN niet beschikbaar is moet hier vanaf 01/04/2018 de waarde ‘AAAAAAAAAA’ worden ingevuld (de waarde “000000000” die voorheen werd geaccepteerd door de IRS is niet langer van toepassing).  Deze regel is ook van toepassing voor de bestanden met betrekking tot inlichtingen vóór kalenderjaar 2017 die vanaf 01/04/2018 zouden worden ingediend (bijvoorbeeld: correcties, nieuwe inlichtingen, enz.).

   De US TIN kan dus nooit blanco worden gelaten. FATCA bestanden (met betrekking tot de rapporteringsperiode 2014 en 2015) die na 16 april 2016 worden ingediend zullen worden verworpen als de TIN US Intermediary niet werd ingevuld.

 • In mijn ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, staat de foutmelding 'NoMatchFilerTIN'. Wat betekent dat?

  Deze foutmelding wijst erop dat het Belgisch ondernemingsnummer (KBO) niet werd meegedeeld onder het element TIN van de rapporterende financiële instelling. Naast de Amerikaanse TIN (GIIN-nummer issued by 'US') dient ook het Belgisch ondernemingsnummer van de rapporterende financiële instelling ('ReportingFI' of 'Sponsor' indien het element Sponsor aanwezig is) te worden meegedeeld in het FATCA XML-bestand.

 • In mijn ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, staat de foutmelding 'NoFilerCategoryType'. Wat betekent dat?

  Deze foutmelding wijst erop dat de FilerCategory onder het element ReportingFI of Sponsor (indien het element Sponsor aanwezig is) niet werd aangevuld. De invulling van het element FilerCategory_Type is verplicht voor nieuwe FATCA bestanden (v2.0xsd) met betrekking tot het rapporteringsjaar inkomstenjaar 2016 en volgende. Op pagina 35 van de FATCA XML Schema User Guide kunnen de mogelijke waarden voor dit type worden geraadpleegd.

 • In mijn ontvangstbevestiging, na het versturen van het FATCA bestand, staat de foutmelding 'CharNotAllowed'. Wat betekent dat?

  Deze foutmelding wijst erop dat er verboden karakters aanwezig zijn in de inhoud van het ingediende FATCA bestand. In het document met de validatieregels vindt u een overzicht van de karakters waarvan het gebruik niet is toegestaan. Gelieve dit element te vervangen door een spatie of een ander toegelaten karakter en het FATCA bestand opnieuw in te dienen. 

 • Kunnen negatieve bedragen worden meegedeeld ?

  De validatieregels laten toe om een negatief rekeningsaldo mee te delen via het element account balance. Het bedrag van een betaling die wordt meegedeeld via het element payment moet echter altijd positief zijn.

 • Kunnen geldig ingediende bestanden volledig worden geannuleerd?

  Zolang de FOD Financiën de inlichtingen van een geldig FATCA-bestand niet heeft doorgestuurd, kan in het portaal MyMinfin via het menu “historiek van mijn verzendingen” een bestand worden geselecteerd voor annulatie. Na een succesvolle annulatie ontvangt u hiervan het bewijs per e-mail.

 • Andere vragen?