Pandregister

Het pandregister is een toepassing waarmee u een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud kunt registreren, wijzigen, vernieuwen, overdragen, verwijderen of raadplegen. U kunt ook rangafstand doen voor een geregistreerd pandrecht.

Iedereen die beschikt over een Belgische elektronische identiteitskaart, kan het pandregister gebruiken.

Kiest u er evenwel voor om als geregistreerde gebruiker het pandregister gebruiken, dan moet u de  gebruikersovereenkomst (PDF, 85.38 KB) in drie exemplaren invullen en ondertekenen. Stuur de drie exemplaren samen met de bewijsstukken van de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaars op naar:
FOD Financiën
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
Ter attentie van de administrateur Rechtszekerheid
Koning Albert II laan 33 bus 54
1030 Schaarbeek

Na verificatie ontvangt u een gedateerd en tegengetekend exemplaar van de overeenkomst.

U vindt meer informatie over de registratie als geregistreerde gebruiker in het pandregister in punt 6 'een organisatie beheren' van de handleiding.

Het pandregister wordt bewaard door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.