Hoe Rv-on-web gebruiken?

Hoe Rv-on-web gebruiken?

 • Hoe toegang krijgen tot Rv-on-web?

  U hebt nodig:

 • Mag ik aangiften invullen in naam van een onderneming of een andere persoon ?

  Ja. Momenteel volstaat een papieren volmacht voor aangiften via Rv-on-web. U moet deze volmacht ter beschikking houden van de administratie.

  Via de logingegevens en de elektronische handtekening op de aangifte, weten we steeds wie de aangifte heeft ingediend, ongeacht of dit de betrokken belastingplichtige of zijn mandaatgever is.

  In de toekomst zal er gebruik gemaakt worden van het systeem van elektronische mandaten voor personen die namens een vennootschap, een andere rechtspersoon of een natuurlijke persoon een aangifte in de roerende voorheffing indienen.

 • Kan ik het systeem testen alvorens een aangifte in te dienen?

  Ja. Met uw elektronische identiteitskaart of een certificaat van klasse 3, kan u zich vertrouwd maken met de verschillende schermen en een aangifte in de roerende voorheffing simuleren zonder deze uiteindelijk te verzenden. Zolang u niet klikt op de knop "onderschrijven" in het scherm "Aangifte bevestigen", wordt geen aangifte ingediend.

 • Dien ik het scherm ‘contactgegevens’ verplicht in te vullen?

  Neen. Dit is een facultatief scherm waarin u of uw mandataris de contactgegevens voor een specifieke aangifte kan invullen. Zo weet de dossierbeheerder met wie hij contact mag opnemen bij eventuele vragen of problemen betreffende de aangifte.

 • Kan ik meer dan één aangifte tegelijk doen?

  Neen. De toepassing is momenteel ontworpen om slechts één aangifte tegelijkertijd door te sturen.

  In de toekomst zal het echter mogelijk zijn om via elektronisch bestand meerdere aangiften ineens in te dienen.

 • Wat is de datum van betaalbaarstelling?

  Dit is de datum vanaf dewelke de verkrijger of genieter werkelijk over de inkomsten kan beschikken. Doorgaans is dit de datum van uitbetaling van interesten of de datum die werd vastgelegd door de algemene vergadering voor uitkering van een dividend.

 • Kan ik een bijlage toevoegen?

  Ja. In bepaalde gevallen dient u een verantwoording, bewijsstuk of attest toe te voegen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u:

  • in de aangifte een vermindering ingevolge internationale overeenkomsten vraagt
  • niet de hoogste aanslagvoet voor de voorheffing toepast
  • de genieters van roerende inkomsten dient te identificeren.

  Ook in andere gevallen kan u steeds vrijwillig een bijlage toevoegen, wanneer u dit nodig acht.

  Omwille van veiligheidsredenen, aanvaardt de toepassing enkel bijlagen in pdf-formaat. Het maximum toegelaten gewicht per bijlage is 4 MB.

 • Hoe kan ik een bijlage toevoegen?

  U kan een bijlage toevoegen terwijl u de aangifte registreert.

  Dit doet u voor gelijk welk type aangifte steeds op dezelfde manier.

  1. Klik eerst op de knop 
    
  2. Een popup-scherm verschijnt. Selecteer de toe te voegen bijlage via “bladeren”. De bijlage moet in formaat PDF zijn en mag niet groter zijn dan 4 GB. Druk daarna op “laden”.

    
  3. Daarna bevestigt u via de knop  .

  Ook nadat u de aangifte hebt ingediend, kunt u steeds bijlagen op deze manier toevoegen of verwijderen.

 • Hoe voeg ik extra lijnen toe in een aangifte 273?

  In het scherm voor het invullen van een aangifte 273 beschikt u over de mogelijkheid om bijkomende lijnen in functie van de aard van de belastbare inkomsten aan te maken. Gebruik hiervoor de knop met het “+” teken.

 • Wat moet ik doen als ik een probleem heb met de pdf-handtekening?
 • Hoe weet ik dat mijn aangifte werd aanvaard?

