Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bilateraal

 • Credendo - export credit agency (exportkredietverzekering)

  Oprichting

  De Delcrederecommissie werd in 1921 opgericht en was de tweede kredietverzekeringsmaatschappij ter wereld na die van het Verenigd Koninkrijk.

  In 1939 werd de Delcrederecommissie bij wet omgevormd tot een zelfstandige openbare financiële instelling onder staatsgarantie, officieel de ‘Nationale Delcrederedienst’.

  Met de wet van 18 april 2017 veranderde de officiële naam in ‘Delcredere’. De commerciële naam van Delcredere is nu ‘Credendo – Export Credit Agency’.

  Delcredere groeide uit van een traditioneel exportkredietagentschap in 2004 tot een Europese kredietverzekeringsgroep. Aan het hoofd van de groep staat vandaag Credendo – Export Credit Agency, en onder de algemene merknaam ‘Credendo’ vallen private dochterondernemingen en bijkantoren in 14 landen. Deze private dochterondernemingen (nv’s) zijn gespecialiseerd in underwriting op maat voor kortetermijnrisico’s betreffende handelskredieten, maar ze genieten geen staatsgarantie. Credendo heeft 2 nv’s in België:

  • Credendo – Short-Term Non-EU Risks: gespecialiseerd in globale omzetpolissen
  • Credendo – Excess & Surety: gespecialiseerd in excess of loss, top up en surety.

  Opdracht

  De missie van Credendo – Export Credit Agency is het ondersteunen van handelsrelaties. De maatschappij verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten.

  Bovendien doet Credendo – Export Credit Agency het volgende:

  • Belgische investeringen in het buitenland indekken
  • financiële garanties verlenen aan banken
  • financiering aanbieden voor kmo’s
  • deelnemen in bank- en verzekeringssyndicaten
  • voor rekening van de Staat elke technische of financiële opdracht uitvoeren die haar wordt toevertrouwd

  Credendo – Export Credit Agency dekt risico’s voor eigen rekening met staatsgarantie, of wanneer de intensiteit en duur van de risico’s de mogelijkheden van Credendo – Export Credit Agency overstijgen, worden ze rechtstreeks voor rekening van de staat ingedekt.

  Kapitaal

  Het kapitaal van Credendo – Export Credit Agency bedraagt momenteel 2.531 miljard EUR. 297,5 miljoen daarvan is een dotatie van de Belgische staat.

  Beheer

  Het algemeen beleid van Credendo – Export Credit Agency wordt bepaald door de Raad van Bestuur die over alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden beschikt om zijn doel te bereiken, en dan vooral met betrekking tot de beslissing over de toewijzing van de nodige middelen.

  Internationale overeenkomsten

  Tussen de OESO-landen bestaat er een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van officieel ondersteunde exportkredieten met een krediettermijn boven de twee jaar. De overeenkomst wordt ‘Arrangement on Officially Supported Export Credits’ genoemd.

  Dit kader voorkomt oneerlijke concurrentie op basis van financiële voorwaarden verbonden aan exportkredieten, in het bijzonder met betrekking tot de maximale krediettermijn van exportkredieten, minimumpremies en rentetarieven, enz.

  Rol van de FOD Financïen

  • Vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur

  De FOD Financiën is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van Credendo – Export Credit Agency.

  • Vertegenwoordiging in de werkgroep Exportkredieten

  Er kan een vertegenwoordiger van de FOD Financiën deelnemen aan de activiteiten van de werkgroep Exportkredieten van de Raad van de EU en de OESO, die respectievelijk samenkomen in Brussel en Parijs.

  Link

  Credendo - Export Credit Agency

 • Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI)

  De BMI is een naamloze vennootschap van het gemengde type. 63,34% van het kapitaal is in handen van publieke aandeelhouders (De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de Nationale Bank van België). De belangrijkste particuliere aandeelhouders zijn BNP Paribas en ING.

  De "Belgische maatschappij voor internationale investering"(BMI) wil bijdragen tot de buitenlandse expansie van Belgische ondernemingen (d.m.v. het nemen van participaties en het verstrekken van kredieten) voor zover deze investeringen een positieve impact hebben op de uitvoer van goederen en diensten, en derhalve ook op de tewerkstelling in ons land.

  Gelet op de sterke marktexpansie en de relatieve openheid voor buitenlandse investeerders blijken bepaalde opkomende landen een sterke aantrekkingskracht uit te oefenen als vestigingsplaats voor buitenlandse directe investeringen.

  De uitvoer vergt vaak een lokale aanwezigheid in de vorm van een buitenlandse directe investering. In de meeste gevallen blijkt dat een Belgische investering de uitvoer vanuit de Belgische vestiging doet toenemen. Dit heeft een positieve impact op de bestellingen en tewerkstelling in België. Maar de Belgische KMO's stuiten hierbij meestal op het probleem van de financiering van hun kapitaalinbreng, die hun draagkracht ver overstijgt.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  Een ambtenaar van de administratie is lid van de Raad van Bestuur van de BMI.

  BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE INVESTERINGEN

  • opgericht in 1971

  • eigen vermogen op 31/12/18: 37 miljoen EUR

  Website

  www.bmi-sbi.be

 • OESO werkgroep exportkrediet

  Opdracht

  De werkgroep speelt een cruciale rol in de coördinatie van het exportbeleid tussen de OESO-landen.

