Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandatory Disclosure Rules (MDR-DAC 6)

Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 (DAC 6) omgezet in Belgisch recht bij wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) - Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De G7 heeft in 2017 aan de OESO gevraagd om zich te buigen over manieren om constructies aan te pakken die bedacht zijn om de CRS-rapportage te omzeilen of die bedoeld zijn om uiteindelijke belanghebbenden af te schermen met niet-transparante structuren (Opaque Offshore-structuren).  Men verwijst hiervoor naar de modelvoorschriften voor verplichte openbaarmaking van ontwijkingsconstructies, zoals beschreven in BEPS-actie 12

Van zijn kant heeft de Europese Commissie de Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen voor de 5de keer gewijzigd. Deze nieuwe richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 (DAC6) voorziet in een rapportering van bepaalde meldingsplichtige, grensoverschrijdende constructies aan de belastingadministratie.

Als gevolg van de omzetting van de Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 in de interne Belgische Wet van 20 december 2019, zijn de intermediairs en relevante belastingplichtigen verplicht om de wettelijk vereiste inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken. Vervolgens zal de belastingadministratie deze informatie automatisch uitwisselen met de bevoegde belastingautoriteiten van andere lidstaten.
 

Actualiteiten

 • 15.12.2021 - Nieuwe versie van de MDR-DAC6 XML Tool (versie 1.2)

  Vanaf 16 december 2021 stellen we een nieuwe versie van de XML Tool beschikbaar, de webtoepassing die u kunt gebruiken om een MDR-DAC6-melding in XML-formaat te creëren.

  Deze nieuwe versie verhoogt de gebruiksvriendelijkheid, door middel van een opsplitsing van de inlichtingen in een rubriek 'XML formulier' en een rubriek 'Personenbeheer'. Deze wijziging heeft als gevolg dat u de inlichtingen met betrekking tot één persoon slecht één maal moet invoeren.

  We raden aan eerst alle te melden personen en entiteiten te registreren in de rubriek 'Personenbeheer' en vervolgens deze personen en entiteiten op te nemen in de rubriek 'XML formulier' door ze op de gepaste plaats(en) te selecteren.

  De link naar de MDR-DAC6 XML Tool blijft ongewijzigd.
   
 • 30.06.2021 - Nieuw XML-schema voor de indiening van de MDR-DAC6-meldingen - Technische aanpassingen

  Vanaf 01.07.2021 kan u DAC6-meldingen enkel in versie 1.3 van het MDR-DAC 6 BE XML Schema indienen. Wegens technische aanpassingen in functie van deze schemawijziging zal de validatie van de meldingen die u tussen 01.07.2021 en 08.07.2021 via het portaal MyMinfin oplaadt, tijdelijk uitgesteld worden. U zal vanaf 09.07.2021 een ontvangstbevestiging of foutenrapport ontvangen.
   
 • 15.06.2021 - Publicatie van de nieuwe versies van de MDR-DAC 6 BE XML Schema - Gebruiksaanwijzing en de validatieregels

  De versies van de MDR-DAC 6 BE XML Schema - Gebruiksaanwijzing 2.0 en de MDR-DAC6 BE XML Schema - Validatieregels 2.0 die van toepassing zijn op versie 1.3 van het MDR-DAC 6 BE XML Schema, zijn beschikbaar. U kan deze raadplegen in de rubriek 'Hoe een MDR-DAC 6-bestand creëren?'.

  Ter herinnering, versie 1.3 van het MDR-DAC 6 BE XML Schema is van toepassing vanaf 01.07.2021.
   
 • 23.04.2021 - Nieuw XML-schema voor de indiening van de MDR-DAC6-meldingen - Laatste indiening volgens schema v.1.2 mogelijk tot 30.06.2021

  Ingevolge een wijziging op Europees niveau van het schema voor internationale uitwisselingen zullen we op 01.07.2021 overschakelen naar versie 1.3 van het MDR-DAC 6 BE XML schema, dit XML schema wordt in België gebruikt voor het indienen van MDR-DAC 6-meldingen. Tot en met 30.06.2021 moeten de MDR-DAC 6-meldingen in XML-formaat worden ingediend volgens schema v. 1.2.

  U kan het nieuw XML-schema hier vinden: MDR-DAC6 BE Scheme_v1.3.zip.

  Deze nieuwe versie heeft ook een wijziging van de webapplicatie MDR-DAC 6 XML Tool, alsook van de validatieregels en de gebruikersaanwijzing tot gevolg.

  De nieuwe versie van de webapplicatie MDR-DAC 6 XML Tool zal eveneens beschikbaar zijn vanaf 01.07.2021.