  Na de elektronische ondertekening van uw aangifte ziet u een scherm ter bevestiging dat de aangifte goed is ingediend. U vindt daarin ook:

  • een referentienummer van de aangifte dat u dient te gebruiken bij een latere raadpleging
  • het te betalen bedrag
  • de rekening waarop het te betalen bedrag aan roerende voorheffing dient betaald te worden
  • de gestructureerde mededeling die u dient te gebruiken bij de overschrijving.

  Via het bevestigingsscherm kunt u ook een ontvangstbewijs in pdf-formaat aanmaken.

  U kunt steeds de opzoekfunctie gebruiken om eerder ingediende aangiften te raadplegen en desgevallend een ontvangstbewijs aan te maken.

 • Hoe kan ik een ontvangstbevestiging aanmaken?

  Nadat u uw aangifte hebt ingediend en een referentienummer werd toegekend, kunt u een ontvangstbevestiging aanmaken via de knop .

  U verkrijgt een versie van de aangifte in PDF-formaat te zien, waarop ook de gestructureerde mededeling voor de betaling is hernomen.

  U kunt ook nadien op gelijk welk ogenblik de ontvangstbevestiging nog aanmaken, door uw aangifte op te zoeken en te openen (via het consultatiescherm) en te drukken op de knop  .

 • Hoe kan ik aangiften raadplegen in Rv-on-web?

  U kunt steeds een eerder ingediende aangifte opnieuw raadplegen via het scherm “Ingave en consultatie”. Daarbij kunt u volgende zoekcriteria gebruiken :

  • referentienummer van de aangifte
  • ondernemings- of nationaal nummer
  • gestructureerde mededeling
  • of een combinatie van deze velden.

  U kan de resultatenlijst verder verfijnen op type en status van de aangifte, jaar en maand van betaalbaarstelling, en jaar van indiening.

  Het is ook mogelijk om een lijst te bekomen met alle aangiften die u heeft ingediend.

  Houd er rekening mee dat de raadpleging gekoppeld wordt aan de eID of het elektronisch certificaat waarmee de aangifte wordt ingediend. Anders gezegd : als uw boekhouder een aangifte voor uw onderneming heeft ingediend en ondertekend via zijn eigen eID, dan kan u deze aangifte niet raadplegen via uw eigen eID.

  In de toekomst zal u voor het indienen van de aangiften gebruik maken van het Mandatensysteem. Vanaf dan zal het mogelijk zijn ook de aangiften met betrekking tot uw onderneming, die door uw boekhouder werden ingediend, te raadplegen.

 • Wat moet ik doen in geval van vergissingen?

  Voor een aanpassing aan een eerder elektronische aangifte dient u contact op te nemen met het bevoegde belastingkantoor.
  Dit vindt u in de Kantorengids > 'Professioneel' > 'Aangifte' > 'Aangifte roerende voorheffing' > gemeente

 • Wat betekenen de foutmeldingen?

  Deze meldingen betekenen dat één of meerdere gegeven(s) van uw aangifte onjuist is(zijn). U dient deze fouten recht te zetten vooraleer u uw aangifte effectief kunt onderschrijven.

 • Wat betekent de melding "U heeft een vrijstelling of vermindering aangevraagd waarvoor eventueel een verantwoording, bewijsstukken of attesten kunnen toegevoegd worden"?

  Deze melding verschijnt:

  1. indien een vermindering ingevolge internationale overeenkomsten wordt aangevraagd
   Meer info

   of
    
  2. indien niet de hoogst mogelijke aanslagvoet voor een bepaalde aard van inkomsten wordt gekozen.
    Meer info (PDF, 25.73 KB)
    

  Beschikt u op het ogenblik van de aangifte niet over de noodzakelijke informatie of is de bestandsbijlage te groot (max. 4 MB), klikt u in het aangiftescherm op de knop 'negeer melding'. U kan dan verdergaan en de aangifte indienen zonder bijlage.

  U kan eventuele verantwoordingsstukken op een later tijdstip alsnog toevoegen aan de aangifte of bezorgen aan het bevoegde belastingkantoor.