  De Export Control Group (ECG ) is verantwoordelijk voor de uitwerking en opvolging van het zogenaamde OESO-Arrangement betreffende de richtlijnen voor exportkredieten die van overheidssteun genieten.

  Doelstellingen

  De werkgroep moet voorkomen dat exportondersteuning tot concurrentievervalsing leidt.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  Een medewerker van de bilaterale entiteit van de administratie IEFA volgt de activiteiten van de ECG op de voet in coördinatie met vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Economie en de Nationale Delcredere Dienst.

 • Club van Parijs

  De Club van Parijs is een informele groep van publieke crediteuren waarvan de rol erin bestaat gecoördineerde en duurzame oplossingen te zoeken voor betalingsmoeilijkheden van staten met schulden.

  De crediteuren van de Club van Parijs komen overeen om de aan hen uitstaande schulden te herschikken.

  Dergelijke herschikkingen dragen bij tot een schuldverlichting door betalingsuitstellen en, in geval van een concessionele herschikking, tot een vermindering van schuldendienstverplichtingen.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  België is lid van de Club sinds zijn ontstaan in 1956 en wordt vertegenwoordigd door IEFA (als hoofd van de delegatie) en de Delcredere/Ducroire. (exportkrediet-verzekeringsmaatschappij).

  Club van Parijs

  De Club van Parijs groepeert de regeringen van de belangrijkste geïndustrialiseerde landen  (schuldeisers van vooral OESO landen).

  Permanente leden van de Club van Parijs zijn:

  • Oostenrijk
  • Australië
  • België
  • Brazilië
  • Canada
  • Denemarken
  • Duitsland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Ierland
  • Israël
  • Italië
  • Korea
  • Japan
  • Nederland
  • Noorwegen
  • Russische federatie
  • Spanje
  • Zweden
  • Zwitserland
  • Verenigd Koninkrijk
  • Verenigde Staten

  Andere landen kunnen optreden als occasionele leden, mits akkoord van de permanente leden en het land met de te herschikken schuld.

  Website

  www.clubdeparis.org

 • OESO Comité ontwikkelingssamenwerking (DAC)

  Definitie

  Het "Development Assistance Committee (DAC)"  is het belangrijkste overlegorgaan waarbinnen de bilaterale donorgemeenschap streeft naar:

  • coördinatie van de ontwikkelingssamenwerking
  • verhoging van de doeltreffendheid van de inspanningen ten gunste van een duurzame ontwikkeling

  Opdracht

  In het Ontwikkelingssamenwerkingscomité (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) overlegt de bilaterale donorgemeenschappen over kwaliteit en kwantiteit van de ontwikkelingssamenwerking.

  Rol Internationale en Europese Financiële aangelegenheden (IEFA)

  Een medewerker van de bilaterale entiteit van de administratie IEFA volgde de voorbije jaren binnen de DAC onder andere de activiteiten betreffende:

  • de ontbinding van de hulp
  • de statistische aanrekening van de schuldverlichting
  • de te gebruiken discontovoet voor het berekenen van het giftelement
  • de doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking*

  * deze activiteiten hebben geleid tot de zogenaamde “verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp”.

  De deelname aan de activiteiten binnen het DAC verloopt in samenwerking en coördinatie met ambtenaren van het Directoraat Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) van de FOD Buitenlandse Zaken.

 • Finexpo

  Het Comité Finexpo werd opgericht bij KB van 30 mei 1997 (B.S. 27/6/1997).

  Het letterwoord Finexpo omvat 2 begrippen “Financiering” en “Export” waarop de aandacht van het Comité bij het bestuderen van de voorgelegde dossiers is toegespitst.

  De opdrachten van Finexpo zijn de volgende :

  • De export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten naar ontwikkelingslanden ondersteunen, rekening houdend met de ontwikkelingsnoden van deze landen en met hun nood aan economische, sociale en milieuduurzaamheid binnen het internationaal regelgevend kader;
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van een internationaal regelgevend kader voor steun aan de export.

  Finexpo is een interministerieel raadgevend comité dat wordt beheerd door de Directie Financiële steun aan de export (B2), binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en door de dienst Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

  Finexpo heeft twee soorten instrumenten: één commercieel instrument : de intreststabilisatie en verschillende concessionele instrumenten. Één instrument in het bijzonder de leningen van staat tot staat worden beheerd door de dienst IEFA. De keuze van instrument wordt bepaald door de aard van het project, het land waarnaar men wil exporteren en de voorkeur van de betrokken exporteur/bank.

  Alle beslissingen van Finexpo worden genomen met inachtneming van het Arrangement van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) betreffende publieke exportsteun, alsook de OESO-richtlijnen inzake exportkredieten en corruptiebestrijding, en de aanbeveling van het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) over het ontbinden van de hulp.

  De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van kredieten die gepaard gaan met de levering van uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.

  Rol van de dienst IEFA

  De dossiers voor het toekennen van een lening van staat tot staat opvolgen van bij de ontvangst van het dossier tot en met de financiële afhandeling.

  Binnen het comité is IEFA vertegenwoordigd in het secretariaat en van nabij betrokken bij alle dossiers en bij het opstellen van de agenda van het comité. Daarnaast is ook een medewerker van IEFA vice-voorzitter van het comité.

  Website Finexpo