  De nieuwe versies van de validatieregels en de gebruikersaanwijzing zullen gepubliceerd worden in de loop van de maand mei onder de rubriek 'Hoe een MDR-DAC 6-bestand creëren?' van de e-service pagina MDR-DAC 6. 
   
 • 28.01.2021 - DAC 6 - Constructies die in januari en februari 2021 gerapporteerd moeten worden: uitstel tot en met 28 februari 2021
  Sinds 4 januari 2021 is het mogelijk om informatie inzake constructies in het kader van DAC6 te melden via het MyMinfin DAC 6-portaal van de FOD Financiën.

  Na de publicatie van het elektronisch formaat op 25 september 2020, werden op 23 november 2020 een bijhorende handleiding en validatieregels gepubliceerd door de administratie.
  Ook werd op 23 december 2020 een xml-tool beschikbaar gesteld, waardoor een meldingsplichtige een ingevuld elektronisch formaat kan maken, zodat de meldingsplichtigen zich al konden voorbereiden op de aankomende rapportering.  Ten slotte werd op 4 januari 2021 het portaal opengesteld voor het uitvoeren van de effectieve meldingen.

  Omwille van eventuele moeilijkheden in communicatie tussen de meldingsplichtigen en de relevante belastingplichtigen tijdens deze opstartfase (omwille van de huidige gezondheidscrisis) zal de administratie voor constructies die in de loop van de maanden januari en februari 2021 moeten worden gerapporteerd, een administratieve tolerantie toepassen door het verlenen van een uitstel tot en met 28 februari 2021. De voorziene sancties voor niet-tijdige indiening zullen tijdens deze periode niet worden toegepast.

 • 13.01.2021 - Het MyMinfin MDR-DAC6-portaal is nu geopend

  Sinds 4 januari 2021 is het MyMinfin MDR-DAC6-portaal (Test en Productie) geopend voor het indienen van meldingen inzake MDR-DAC6 door intermediairs en belastingplichtigen.
   
 • 23.12.2020 - De XML Tool MDR-DAC6 BE is nu beschikbaar

  Met deze webtoepassing kunt u een MDR-DAC6-melding in XML-formaat creëren. Deze melding kan vervolgens worden ingediend bij FOD Financiën via het MyMinfin MDR-DAC6-portaal. Op dit moment moet u zich identificeren om toegang te krijgen tot deze tool, maar deze identificatie wordt begin januari 2021 opgeheven.
   
 • 23.12.2020 - Publicatie van de  toegangsprocedure voor het MyMinfin MDR-DAC6-portaal (PDF, 1.77 MB)

  De intermediairs en de relevante belastingplichtigen met een meldingsplicht vinden in dit document alle nodige informatie om toegang te krijgen tot het MyMinfin MDR-DAC6-portaal, langs waar zij hun MDR-DAC6-melding zullen kunnen indienen bij FOD Financiën.
   
 • 18.12.2020 - Nationale indiening meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  Op 4 januari 2021 zullen we het MyMinfin MDR-DAC6-portaal openen voor het indienen van meldingen inzake MDR-DAC6 door intermediairs en belastingplichtigen.  Dit portaal zal eveneens een testomgeving voorzien waar u het indienen van een melding kunt testen.

  We leggen momenteel de laatste hand aan de ontwikkeling van de ‘MDR-DAC6 BE XML Tool’.  Dankzij deze nieuwe webtoepassing kunt u een melding in XML-formaat aanmaken en dit zonder de installatie van specifieke software.  U moet bij het invullen van de gegevens rekening houden met alle  validatieregels (PDF, 71.58 KB) die van toepassing zijn.  Vervolgens kunt u dit aangemaakte XML-bestand via het MyMinfin MDR-DAC6-portaal indienen bij FOD Financiën.  Deze nieuwe webapplicatie zal vermoedelijk volgende week of uiterlijk de 1ste week van januari 2021 ter beschikking zijn. We houden jullie op de hoogte.
   
 • 18.12.2020 - Publicatie van het MDR-DAC 6 BE XML schema - Gebruiksaanwijzing en het MDR-DAC 6 BE XML schema - Validatieregels

  De Nederlandstalige versies van de 2 documenten zijn beschikbaar. U kan ze raadplegen onder de rubriek 'Hoe een MDR-DAC6-bestand creëren?'
   
 • 07.12.2020 - Publicatie van het MDR-DAC 6 BE XML schema - Gebruiksaanwijzing en het MDR-DAC 6 BE XML schema - Validatieregels

  De Franstalige versies van de 2 documenten zijn beschikbaar. U kan ze raadplegen onder de rubriek « Comment créer un fichier MDR-DAC 6 ? »
   
 • 23.11.2020 - Publicatie van de MDR-DAC6 BE XML Scheme User Guide en MDR-DAC6 BE XML SCHEME - Validation Rules

  De intermediairs en de relevante belastingplichtigen met een meldingsplicht zullen in deze handleiding alle relevante informatie terugvinden om hun rapportageverplichtingen na te komen. U kan deze raadplegen onder de rubriek 'Hoe een MDR-DAC 6-bestand creëren?'. De handleiding bevat ook een link naar de validatieregels die FOD Financiën toepast bij de indiening van een melding.

