Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Pillar 2

Actualiteiten

Achtergrond

In oktober 2021 bereikten de bijna 140 landen van het Inclusive Framework (‘IF’) van de OESO/G20 inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) een historisch akkoord over een gedetailleerd plan voor een internationale fiscale hervorming dat steunt op twee pijlers:

  • Pijler 1 regelt een andere verdeling van belastbare winsten en heffingsrechten tussen landen voor de grootste en meest winstgevende multinationals.
  • Pijler 2 bevat afspraken over een wereldwijd minimumniveau van belastingheffing en bewerkstelligt aldus dat grote multinationals altijd ten minste effectief 15 % aan belasting over hun winst betalen.

Vervolgens keurde het IF inzake BEPS van de OESO/G20 in december 2021 het document Global Anti-Base Erosion Model Rules (‘GloBE’-rules) (Pijler 2) goed, waartoe de lidstaten zich hebben verbonden. Deze modelvoorschriften ter bestrijding van mondiale grondslaguitholling moeten ervoor zorgen dat multinationale ondernemingen (MNO’s) met een jaarlijkse geconsolideerde minimumomzet van 750 miljoen euro ten minste aan een effectief belastingtarief van 15 % over hun winst onderworpen zijn op jurisdictioneel niveau.

Om ervoor te zorgen dat de regels van Pijler 2 binnen de EU op dezelfde wijze in intern recht worden omgezet (creëren van een gelijk speelveld) en om strijdigheid met het Europese recht te voorkomen, heeft de EU de Richtlijn (EU) 2022/2523) van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie uitgevaardigd. Met deze richtlijn werd het toepassingsgebied van Pijler 2 uitgebreid tot omvangrijke binnenlandse groepen.

De richtlijn werd in nationale wetgeving omgezet met de wet van 19 december 2023 houdende de invoering van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen (BS 28/12/2023). Hiermee werd een minimumbelasting op Belgisch niveau ingevoerd.

Met de wet van 19 december 2023 zijn aan de minimumbelasting van 15 % onderworpen: de groepen van multinationale ondernemingen (MNO-groepen) en omvangrijke binnenlandse groepen met een jaaromzet van ten minste 750 miljoen euro in ten minste 2 van de vier verslagjaren voorafgaand aan het geteste verslagjaar. De minimumbelasting van 15 % wordt bereikt via 3 verschillende heffingsmaatregelen: de gekwalificeerde binnenlandse bijheffing (QDMTT-bijheffing), de bijheffing voor de gekwalificeerde regel inzake inkomeninclusie (IIR-bijheffing) en de bijheffing voor de gekwalificeerde regel inzake onderbelaste winst (UTPR-bijheffing).

Meer info