Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Credendo - Export Credit Agency (Exportkredietverzekering)

Oprichting

De Delcrederecommissie werd in 1921 opgericht en was de tweede kredietverzekeringsmaatschappij ter wereld na die van het Verenigd Koninkrijk.

In 1939 werd de Delcrederecommissie bij wet omgevormd tot een zelfstandige openbare financiële instelling onder staatsgarantie, officieel de ‘Nationale Delcrederedienst’.

Met de wet van 18 april 2017 veranderde de officiële naam in ‘Delcredere’. De commerciële naam van Delcredere is nu ‘Credendo – Export Credit Agency’.

Delcredere groeide uit van een traditioneel exportkredietagentschap in 2004 tot een Europese kredietverzekeringsgroep. Aan het hoofd van de groep staat vandaag Credendo – Export Credit Agency, en onder de algemene merknaam ‘Credendo’ vallen private dochterondernemingen en bijkantoren in 14 landen. Deze private dochterondernemingen (nv’s) zijn gespecialiseerd in underwriting op maat voor kortetermijnrisico’s betreffende handelskredieten, maar ze genieten geen staatsgarantie. Credendo heeft 2 nv’s in België:

  • Credendo – Short-Term Non-EU Risks: gespecialiseerd in globale omzetpolissen; en
  • Credendo – Excess & Surety: gespecialiseerd in excess of loss, top up en surety.

Opdracht

De missie van Credendo – Export Credit Agency is het ondersteunen van handelsrelaties. De maatschappij verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten.

Bovendien doet Credendo – Export Credit Agency het volgende:

  • Belgische investeringen in het buitenland indekken;
  • financiële garanties verlenen aan banken;
  • financiering aanbieden voor kmo’s;
  • deelnemen in bank- en verzekeringssyndicaten;
  • voor rekening van de Staat elke technische of financiële opdracht uitvoeren die haar wordt toevertrouwd.

Credendo – Export Credit Agency dekt risico’s voor eigen rekening met staatsgarantie, of wanneer de intensiteit en duur van de risico’s de mogelijkheden van Credendo – Export Credit Agency overstijgen, worden ze rechtstreeks voor rekening van de staat ingedekt.

Kapitaal

Het kapitaal van Credendo – Export Credit Agency bedraagt momenteel 2.531 miljard EUR. 297,5 miljoen daarvan is een dotatie van de Belgische staat.

Beheer

Het algemeen beleid van Credendo – Export Credit Agency wordt bepaald door de Raad van Bestuur die over alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden beschikt om zijn doel te bereiken, en dan vooral met betrekking tot de beslissing over de toewijzing van de nodige middelen.

Internationale overeenkomsten

Tussen de OESO-landen bestaat er een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van officieel ondersteunde exportkredieten met een krediettermijn boven de twee jaar. De overeenkomst wordt ‘Arrangement on Officially Supported Export Credits’ genoemd.

Dit kader voorkomt oneerlijke concurrentie op basis van financiële voorwaarden verbonden aan exportkredieten, in het bijzonder met betrekking tot de maximale krediettermijn van exportkredieten, minimumpremies en rentetarieven, enz.

Rol van de FOD Financïen

  • Vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur

De FOD Financiën is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van Credendo – Export Credit Agency.

  • Vertegenwoordiging in de werkgroep Exportkredieten

Er kan een vertegenwoordiger van de FOD Financiën deelnemen aan de activiteiten van de werkgroep Exportkredieten van de Raad van de EU en de OESO, die respectievelijk samenkomen in Brussel en Parijs.

Link

Credendo - Export Credit Agency