  Gezien het internationaal karakter van deze rapportering sluit dit uitwisselingsformaat nauw aan bij het formaat gebruikt voor de internationale uitwisseling van de inlichtingen. Om die reden is de Engelstalige versie sneller beschikbaar. De publicatie van de Franstalige versie is voorzien in de loop van volgende week. De publicatie van de Nederlandstalige versie is gepland voor de week van 7.12.2020.
   
 • 06.07.2020 - Publicatie van de Richtlijn (EU) 2020/876 van de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU om te voorzien in de dringende behoefte aan uitstel van bepaalde termijnen voor de verstrekking en uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied vanwege de COVID-19-pandemie.

  Het politiek akkoord waarvan sprake in het actualiteitsbericht van 04.06.2020 werd geofficialiseerd in de Richtlijn (EU) 2020/876 van 24 juni 2020.
  Zoals eerder aangekondigd voorziet deze Richtlijn in de mogelijkheid voor lidstaten om een optioneel uitstel van 6 maanden te verlenen voor de nationale rapportering van meldingen en voor de internationale uitwisseling.

  FOD Financiën zal gebruik maken van deze optie en verleent een uitstel van 6 maanden voor de nationale rapportering van meldingen.
   
 • 06.07.2020 - Impact van het uitstel voor de nationale rapportering en de internationale uitwisseling.

  De Europese Commissie wenst van het uitstel dat verleend wordt voor nationale rapportering en internationale uitwisseling gebruik te maken om het uitwisselingsschema voor de internationale uitwisseling verder te optimaliseren.  Dit zal een impact hebben op het schema dat FOD Financiën wenst te gebruiken voor de nationale rapportering.  Zodra meer concrete informatie beschikbaar is, zal dit via dit kanaal gecommuniceerd worden.
   
 • 26.06.2020 - Publicatie van de circulaire (FAQ) 'DAC 6 - Melding van grensoverschrijdende constructies'

  Deze FAQ beantwoorden een aantal vragen over de inkomstenbelasting. Worden in het bijzonder beschreven: de mogelijk meldingsplichtige constructies, de personen die meldingsplichtig zijn, de termijnen waarbinnen de rapportering moet gebeuren, de inlichtingen die verstrekt moeten worden, enz.
   
 • 08.06.2020 - Publicatie van het koninklijk besluit van 20.05.2020

  Publicatie van 04.06.2020 in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.
   
 • 04.06.2020 - Uitstel van de rapportagetermijnen inzake meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6)

  Een Europese richtlijn (zgn. DAC6) verplicht fiscale tussenpersonen tot melding van bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies aan de FOD Financiën. Deze rapportageverplichting zou in de loop van de volgende maanden van start gaan. Gezien de huidige situatie, en gelet op een politiek akkoord tussen de EU-lidstaten omtrent een (optioneel) uitstel van deze verplichting, is besloten om via administratieve tolerantie een uitstel van 6 maanden toe te kennen. Concreet resulteert dit in de hierna volgende termijnen wat betreft de meldingen die aan de Belgische bevoegde autoriteit moeten gedaan worden:
  Het uitstel van de rapportagetermijnen geldt voor de federale belastingen alsmede de regionale belastingen waarvan de FOD Financiën instaat voor de dienst van de belasting.
   
  • De meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 moeten uiterlijk gemeld worden tegen 28 februari 2021.
  • De 30-dagen periode begint pas te lopen vanaf 1 januari 2021 voor:
   • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 ofwel beschikbaar gemaakt zijn voor implementatie, ofwel gereed zijn voor implementatie, ofwel waarvan de eerste stap is geïmplementeerd;
   • Tussenpersonen die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 rechtstreeks of via andere personen hulp, bijstand of advies verstrekken met betrekking tot het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheren van de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.
  • Een eerste periodiek rapport over een 'marktklare' constructie moet uiterlijk 30 april 2021 gerapporteerd worden.
    
 • 26.05.2020 - Opening van het portaal 'verplichte openbaarmakingsregels (MDR) – Richtlijn 2018/822 DAC6 - Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies'.

  De intermediairs en de relevante belastingplichtigen die een grensoverschrijdende constructie moeten indienen, zullen op deze pagina’s alle relevante documentatie vinden om hun rapportageverplichtingen na te komen. Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt op basis van de evolutie in de beschikbare informatie.
   

Archief