Mandatory Disclosure Rules (MDR-DAC 6)

Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 (DAC 6) omgezet in Belgisch recht bij wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) - Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De G7 heeft in 2017 aan de OESO gevraagd om zich te buigen over manieren om constructies aan te pakken die bedacht zijn om de CRS-rapportage te omzeilen of die bedoeld zijn om uiteindelijke belanghebbenden af te schermen met niet-transparante structuren (Opaque Offshore-structuren).  Men verwijst hiervoor naar de modelvoorschriften voor verplichte openbaarmaking van ontwijkingsconstructies, zoals beschreven in BEPS-actie 12

Van zijn kant heeft de Europese Commissie de Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen voor de 5de keer gewijzigd. Deze nieuwe richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 (DAC6) voorziet in een rapportering van bepaalde meldingsplichtige, grensoverschrijdende constructies aan de belastingadministratie.

Als gevolg van de omzetting van de Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 in de interne Belgische Wet van 20 december 2019, zijn de intermediairs en relevante belastingplichtigen verplicht om de wettelijk vereiste inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken. Vervolgens zal de belastingadministratie deze informatie automatisch uitwisselen met de bevoegde belastingautoriteiten van andere lidstaten.

 Actualiteiten

 • 08-09-2020 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 12 en 13 september
  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf zaterdag 12 september om 4 u tot zondag 13 september om 18 u.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 06-07-2020 - Publicatie van de Richtlijn (EU) 2020/876 van de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU om te voorzien in de dringende behoefte aan uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied vanwege de COVID-19-pandemie.
  Het politiek akkoord waarvan sprake in het actualiteitsbericht van 04.06.2020 werd geofficialiseerd in de Richtlijn (EU) 2020/876 van 24 juni 2020.
  Zoals eerder aangekondigd voorziet deze Richtlijn in de mogelijkheid voor lidstaten om een optioneel uitstel van 6 maanden te verlenen voor de nationale rapportering van meldingen en voor de internationale uitwisseling.
  FOD Financiën zal gebruik maken van deze optie en verleent een uitstel van 6 maanden voor de nationale rapportering van meldingen.
   
 • 06-07-2020 - Impact van het uitstel voor de nationale rapportering en de internationale uitwisseling.
  De Europese Commissie wenst van het uitstel dat verleend wordt voor nationale rapportering en internationale uitwisseling gebruik te maken om het uitwisselingsschema voor de internationale uitwisseling verder te optimaliseren.  Dit zal een impact hebben op het schema dat FOD Financiën wenst te gebruiken voor de nationale rapportering.  Zodra meer concrete informatie beschikbaar is, zal dit via dit kanaal gecommuniceerd worden.
   
 • 26-06-2020 - Publicatie van de circulaire (FAQ) 'DAC 6 - Melding van grensoverschrijdende constructies'
  Deze FAQ beantwoorden een aantal vragen over de inkomstenbelasting. Worden in het bijzonder beschreven: de mogelijk meldingsplichtige constructies, de personen die meldingsplichtig zijn, de termijnen waarbinnen de rapportering moet gebeuren, de inlichtingen die verstrekt moeten worden, enz.
   
 • 08-06-2020 - Publicatie van het koninklijk besluit van 20.05.2020
  Publicatie van 04.06.2020 in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.
   
 • 04-06-2020 - Uitstel van de rapportagetermijnen inzake meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6)
  Een Europese richtlijn (zgn. DAC6) verplicht fiscale tussenpersonen tot melding van bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies aan de FOD Financiën. Deze rapportageverplichting zou in de loop van de volgende maanden van start gaan. Gezien de huidige situatie, en gelet op een politiek akkoord tussen de EU-lidstaten omtrent een (optioneel) uitstel van deze verplichting, is besloten om via administratieve tolerantie een uitstel van 6 maanden toe te kennen. Concreet resulteert dit in de hierna volgende termijnen​ wat betreft de meldingen die aan de Belgische bevoegde autoriteit moeten gedaan worden:
  • De meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 moeten uiterlijk gemeld worden tegen 28 februari 2021.
  • De 30-dagen periode begint pas te lopen vanaf 1 januari 2021 voor:
   • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 ofwel beschikbaar gemaakt zijn voor implementatie, ofwel gereed zijn voor implementatie, ofwel waarvan de eerste stap is geïmplementeerd;
   • Tussenpersonen die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 rechtstreeks of via andere personen hulp, bijstand of advies verstrekken met betrekking tot het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheren van de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.
  • Een eerste periodiek rapport over een 'marktklare' constructie moet uiterlijk 30 april 2021 gerapporteerd worden.

  Het uitstel van de rapportagetermijnen geldt voor de federale belastingen alsmede de regionale belastingen waarvan de FOD Financiën instaat voor de dienst van de belasting.
   
 • 26-05-2020 - Opening van het portaal 'verplichte openbaarmakingsregels (MDR) – Richtlijn 2018/822 DAC6 – Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies'.
  De intermediairs en de relevante belastingplichtigen die een grensoverschrijdende constructie moeten indienen, zullen op deze pagina’s alle relevante documentatie vinden om hun rapportageverplichtingen na te komen. Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt op basis van de evolutie in de beschikbare informatie.