Pandregister

Het pandregister is een toepassing waarmee u een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud kunt registreren, wijzigen, vernieuwen, overdragen, verwijderen of raadplegen. U kunt ook rangafstand doen voor een geregistreerd pandrecht.

Iedereen die beschikt over een Belgische elektronische identiteitskaart, kan het pandregister gebruiken.

Kiest u er evenwel voor om als geregistreerde gebruiker het pandregister gebruiken, dan moet u de  gebruikersovereenkomst (PDF, 85.38 KB) in drie exemplaren invullen en ondertekenen (met duidelijke vermelding van uw naam naast uw handtekening). Stuur de drie exemplaren samen met de bewijsstukken van de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaars op naar:
FOD Financiën
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Ter attentie van de administrateur Rechtszekerheid
Koning Albert II laan 33 bus 54
1030 Schaarbeek

Na verificatie ontvangt u een gedateerd en tegengetekend exemplaar van de overeenkomst.

Uitgebreide informatie over de registratie als geregistreerde gebruiker in het pandregister vindt u in punt 6 'een organisatie beheren' van de handleiding.

Het pandregister wordt bewaard door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.